0543 779 79 06

Hz.Mehdi

Kainat sayı ilmine göre nokta olan 0’dan, harf ilmine göre ise 1 olan noktadan mı başlamış ve yaratılmıştır? Bu ilk yaratılan ve ilk başlatılan nokta Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru mudur? İnsanlığın ilk atası olan, anlamı yokluk olan ve 0’ı ifade eden Hz.Adem’in kalp gözüne ya da epifiz bezine Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru mu nakşedilmiştir. Fatiha Kur’an-ı Kerim’cede nokta rakamından başlıyor yani 0’dan ama Kur’an-ı Kerim’in 1.süresi yani Fatiha insanlığın özeti midir? İnsanlık 0 ile başlıyor 1’den yaratılıyor ve sonsuza doğru yol mu alıyor? Fatiha Kur’an-ı Kerim’cede nokta olan 0 rakamından başlıyor, Bakara 1.sayfadan başlıyor, Al-i İmran 49.sayfadan başlıyor,

 

1 ile 0’ın birleşiminden oluşan yani Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru ile Hz.Adem’in cisminin birleşiminden oluşan insanlık fani olan 49’luk zaman dilimi boyunca varlığına mı devam ediyor? İnsanlık 1’den yaratılıp 1’in ölümüyle mi sona erecek? Yani Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nurundan yaratılıp son erkeğin ölümüyle mi sona erecek? Ya da insanlık 0’la başlayıp 0’lamı sona erecek? Yani Hz.Adem’in cismiyle başlayıp son kadının ölümüyle mi sona erecek?

 

Hz. İsa 0’ı temsil ettiği için midir zaman onu 0 olarak kabul edip ondan önceye milattan önce ve ondan sonraya milattan sonra demiştir? Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’de Hz.İsa’nın durumu Hz.Adem’in durumu gibidir diye bahseder. Hz.Adem yokluktan geldiğine göre ve yokluk 0’ı temsil ettiğine göre Hz.İsa’da 0’ı mı temsil ediyor? 0’ı temsil eden ve erkek olan Hz.Adem’den 0 olan ilk kadın Hz.Havva mı yaratıldı? Yine aynı şekilde kadın olan ve 0’ı temsil eden Hz.Meryem’den 0 olan erkek Hz.İsa mı yaratıldı?

 

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru ehl-i beytinden taşına taşına Hz.Mehdi’ye mi ulaşmaktadır? İşte bu yüzden Hz.Mehdi 1’imi temsil etmektedir? 1’i temsil eden Hz.Mehdi’nin sağında bulunan yani Hz.Mehdi’ye destek olan ve 0’ı temsil eden Hz.İsa bir anda İslam’ın yayılışını ve İslam’ın yükselişini 10, 100, 1000, milyon ve hatta milyarlara ulaştırabilir mi? 0’ın başlangıcı Hz.Adem iken 0’ın sonu Hz.İsa’mıdır. Yine aynı şekilde 1’in başlangıcı Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iken 1’in sonu Hz.Mehdi midir?

 

Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden 46.süresine kadar huruf-u mukatta olan Ha ve Mim harfleriyle başlayan 7 adet süre bulunmaktadır. Bu süreler sırasıyla Mü’min, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf. Sadece Şura süresinde Ha ve Mim olan 1.ayetten sonra Ayn Sin Kaf olan 2.ayet bulunmaktadır. Acaba bu ha harfi anlamı ezeli ve ebedi olan Allah’ımızın Hay ismine mi işaret ediyor? Acaba bu mim harfi Allah’ımızın ilk yarattığı varlık olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru mudur? Ayn Sin ve Kaf şura yapılacak olan alimler, salihler ve kutuplar yada danışılacak olan daha başka varlıklara mı işaret etmektedir?

Mim harfinin başındaki M Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil ederken sondaki M Hz.Mehdi’yi mi temsil etmektedir? Yani mim harfi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi mi demektir? Ya da mim harfinin başındaki M Hz.Musa’yı ortadaki İ Hz.İsa’yı ve sondaki M Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’imi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil etmektedir. Mim harfi sayısal değer olarak 40’ı ifade etmektedir. Hz.Musa, Hz İsa, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’den yapılması beklenenler 40 yaşlarında mı istenmiş ve istenecektir? Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) risalet nasıl ki 40 yaşında verildiyse aynı şekilde Hz.Mehdi’ye de velayet 40 yaşında mı verilecektir?

7 gün ile 12 ayın birleşiminden ya da 7 gün ile 12 saatin birleşiminden 19 elde eder. Zamanı ifade ettikleri için 7 ile 19 Sahibuzzaman olan Hz.Mehdi’nin sayıları mıdır? Kur’an-ı Kerim’in tamamında olmasa bile özellikle 7 ve 19’un katları olan ayetlerin bir kısmı Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

Bu 7 sürenin sonuncusu olan Ahkaf süresinin son ayeti olan ve 7’nin 5 katı olan 35.ayeti Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir? Bu 7 süreden sonra Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlıyor, Muhammed Süresinin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) son ayeti olan ve 19’un 2 katı olan 38.ayeti Türklere mi işaret ediyor? Türkleri işaret eden bu ayetten sonra Fetih süresi başlıyor. İslam’ın zihinleri ve gönülleri fethetmesi Türklerin öncülüğünde mi gerçekleşecek? Türklerin arasından çıkacak olan Hz.Mehdi ile Allah’ımız nurunu tamamlayıp kendi indinde hak din olarak kabul ettiği İslam dinini bütün dinlere üstün mü kılacak? Hz.Mehdi’nin Türklerle birlikte getireceği sistem sayesinde Dünyada bir bolluk ve bereket mi yaşanacak ve bundan sonra insanlar dalga dalga İslam’a mı yönelecek?

Bu 9 sürenin sonuncusu olan Fetih Süresinin 28.ayeti Hz.Mehdi’ye mi işaret ediyor? Acaba 2028 yılında Hz.Mehdi ile ilgili çok önemli bir olay mı yaşanacaktır? Hz.Mehdi 2028 yılına girdikten sonraki 1 yıl içerisinde insanlığı altın çağa hazırlayacak altyapı ve müesseseleri mi hayata geçirecektir? Fetih Süresi 29 ayet, 2000’li yıllarda İslam yükselişe geçti. Acaba 2029 altın çağın başlayacağı yıl mıdır? Fetih süresinde geçen önemli olaylar ve fetihler o ayetlerin işaret ettiği yıllarda yani 2000-2029 arasında yaşanacak olaylara ve fetihlere mi işaret etmektedir?

Ayet-el Kürsi’de Allah’ımız onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbirşeyi tam olarak bilemezler diye buyuruyor. Peki onun bildirdikleri kimlerdir? Bu insanlar ihlasla Allah’ımıza yönelip tüm işlerini samimiyetle sürdürenler midir? Allah’ımızın kendilerinden kendilerinin de Allah’ımızdan razı olduğu bu kullara Allah’ımız birtakım gaybi bilgileri ilham yoluyla mı bildirmektedir?

 

Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden başlayıp 46.süresinde kadar huruf-u mukatta olan bu 7 sürenin başlangıç sayfası 466 bitiş sayfası 505 arada 40 sayfa var ve bittiği yerde de 47.sure olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ımızın 40 yaşında risaleti vermesiyle bu 7 sürede bulunan ayetleri dikkate alan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hicret edeceği 622 yılına kadar İslam akide ve esaslarının Mekke’de ve etki coğrafyasında yerleşmesine mi öncülük etmiştir?

 

Yine aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden başlayıp 46.süresine kadar huruf-u mukatta olan bu 7 süre ardından gelen Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Fetih Süresinin başlangıç sayfası 466, bitiş sayfası 514 arada 49 sayfa var ve bittiği yerde de 49.sure olan Hucurat Süresi başlıyor. Hz.Mehdi’nin İslam’ı yaymak için faaliyette bulunacağı yıllar 49 yıl mıdır? Hz.Mehdi’ye Allah’ımızın 40 yaşında velayeti vermesiyle birlikte Hz.Mehdi bu 9 sürede bulunan ayetleri dikkate alarak 9 yıl boyunca İslam ahlakının ve felsefesinin yeryüzüne yayılmasını mı teşvik edecektir?

 

47.süre olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakarken Fetih Süresinden sonra başlayan ve 49.süre olan Hucurat Süresi Hz.Mehdi’ye mi bakmaktadır? Hz.Mehdi ömrü vefa ederse 49 yıl boyunca İslam’lamı Dünyaya hükmedecek? 490000 yıl olarak varlığını düşündüğümüz ve binary sisteme göre 0110 olan bu sistemde baştaki 01 Hz.Adem ile Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iken sondaki 10 ise Hz.Mehdi ve Hz.İsa’mıdır? Hz.Mehdi 10 olan  binary sistemde önceliği 0’a göre değilde 1’e göre yani denetim ve yargıya göre değilde istikrar ve yürütmeye ağırlık vererek mi insanlığı organize edecektir?

 

Olgunlaşmanın başlangıcı olarak ifade edilen 40 sayısı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sevenleriyle İslam’ı filizlendirip olgunlaştırırken, olgunluğun zirvesi olarak ifade edilen 49 sayısı ile Hz.Mehdi sevenleriyle İslam’ı meyveye dönüştürüp bu dine altın çağı mı yaşatacaktır? Tohum önceye aittir. Meyve ise sonraya aittir. Meyve gücünü, hikmetini ve ışığını tohumdan alır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) döneminde Kur’an-ı Kerim adeta bir tohum olarak olduğu gibi indirildi, sırları tam anlamıyla açıklanamadı. Hz.Mehdi döneminde ise Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Kur’an-ı Kerim’in müteşabih ayetleri açıklanacak ve meyveye mi dönüştürülecektir?

 

47.süre olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), 49.süre olan Hucurat Süresi, 94.süre olan İnşirah Süresi ve 98.süre olan Beyyine Süresinin Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’ye bakan yönleri mi bulunmaktadır? 47×2 = 94 eder. 49×2 = 98 eder. 7’lerle alakası bulunan Hz.Mehdi dünya nüfusu 7,7 milyara ulaştığında mı tanınmaya başlanacaktır? Kur’an-ı Kerim’de menyeşa kelimesinin geçtiği ayetlerin bir kısmı Allah’ımızın dilediği insan olan Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

 

Sağ elde yazan 18 dünyaya işarettir, sol elde yazan 81 ise sonsuzluğa işarettir. 81 bir insanın en başta alınan misakından ahiretteki sonsuzluğu da dahil olmak üzere tüm zamanına işaret eder. İşte bu kapsamda dünyada kul resul olmayı isteyen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arapların kullandığı hicri takvim esas alındığında 81-18 = 63 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Dünyada hükümdar resul olmayı isteyen Hz.Mehdi’ye Türklerin kullandığı miladi takvim esas alındığında 81+18=99 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Hicr süresi 99.ayet Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

 

Allah’ımıza olan saygının ve korkunun ifadesi olan takva hasletinin piri Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iken, Allah’ımıza olan sevginin ve aşkın ifadesi olan ihlas hasletinin piri Hz.Mehdi’midir? İnsanlar içerisinde Allah’ımızdan en fazla korkan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iken, insanlar arasında Allah’ımızı en fazla seven Hz.Mehdi midir? Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetim ümmetim diyerek ümmetine kol kanat germeyi isterken Hz.Mehdi insanlık insanlık diyerek insanlığa kol kanat germeyi mi istemektedir? Hz.Mehdi dünyada babası olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) saygısını gösterirken, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ahirette oğlu olan Hz.Mehdi’ye sevgisini mi gösterecektir?

 

Hz.Mehdi’ye bakan ve 49.süre olan Hucurat süresi 18 ayettir. 18 faniyatı ya da dünyayı temsil eder. Dünya bu vakte kadar insan, şehir, ülke, kültür ve teknoloji açısından hiç bu kadar zengin ve çeşitli olmamıştı. Hz.Mehdi 49 yaşında 18’i yönetmeye mi başlayacaktır? Hz.Mehdi hükümdar resul olarak seçildikten sonraki 1 sene içerisinde Dünyayı altın çağa uygun bir şekilde hazırlayacak ve 1 senenin ardından Allah’ımız Dünyanın sevk ve idaresini 49 yıllığına Hz.Mehdi’ye mi bahşedecektir? Hz.Mehdi’den sonra Allah’ımızın 0’dan 2019 yılına kadar yaşattığı Hz.İsa’mı hükümranlığı devralacaktır? Hz.İsa insanlık bozulmaya başlayacağı ana kadar mı insanlığı organize edecektir?

 

Museviler üzerinde etkisi büyük olan semavi kitap Tevrat’ı Hz.Mehdi’nin getirmesi sayesinde Dünyada yaşayan 15 milyon Musevinin hanif din, tevhid dini, Allah’ımız kat’ındaki din olan İslam’ı seçmesi hızlanabilir mi? Tevrat’ın bulunmasıyla kainat yaratıldıktan sonraki ebedi varlık aleminde yaşanan sır ve gizemlere hakim olunabilir mi?

 

Hıristiyanlar üzerinde etkisi büyük olan semavi kitap İncil’i Hz.İsa’nın getirmesi sayesinde Dünyada yaşayan 1,9 milyarlık Hıristiyanın hanif din, tevhid dini, Allah’ımız kat’ındaki din olan İslam’ı seçmesi hızlanabilir mi? İncil’in bulunmasıyla kainat yoktan varedilmeden önceki ezeli yokluk aleminde yaşanan sır ve gizemlere hakim olunabilir mi?

 

Tevrat’taki ayetlerde varlık daha fazla geçtiği için midir Museviler daha çok varlıkla ilgilenmekteler? İncil’deki ayetlerde yokluk daha fazla geçtiği için midir Hristiyanlar daha çok yoklukla ilgileniyorlar? Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde hem varlık hem de yokluk geçtiği için midir Müslümanlar hem varlıkla hem de yoklukla ilgilenmekteler, işte bu yüzden midir Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Müslüman orta yolu tutandır diye belirtmiştir.

 

Hz.Davud’un eşyalarını, Hz.Musa’nın emanetlerini, Hz.İsa’nın yardımcılığını ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şeriatını kendisine nasib edecek olan zatı aramıza gönderecek Allah’ıma sonsuz kez hamd olsun….