0543 779 79 06

KUR’AN-I KERİM OKUMALARI

KUR’AN-I KERİM’DEKİ AYET VE SAYFA NUMARALARI

Kur’an-ı Kerim’de sadece Fatiha süresinde bulunan Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilmektedir. Eğer her sürede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’i bir ayet olarak değerlendirirsek her ayeti hem kendi numarası hem de 1 fazla numarası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Yine aynı şekilde Fatiha süresi 0.sayfadan başladığı için her sayfayı kendisi ve 1 fazlası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Gezmenin insanla dolayısıyla insanın özü olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruyla, okumanın ise kalemle yani Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle alakası vardır. Gezerek ve insanları tanıyarak değişebildiğin gibi okuyarakta hayatının prensiplerini karakterine işleyip sabiteni muhkemleştirirsin.

İLK 19 ASAL SAYI

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67

2=2 Bakara

2+3=5 Bakara

2+3+5=10 Bakara

2+3+5+7=17 Bakara

2+3+5+7+11=28 Bakara

2+3+5+7+11+13=41 Bakara

2+3+5+7+11+13+17=58 Al-i İmran

2+3+5+7+11+13+17+19=77 Nisa

2+3+5+7+11+13+17+19+23=100 Nisa

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29=129 Maide

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31=160 Araf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37=197 Tevbe

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41=238 Yusuf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43=281 İsra

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47=328 Enbiya

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53=381 Neml

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59=440 Yasin Süresi

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61=501 Casiye ve Ahkaf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67=568 Hakka ve Mearic

İlk 19 asal sayının toplamı Kur’an-ı Kerim’in sayfaları arasındadır. 20.asal sayıyı da dahil ettiğimizde oluşan asal sayıların toplamı Kur’an-ı Kerim’in 604’lük sayfa sayısını aşmaktadır. 114 süre 19’un 6 katıdır.

TASAVVUFTAKİ 28’İN ASR SÜRESİYLE BAĞLANTISI

Sadece kendisine ve 1’e bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Işte bu kapsamda 1’in asal sayı olup olmadığı şüphelidir. Ama eğer 1’i de asal sayı olarak kabul edersek 28.asal sayı 103 sayısı olur. Kur’an-ı Kerim’imizin 103.süresi Asr Süresidir. Asr Süresinde 4 tane 7 aşamanın olduğu tasavvuftaki 28’e dikkat çekilmektedir. İlk 7 aşama iman, sonraki 7 aşama salih amel, sonraki 7 aşama adalet ve hakkaniyet yani hakikat, sonraki 7 aşama ise sabır. Allah’ımızın esma-ül hüsna sıralamasına gore 98.ismi Reşid iken 99.ismi Sabur’dur.

7×7+7×7=98

7+7+7+7=28

98’den 99’a ulaştıran Reşid’in Sabur’a ulaştırması

28’den 29’a ulaştıran Sabrın Reşid yapması.

 

KEHF VE TEKVİR SÜRELERİ

18.süre Kehf süresi ve 81.süre Tekvir süresi sol elde 81 yazar sağ elde 18 yazar toplamı 99 eder. Sol el Tekvir süresini sağ el Kehf süresini mi ifade etmektedir? Kehf süresi 292.sayfadan başlıyor Tekvir süresi ise 585.sayfadan başlıyor 292×2+1=585

Bu eklenen 1 sayısı Allah’ımızın 99 isminin tamamını kapsayan Allah ismine mi işaret ediyor? Kehf süresindeki mağara ile ana rahmi arasında bir benzerlik olabilir mi? 300 yıl artı 9 yıl, 9 ay artı 10 gün.

 

FETİH SÜRESİ

Fetih 2 tanedir. Bir önce bir sonra. Önceki Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonraki ise Hucurat Süresi. Önceki kılınçla sonraki ise kalemle. Kılınçla yapılan fetihlerde bir direnç oluşur. Yüreklerde burukluk vardır. Bu yüzden gönüller tam anlamıyla fethedilemezken coğrafyalar fethedilir. Oysa kalemle yapılan fetihlerde gönüller de kazanılır, coğrafyalar da fethedilir. İnsanlar ölmediği için de daha caziptir.

Ancak şu da bir gerçek ki Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dönemindeki şartlar gereği fetih ancak kılınçla gerçekleşebilirdi. Çünkü teknoloji, iletişim ve etkileşim araçları yetersizdi. Oysa günümüzde insanlara iletişim ve etkileşim araçları sayesinde rahatlıkla ulaşıyor, gönülleri ve zihinleri ihya ve irşad edebiliyoruz.

Muhammed Süresinin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) son ayeti olan ve 19’un 2 katı olan 38.ayeti Türklere mi işaret ediyor? (7 gün ile 12 ayın birleşiminden ya da 7 gün ile 12 saatin birleşiminden 19 elde eder. Zamanı ifade ettikleri için 7 ile 19 Sahibuzzaman olan Hz.Mehdi’nin sayıları mıdır? Kur’an-ı Kerim’in tamamında olmasa bile özellikle 7 ve 19’un katları olan ayetlerin bir kısmı Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?)

Bu 38.ayette belirtilen kavim olan Türkler Araplardan görevi mi devralmaktadır? Türkleri işaret eden bu ayetten sonra Fetih süresi başlıyor. İslam’ın zihinleri ve gönülleri fethetmesi Türklerin öncülüğünde mi gerçekleşiyor? Türklerin arasından çıkan Hz.Mehdi ile Allah’ımız nurunu tamamlayıp kendi indinde hak din olarak kabul ettiği İslam dinini bütün dinlere üstün mü kılıyor? Hz.Mehdi’nin Türklerle birlikte getirdiği sistem sayesinde dünyada bir bolluk ve bereket mi yaşanıyor ve bundan sonra insanlar dalga dalga İslam’a mı yöneliyor?

Fetih Süresinin 29.ayeti 2029 yılında altın çağın başladığına mı işaret etmektedir? Çünkü 29.ayette Müslümanların muhteşem durumundan bahsetmektedir.

 

MUHAMMED VE HUCURAT SÜRELERİ

Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden 46.süresine kadar huruf-u mukatta harfleriyle başlayan 7 sürenin başlangıç sayfası 466 bitiş sayfası 505 arada 40 sayfa var ve bittiği yerde de 47.sure olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ımızın 40 yaşlarında risaleti vermesiyle bu 7 sürede bulunan ayetleri dikkate alan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hicret edeceği 622 yılına kadar İslam akide ve esaslarının Mekke’de ve etki coğrafyasında yerleşmesine mi öncülük etmiştir?

Yine aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden başlayıp 46.süresine kadar huruf-u mukatta olan bu 7 süre ardından gelen Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Fetih Süresinin başlangıç sayfası 466, bitiş sayfası 514 arada 49 sayfa var ve bittiği yerde de 49.sure olan Hucurat Süresi başlıyor. Hz.Mehdi’nin İslam’ı yaymak için faaliyette bulunacağı yıllar 49 yıl mıdır? Allah’ımızın Hz.Mehdi’ye 40 yaşlarında risaleti vermesiyle birlikte Hz.Mehdi bu 9 sürede bulunan ayetleri dikkate alarak Fetih Süresinin işaret ettiği 2023 ve 2028 yıllarına kadar İslam ahlakının ve felsefesinin yeryüzüne yayılmasına mı öncülük etmektedir?

47.süre olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakarken Fetih Süresinden sonra başlayan ve 49.süre olan Hucurat Süresi Hz.Mehdi’ye mi bakmaktadır? Hz.Mehdi ömrü vefa ederse 49 yıl boyunca İslam’la mı dünyaya hükmediyor?

Olgunlaşmanın başlangıcı olarak ifade edilen 40 sayısı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sevenleriyle İslam’ı filizlendirip olgunlaştırırken, olgunluğun zirvesi olarak ifade edilen 49 sayısı ile Hz.Mehdi sevenleriyle İslam’ı meyveye dönüştürüp bu dine altın çağı mı yaşatıyor?

Tohum önceye aittir. Meyve ise sonraya aittir. Meyve gücünü, hikmetini ve ışığını tohumdan alır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) döneminde Kur’an-ı Kerim bir tohum gibi muhkem anlamda indirildi, sırları tam anlamıyla açıklanamadı. Hz.Mehdi döneminde ise Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Kur’an-ı Kerim’in müteşabih ayetleri açıklanıp meyveye mi dönüştürülüyor?

 

HUCURAT SÜRESİ

 

Sağ elde yazan 18 dünyaya işarettir, sol elde yazan 81 ise sonsuzluğa işarettir. 81 bir insanın en başta alınan misakından ahiretteki sonsuzluğu da dahil olmak üzere tüm zamanına işaret eder.

İşte bu kapsamda dünyada kul resul olmayı isteyen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arapların kullandığı hicri takvim esas alındığında 81-18 = 63 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir?

Dünyada hükümdar resul olmayı isteyen Hz.Mehdi’ye Türklerin kullandığı miladi takvim esas alındığında 81+18=99 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Hicr süresi 99.ayet Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de geçen menyeşa kelimesi dilediği, murad ettiği anlamına gelir. Menyeşa kelimesinin geçtiği ayetlerin bir kısmı Allah’ımızın dilediği insan olan Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

 

Hz.Mehdi’ye bakan ve 49.süre olan Hucurat süresi 18 ayettir. 18 faniyatı ya da dünyayı temsil eder. Dünya bu vakte kadar insan, şehir, ülke, kültür ve teknoloji açısından hiç bu kadar zengin ve çeşitli olmamıştı.

Hz.Mehdi 49 yaşında 18’i yönetmeye mi başlıyor? Hz.Mehdi hükümdar resul olarak seçildikten sonraki 1 sene içerisinde dünyayı altın çağa uygun bir şekilde hazırlayıp ardından Allah’ımız dünyanın sevk ve idaresini 49 yıllığına Hz.Mehdi’ye mi bahşediyor?

Hz.Mehdi’den sonra Hz.İsa’mı hükümranlığı devralıyor?

 

Hz.Musa’nın emanetleri, Hz.Davud’un eşyaları, Hz.İsa’nın yardımcılığı ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hakikatı kendisinde vasıl olan zatı aramıza gönderen Allah’ımıza sonsuz hamd olsun…

 

YASİN SÜRESİ

 

Yasin Süresi 439.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Süresi 0.sayfadan başladığı için aslında 439.sayfa 440.sayfadır. 440/40=11 eder. 40 olgunlaşmanın başlangıcı demektir. Peygamber Efendimiz bulunduğu dönemde İslam’ı olgunlaştırmaya başlamıştır. 11 ise 11.süre olan Hud Süresine işaret eder. Zaten Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Hud Süresi ihtiyarlattı diye buyurmuştur.

 

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zorlukların resuludur. Allah’ımız Ondan razı olsun. 11 zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işaret ederken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’ye mi işaret eder? Öyle inanıyoruz ki ahir zamanın meyvesi olan Hz.Mehdi ise kolaylıkların resulüdür.

 

49.süre olan ve Hz.Mehdi’ye işaret eden Hucurat Süresini ters çevirdiğimizde 94.süre olan İnşirah süresine ulaşırız. İnşirah süresi zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) seslenirken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’ye seslenmektedir. Yine aynı şekilde 47.Süre olan Muhammed Süresini (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ters çevirdiğimizde 74.Süre olan Müddessir Süresine ulaşırız. Müddessir Süresi hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hem de Hz.Mehdi’ye gizlenenler diye seslenmektedir.

 

Kur’an-ı Kerim’de sadece Yasin Süresi ile Mutaffifin Süresinde bir gizem bulunmaktadır. Yasin Süresi 36.süre olup 83 ayettir. Mutaffifin Süresi ise 83.süre olup 36 ayettir. Mutaffifin Süresi 587.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Süresi 0.sayfadan başladığı için aslında 587.sayfa 588.sayfadır. 588/49=12 49 olgunluğun zirvesi demektir. Hz.Mehdi bulunduğu dönemde İslam’ı olgunluğunun zirvesine  taşımaktadır. 12 ise 12.süre olan ve hükümranlığın süresi olan Yusuf Süresine işaret eder.

 

Yusuf süresinin 49.ayetinde sıkıntıdan kurtulup rahatlığa erişilen ve beklenilen sene Hz.Mehdi’nin 49 yaşına ulaştıktan sonra 1 yıl boyunca bekleyip sistemi altın çağa uygun bir şekilde hazırlamasına işaret eder.

 

KUR’AN-I KERİM’DEKİ 7’Lİ ZİNCİR

 

Kur’an-ı Kerim’de bir yerde 7’li zincir bulunmaktadır. Bu 7’li zincirin bittiği sayfa 49.sayfadır. Bu 7’li zincir Al-i İmran süresinde sona ermektedir. Al-i İmran Süresi Hz.İsa’nın süresidir. Hz.İsa’da zaten sonu temsil etmektedir.

 

Bu 7’li zincirin sonu olan Al-i İmran Süresinin 7.ayetinde müteşabih ayetleri derin düşünen ve insanlara açıklayan insan Hz.Mehdi’dir

 

Bu zincir şöyle başlamaktadır. Saff Süresi 61.süre 14 ayet, 14.süre İbrahim Süresi 52 ayet, 52.süre Tur Süresi 49 ayet, 49.süre Hucurat Süresi 18 ayet, 18.Süre Kehf Süresi 110 ayet, 110.süre Nasr Süresi 3 ayet, 3.süre Al-i İmran Süresi 200 ayet. 200.süre bulunmamaktadır.

 

61.süre olan Saff Süresi miladi takvime göre 61 yıl ömür verilen ve bu sürenin 6.ayetinde Hz.İsa tarafından Ahmed ismiyle müjdelenen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), İbrahim Süresi Hz.İbrahim’e, Tur Süresi Tur-i Sina’ya yani Hz.Musa’ya, Hucurat Süresi Hz.Mehdi’ye, Kehf Süresi ilm-i ledün ve zamana dolayısıyla Hızır Aleyhisselam, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn’e, Nasr Süresi ahir zamana ve Al-i İmran Süresi ise Hz.İsa’ya işaret eder.

 

Şu anda Tur Süresi çağının sonlarını yaşıyoruz. Evet dünya üzerinde silah, para, makam ve sınırları kullanan şeytan ve avanesi son demlerini yaşamaktadır. Acaba Tur Süresinin 48.ayetinde şeytan ve avanesinden korunan ve Allah’ımızın gözetimi altında bulunan insan Hz.Mehdi midir? Tur Süresindeki Bismillahirrahmanirrahim’i eğer ayet olarak değerlendirirsek bu 48.ayet aslında 49.ayet olur.

 

Hz.Mehdi’nin yavaş yavaş tanınmaya başlanmasından sonra 49.süre olan Hucurat Süresi çağına geçiş mi yapılıyor? Hz.Mehdi 49 yaşına kadar sağ elde yazan 18 ile ifade edilen dünyayı altın çağa doğru mu hazırlamaktadır? Hucurat Süresi’nin işaret ettiği Kehf Süresiyle Hz.Mehdi yanına kendisini şereflendiren Hz.İsa’yı, Hızır Aleyhisselam’ı, Ashab-ı Kehf’i ve 313 kahramanı alarak iki zaman sahibi Zulkarneynin işaret ettiği iki zamandan kötü zamanı iyi zamana mı çeviriyor? Kehf Süresi çağında esrarengiz olaylar mı yaşanıyor?

 

Nasr Süresi çağına girdiğimizde insanlar fevç fevç İslam’a yönelmeye mi başlıyor ve muhteşem bir altın çağ mı yaşanıyorr?

 

Hz.Mehdi’nin 49 yıllık hükümranlığının sonunu temsil eden Al-i İmran Süresinin 49.sayfasından başlayan Hz.İsa 200 yıl boyunca insanlığı mı organize ediyor?

 

Bu 7’li zincirin ortası Hz.Mehdi’ye, başı Hz.Adem’in epifiz bezine nakşedilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruna, sonu ise Hz.İsa’nın ahir zamanda gelmiş olmasına mı işaret eder?

 

AYETLERİN EFENDİSİ

Allah! Ondan başka ilah yoktur. O Hay’dır Kayyum’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan Onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar Onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetlemek kendisine zor gelmez. O Yücedir, Büyüktür.

Bu mükemmel ayetin bize kazandırdıkları.

1- Karşımızda duran hiçbir güçten korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki şu kainatta güçlerin üstünde olan tek güç Allah’ımızdır. Çünkü biliyoruz ki dünya bir imtihan, can ise bir emanettir.

2- Bize insanlar, harfler, kelimeler, rakamlar, sayılar, elementler, ayetler, süreler, dualar, zikirler gibi konularda hikmet bahşetti. Varlık ve yokluk, ileriyi görebilme, olayları serinkanlı bir gözle değerlendirme, zamanın öncesini ve sonrasını tahayyül etme gibi konularda önümüzü açtı.

3- Hayatımızdaki en önemli varlığın Allah’ımız olduğunu her daim bize hatırlatıp sahip olduğumuz diğer tüm varlıklarımızı yani mallarımızı, imkanlarımızı, yakınlarımızı, cazibemizi, zamanımızı, ilmimizi, sıhhatimizi, sevgimizi ve canımızı Allah’ımızın yolunda harcayıp kendimizi sıfırlamamızı ilham etti.

4- En iyi zamanlarımızda zaten mutlu ve huzurlu iken en kötü zamanlarımızda dahi kendimizi mutlu ve huzurlu hissettirdi ve Allah’ımıza bizi yaklaştırdığından kalbimizdeki sekineti çoğalttı.

5- En iyi kararların akılla verileceğini söyleyen felsefecilerin aksine aklında ötesinde olan vahiyle desteklenen metafizik aleme bizi sevketti. Kararlarımızda aklımızın terinin yanına kalbimizin yaşını ekledi.

 

Ayet-el Kürsi Bakara Süremizin 255.ayetidir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’I de ayet olarak değerlendirirsek 256.ayet olur. 256 = 4x4x4x4’tür. Birinci dört, dört büyük güç, İkinci dört, dört ana yasa, üçüncü dört, dört ana sistem, dördüncü dört, hava, su, toprak ve ateş midir? Ayet-el Kürsi okunduğunda bu dört tane dört mü devreye girip okuyanı korumaktadır?

 

Dört büyük güç; ruhaniyet, nuraniyet, irade ve esmalar.

Dört ana yasa; çekim yasası, eylem yasası, denklik yasası, teklik yasası.

Dört ana sistem; sindirim sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi

 

ÜÇ KUTLU ŞAHIS

Kur’an-ı Kerim’in ortası 19’un 3 katı olan 57.süre Hadid Süresinin bitimi ve 58.süre olan Mücadele Süresinin başıdır. 10.asal sayı olan 29’un 2 katı olan 58.süre Mücadele Süresi 100.asal sayı olan 541.sayfada başlıyor. 58.süre ile 28.cüz başlar. 28 tasavvufta son aşamadır. Ondan sonra mülk gelir. 29.cüz Mülk süresi ile başlar. Hadid süresinin son ayeti olan 29.ayet, Mücadele Süresinin 58.süre olup 29’un 2 katı olması ve Mücadele Süresinin 100.asal sayı olan 541.sayfada başlaması öyle inanıyoruz ki 2029 yılında 3 kutlu şahsın ortancası olan Hz.Mehdi’nin hükümdarlığına işarettir.

Hadid Süresinin 28.ayetinde belirtilen ve kendisiyle yürünecek nur ve 29.ayetinde Allah’ımızın ihsan ve ikramını bahşettiği ve menyeşa kelimesiyle dilediği insan Hz.Mehdi midir? Bu 28. ve 29. ayetler 540.sayfadadır. Eğer 0.sayfayı da ilave edersek 540.sayfa 541.sayfa olur. 541 100.asal sayıdır. 28.ayete baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i de dahil edersek 28.ayet 29.ayet olur. 29 10.asal sayıdır. Dolayısıyla 10, 100 ve 29 sayıları mülke işaret eder.

Mücadele Süresinin son ayetleri olan 20. 21. ve 22. ayetlerde Allah’ımızın resul diye hitap ettiği ve kendilerini kendisinden bir ruh ile desteklediği resul ile ruh Hz.Mehdi ile Hz.İsa mıdır? Hz.Mehdi ve Hz.İsa 2020, 2021 ve 2022 yıllarında faaliyetlerine ivme mi kazandırmaktadırlar?

Fatiha nokta rakamından yani 0’dan başladığı için Kur’an-ı Kerim’in beyni midir? İlk sure ve ilk harf olan Fatiha; insanda ilk yaratılan organ kalp olduğu için Kur’an-ı Kerim’in kalbi midir? Fatiha 29 kelimeden oluştuğu için ve 29 10.asal sayı olduğu için ve 10 mülkün sayısı olduğu için Fatiha Kur’an-ı Kerim’in hükümdar süresi midir? Fatiha Süresi be ile başlar nun ile biter. Be harfi başlangıç iken nun harfi sondur. Be harfi kul ise nun harfi hükümdardır.

Fatiha 0.sayfadan başlamasıyla Hz.Adem’in cismine 1.süre olmasıyla Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruna mı işaret eder? İşte bu kapsamda Fatiha Süresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) peygamberlerin hükümdası olmasına mı işaret eder?

 

HZ.ADEM VE HZ.İSA

 

19.süre olan Meryem Süresinin 19.ayetinde “Ben yalnızca Rabbinin elçisiyim. Sana gayet temiz bir çocuk bağışlamak için” ifadesi geçmektedir.

 

Acaba Hz.İsa ikinci defa geldiğinde 19’u ifade eden 2019 yılında mı doğar? Meryem Süresi 19’un 16 katı olan 304.sayfada başlıyor. 19 Hz.İsa’nın mı sayısıdır?

 

Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’de Hz.İsa’nın durumu Hz.Adem’in durumu gibidir diye bahseder. Hz.Adem’in 2 hayatı olmuştur. Biri cennet hayatı diğeri ise dünya hayatı. Hz.İsa’nın da 2 hayatı vardır. Biri dünya hayatı biri ise numune cennetin yaşandığı dönemdeki hayatı.

 

Hz.Adem’in yaratılması ile insanlığın cennet hayatına ait miladı başlamışken, Hz.İsa’nın yaratılmasıyla da insanlığın dünya hayatına ait miladı mı başlamıştır?

Hz.Adem cennete tekrar ulaştığında onun yaratıldığı nur ile tanışıyorken Hz.İsa cennete ulaştığında ona üflenen ruha mı kavuşuyor?

 

Hz.Adem hava ile ateşin bulunduğu ve ruhu temsil eden gökyüzünden yeryüzüne inerken, Hz.İsa toprak ile suyun bulunduğu ve bedeni temsil eden yeryüzünden gökyüzüne mi ulaşmıştır?

 

Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’de Hz.Meryem’i kadınlar arasında üstün kıldığından bahseder. Hz.Meryem cennette en yüce makama ulaşan erkekle evlendiriliyor olabilir mi?

 

23

Kur’an-ı Kerim’in 47.süresi olan Muhammed Süresinden (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kur’an-ı Kerim’in son sayfasına kadar arada 100 sayfa bulunmaktadır. 23’e kadarki 23 dahil asal sayıların toplamı 100 eder.

 

Kur’an-ı Kerim 23 sene içerisinde peyderpey nüzul olurken Kur’an-ı Kerim’i hayatına tatbik edip ümmetine rehberlik eden Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’de (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 13 yıl Mekke ve 10 yıl Medine dönemi olmak üzere 23 sene peygamberlik ifa etmiştir.

 

23 sayısı hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hem de Kur’an-ı Kerim’in 19 gibi bir başka şifresidir. Yasin Süresi 83 ayettir. 83 23.asal sayıdır. 23 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sayısıdır. Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın ölçüsünü ve kanunlarını belirten ayetler Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı bir kısım 22. ve 23.ayetlerdir.

 

DOĞUMLA MÜCADELE ÖLÜMLE VUSLAT

Nisa Süresi 79.ayette Allah’ımız “Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.” diye buyuruyor. Bu kısmın ebcedi eğer duraklama işareti olan “Tı” harfini de dahil edersek Hicri 1399’a tekabül ediyor. Hicri 1399 ise miladi 1979’a tekabül etmektedir. Yani hem 79.ayet olması hem de bu kısmın ebcedinin 1979’a tekabül etmesi Hz.Mehdi’nin 1979 yılında doğduğuna mı işaret etmektedir?

 

Yine aynı şekilde Allah’ımız Nisa Süresi 78.ayette “Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir.” diye buyuruyor. Acaba bu ayet Hz.Mehdi’nin 2078’de öldüğüne mi işaret etmektedir?

 

Her nerede olursanız olun derken ister asker olun, ister müteşebbis olun, ister kutub olun, isterseniz hükümdar olun ölüm size yetişir demek mi istemektedir?

 

Ölümü işaret eden açıklama 78.ayetin başında geçerken, doğumu işaret eden ebced 79.ayetin sonunda geçmektedir. Allah’ımız dışındaki bütün mahlukatın fani hayatta sonu varken ebedi hayatta ise başı vardır. Allah’ımız ise Evvel’dir, Ahir’dir, Hay’dır, Kayyum’dur.

Doğumla fani hayat maratonundaki mücadeleye girişilirken, ölümle ise ebedi hayat seyrangahında Aşkımıza kavuşup vuslata mı erilir?

Bu 78. ve 79.ayetler 89.sayfada geçmektedir. Hz.Mehdi 89 yaşında iken Hz.İsa yavaş yavaş riyasete alışsın diye kontrollü olarak yönetimi Hz.İsa’nın inisiyatifine mi bırakıyor? Hz.Mehdi 89 yaşında iken Hz.İsa 49 yaşına mı girmektedir? Her insanın toplumuna en faydalı olduğu dönemler olgunluğun zirvesi olan 49 yaş ve civarı mıdır?

 

11’İN SİNERJİSİ, GİZEMİ, TOPLAMI

 

0x11=00 = 0 = 0

1×11=11 = 1 = 10

2×11=22 = 4 = 18

3×11=33 = 9 = 24

4×11=44 = 16 = 28

5×11=55 = 25 = 30

6×11=66 = 36 = 30

7×11=77 = 49 = 28

8×11=88 = 64 = 24

9×11=99 = 81 = 18

10×11=110 =100 =10

 

Kur’an-ı Kerim’in süreleri 11’lik sisteme göre dizayn edilmiştir. 121.süre yoktur. en son nüzul olan 110.süre vardır.

 

55 ve 25 Hz.Adem ile Hz.İsa’yı anlatan sayılardır. Hz.Adem sonsuzluğu faniyata çeviren zat, Hz.İsa ise ahir zamanda gelip faniyatı sonsuzluğa çevirecek olan zattır.

Burada 10 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz.Adem’le birleşip insan olup peygamberlerin hükümdarı olmasına, 11 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’nin sinerjisine, 110 Hz.Mehdi, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.İsa’ya, 100 Hz.Mehdi, Hz.İsa ve Hz.Meryem’e işaret eder. En sonda kalan 10 sayısı ise Hz.Mehdi’nin hem fanı hayatta hem de ebedî hayattaki hükümdarlığına işaret eder. Bu hükümdarlık Allah’ımıza duyulan aşkın ve ihlasın neticesi olan lütfun bir sonucudur. Allah’ımız bu fani hayat maratonunda emanetini en güzel şekilde taşıyıp zatını memnun eden kulu hükümdar yapar. 1 Hay iken 0 Hu’dur.

 

00+11+22+33+44+55+66+77+88+99+110+00=605 Kur’an-ı Kerim’imiz Fatiha’nın 0.sayfadan başlaması nedeniyle 605 sayfadır. 55×11=605 eder. 55 Hz.Adem ve Hz.İsa 11 ise Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’dir. 5 zaman, süreç, başladığın yere geri dönme, 1 an, haz, tevhid, mülk.

Sonsuzluk işaretinde sonsuzluk ortadaki noktadan başlar 8 çizip tekrar orta noktaya ulaşır. Yandan 8 çizilirken 2 tane 0 oluşur, 2 tane nokta oluşur. Yani nokta ve 0 sonsuzdur. 2 tane 0 Hz.Adem ve Hz.İsa, 2 tane nokta Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selem) ve Hz.Mehdi. Başlangıçtakiler Hz.Adem ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selem) sondakiler ise Hz.Mehdi ve Hz.İsa. Başlangıçtaki 0 ve 1 tek insandı. Sondaki 1 ve 0 ise 2 insan.

Boğazın üstünde beyin 1 tane altında kalp 1 tane ancak beyin sağ lob, sol lob, kalp sağ kalp, sol kalp.

 

Rakamlardan 8, harflerden S, işaretlerden sonsuzluk işareti sonsuzluğu temsil eder. Hepsi de S harfi ile başlar. S aynı zamanda yılandır. Yılan sağlıkla ilgilidir. İngilizler bilerek mi yaptı bilmiyoruz ama yılanın ingilizcesi snake’tir. Sonsuzluğu getiren sıhhattir. Allah’ımıza hamdolsun dünyada sağlık sistemi en iyi olan ülke Türkiye’mizdir. İlaç sanayimizi geliştirmek istiyorsak yılana yoğunlaşmalıyız.

 

ALTIN ÇAĞ KAÇ YIL SÜRER

Kur’an-ı Kerim’deki sayfa numaraları ile Bismillahirrrahmanirrahim’den başlayan sure numaralarının uyumlu olduğu sürelerin ayet sayılarının toplamı bize şu andan kıyamete kadar ki yaşanan süreyi veriyor olabilir mi?

 

SAYFA SAYISI          SURE NUMARASI                            AYET SAYISI

105.sayfa                    5.Süre Maide Süresi              120 ayet

321.sayfa                    21.Süre Enbiya Süresi                       112 ayet

573.sayfa                    73.süre Müzzemmil Süresi    20 ayet

574.sayfa                    74.Süre Müddessir Süresi                 56 ayet

598.sayfa                    98.Süre Beyyine Süresi                     8 ayet

599.sayfa                    99.Süre Zilzal Süresi             8 ayet

 

Bu sürelere dikkat ederseniz sürenin bir kısmında ya Hz.Mehdi’den ya Hz.İsa’dan ya ahir zamandan ya da kıyamet saatinden bahseder.

 

120+112+20+56+8+8= 324 eder. Zaman 36’lık periyotlarda yön değiştirir. 36 6×6’dır. 6 ölüm ya da son demektir. 36 ile içinde bulunulan zamanda ölüm başlar yeni bir zaman doğar. Şu an hicri 1442’deyiz. 36×40 1440 eder. Yani 40.periyodu bitirdik 41.periyoda başladık. Yani bu periyotlar 40.periyot ile olgunlaşmaya başladı.

 

Şu fani hayat bir hafta ile ifade edilen 7’lik sisteme gore yol alır. 7’lik sistemde 7 rakamı yoktur. 7 ahirete ait olanın başıdır. Çünkü 7 ebediyet demektir. Yani 36 dünyaya ait olanın sonu iken 49 ahirete ait olanın başıdır. Zaten 36.süre olan Yasin Süresinin 49.ayetinde de sura üflenmesinden bahsedilir. Enbiya Süresi 49.ayette kıyamet saatinden bahseder.

 

İşte bu kapsamda biz kıyamet sürecinin 36×49=1764 ile başlayacağını tahmin ediyoruz. Hicri 1764 miladi 2333’e tekabül eder. Işte bu kapsamda 324 36×9’dur. Yani kıyametin kopmasına kadar önümüzde meyveleri toplayıp hasat dönemini yaşayacağımız 9 periyot kaldı. Allahualem.

 

Önümüzdeki 36×9 ile ifade edilen 324 senede bir numune cennet yaşarız Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle. Çünkü bu İslam ağacının tohumu Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile toprağa atıldı ve harika bir asr-ı saadet dönemi yaşandı. Şimdi ise o güzel dönemden hasat toplama dönemine ulaştık. Bu ağacın dallarında önce çiçekler ardından meyveler gözükmeye başlıyor Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle.

 

EHL-İ BEYT ARASINDAN ÇIKAN HZ.MEHDİ

 

33.Süre olan Ahzab Süresinin 33.ayetinin son kısmında “Ehl-i Beyt Allah’ımız sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” diye geçen ibarenin ebcedi 1399’a tekabül ediyor. Hicri 1399 ise miladi 1979’a tekabül eder.

 

Kur’an-ı Kerim’de 33.ayetlerin bir kısmı ile 33.süre dereceyi ifade eden ayetler ile süre midir? İşte bu kapsamda Ehl-i Beyt arasından çıkan ve derece bakımından en üstün konumda olan Hz.Mehdi 1979 yılında mı doğmuştur?

 

 

18 DÜNYA – 1440 1 TAM GÜN YA DA OLGUNLAŞMA – 309 KALAN SÜRE

 

18.süre olan Kehf Süresi’nin 84.ayetinde “Biz onu yeryüzünde egemen kıldık” diye geçiyor. Bu kısmın ebcedi 1440’a tekabül etmektedir. Hicri 1440 ise 2018 ve 2019 yıllarıdır.

 

Türkiye’miz 2018 ve 2019 yılları ile sonrasında hem sert güç hem de yumuşak güç anlamında yapmış olduğu harekat, operasyon, savunma sanayi, yardımlaşma, dev projeler, enerji, tarım, yatırım, teknoloji, sağlık vb alanlarda dünyaya kendini ispat etmiştir ve etmektedir.

 

Bu aziz vatanı önünde millet sert gücüyle, arkasında ümmet yumuşak gücüyle, üstünde melekut alemi metafizik güçleriyle, altında ruhi ve nurani zatlar metasofik güçleriyle ve her taraftan da Allah’ımız kudretiyle desteklemektedir.

 

İyiliği dünyaya yaymak isteyen bu ali ülkeye karşı çıkan, diş gösteren herhangi bir batıl güç bu milletten, bu ümmetten, melekut aleminden, ruhi ve nurani zatlardan ve her şeyden öte Allah’ımızdan daha güçlü olduğunu düşünüyorsa buyursun gelsin. Gelsin de 1440’la başlayan şafak karanlığı zail etmeye devam etsin.

 

Bu 1 tam günü ifade eden 1440’la başlayan şafağın aydınlattığı altın çağ kimbilir insanlığı 309 sene ileride bulunan 2329 yılının sonlarına götürebilir. İlk 9 yıl zorluklara karşı sabrederek ve sebat ederek insanlığı altın çağa hazırlama. Sonraki 300 yıl muhteşem bir altın çağ.

 

KUT’A NE ZAMAN VE NASIL ULAŞIYORSUN?

 

Elif Lam Ra harfleri ile Elif Lam Mim ve Ra harflerinin olduğu süreler

 

Yunus: Elif Lam Ra  109 ayet 10.süre

Hud: Elif Lam Ra 123 ayet 11.süre

Yusuf: Elif Lam Ra 111 ayet 12.süre

Rad: Elif Lam Mim Ra 43 ayet 13.süre

İbrahim: Elif Lam Ra 52 ayet 14.süre

Hicr: Elif Lam Ra 99 ayet 15.süre

 

Elif ve Lam ile Allah’ımıza yaklaşır, Mim ile olgunluğa ulaşır, Ra ile ise her yaptığın işten Allah’ımızdan aldığın ilhamlardan dolayı başarıya ulaşırsın.

 

Elif kıyam harfidir. Bir çocuk 1 yaşlarında ayakta durup yürümeye başlar yani kıyam etmeye başlar.

 

Lam rüku harfidir. 30’lu yaşlardan sonra yavaş yavaş Allah’ımıza yani maneviyata eğilim başlar.

 

Mim secde harfidir. 40’lı yaşlardan itibaren olgunlaşmaya başlarsın. 40 yaşlarında olgunluğa erişen Hz.Musa, Hz.İsa, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’yi anlatan harf. Mim: Musa-İsa-Muhammed

Mim: Mehdi ile Muhammed

 

Ra harfi ise Allah’ımızdan ilham alan harftir. Kut almak istiyorsan bu 6 süreyi iyi te’vil et çünkü Ra kut demektir.

 

Yunus’tan itibaren sayfaları say 15.sayfada Hud’a ulaşırsın. Hud zorluk demektir. 2015’te yapmış olduğun faaliyetlerle yavaş yavaş tanınmaya başladın ve böylece zorluk başladı ama unutma her zorluğun bir kolaylığı var.

 

29.sayfada Yusuf’a ulaşırsın. 29 ve Yusuf hükümranlık demektir. 2029’da tam anlamıyla iktidarı ele geçiriyor ve böylece hükümranlığın başlıyor.

 

43.sayfada Rad’a ulaşırsın. Rad 43 ayet. Rad gökten gelen ses demektir. Rad’da araya mim girdi. Yani 43 yaşında Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad oluyorsun ve  gökten ses geliyor. Dolayısıyla 43 yaşına kadar sosyolojide fark edil, faaliyetlerini geliştir, kendini yetiştir. 43 yaşına ulaşıp Kut’u aldıktan sonra yavaş yavaş siyasete ısın.

 

49.sayfada İbrahim’e ulaşırsın atan İbrahim’in ettiği duanın meyvesini 49 yaşında alıyorsun.

 

56.sayfada Hicr’e ulaşırsın. Hicr ayrılmak demektir. Yavaş yavaş dünyadan ayrılmak için hazırlıklara başla. 28’lik aşamada maddi olanı tamamladın ve yarıya geldin şimdi ihlasla manevi anlamda 112’ye ulaş çünkü ihlas süresi 112.süre olup Kur’an-ı Kerim’in son sayfasındadır.

 

Sayfaları saymaya devam et. 61.sayfada Nahl’a ulaştın ve Ra bitti. Bittiği yer 61.sayfa bittiği ayet 99.ayet. 99.ayette Sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et, diyor. 61 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ömrü. 99 Hz.Mehdi’nin ölümü.

 

43.sayfada karşılaştığımız 43 ayetli Rad gökten gelen ses demektir. 43.ayette Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “O inkar etmekte olanlar sen gönderilmiş değilsin. diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah’ımız yeter. Bir de yanında kitap ilmi bulunan.

 

43.süre olup altın, mücevherat, ziynet anlamlarına gelen Zuhruf Süresinin 43.ayetinde ise Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. Sen sana vahyolunana tutun. Şüphe yok ki sen doğru bir yol üzerindesin.

 

SAFF SÜRESİ

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Türkçesi olan Mehmed isminin ebcedi 92’dir. 92×6= 552 eder.

Kur’an-ı Kerim’in 551.sayfası Fatiha 0.sayfadan başladığı için aslında 552.sayfadır. Bu 551.sayfada Saff süresi bulunmaktadır.

Bu sayfanın ilk ayeti olan 6.ayette Hz.İsa bulunduğu dönemde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ahmed ismiyle müjdelemektedir.

Biz 6 ve 7 rakamının Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile ilgili bir rakam olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca Saff süresinin 61.süre olması Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) miladi takvime göre ömrünü ifade eder.

Saff süresinde önce Hz.Musa, sonra hem Hz.İsa hem Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sonra müteşabih anlamda Hz.Mehdi ve en sonunda da tekrardan Hz.İsa’dan bahsedilmektedir.

 

KUT SÜRELERİ BİZİ HZ.MEHDİ’NİN SÜRESİ OLAN HUCURAT SÜRESİNE GÖTÜRÜYOR.

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 10.Süre Yunus Süresi

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66 11.Süre Hud Süresi

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78 12.Süre Yusuf Süresi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91 13.Süre Rad Süresi

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14=105 14.Süre İbrahim Süresi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=120 15.Süre Hicr Süresi

 

55+66+78+91+105+120=515

 

515: Hucurat Süresinin orta sayfası

515: Reşid esması

Reşid: İrşad eden

Reşid:98.esma

49×2=98 İlk 49 zorluk, sonraki 49 kolaylık

49’un tersi 94.Süre= İnşirah Süresi= Zorlukla gelen Kolaylık

 

515=103×5

 

103.süre Asr Süresi 5 zamanın kıymetini bilme.

Hucurat Süresi Hz.Mehdi’nin Süresidir. Bu makama Asr Süresini dikkate alarak ve zamanı en verimli ve faydalı bir şekilde kullanarak ulaşıyorsun.

 

40 İLE 49 YAŞ ARASINA İSABET EDEN SÜRELER

40 yaşında aldığın ilhamlarla imanını hakkalyakin seviyesine ulaştırdın.

 

41 yaşında ayetlerin ve hadiselerin müteşabih anlamlarını çözüyor, ayrıntılı bir şekilde insanlığa anlatıyorsun.

 

42 yaşında Allah’ımızın veli kulları olan alimler, salihler, arifler ve kamillerle bağ kuruyorsun.

 

43 yaşında 43.sayfada ulaştığın 43 ayetli Rad Süresi’nde Elif Lam ve Ra’nın arasına Mim girmesiyle Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad olup değerli bir konuma ulaşıyorsun.

 

44 yaşında hükümranlığı ele geçirip iyilik anlamında ortalığı toza dumana katıyorsun.

 

45 yaşında tüm zalim ve batıl güçleri diz üstüne çöktürüyorsun.

 

46 yaşında uzun, ince ve kıvrımlı bir yolda İslam’ı hedefe ulaştırmaya gayret gösteriyorsun.

 

47 yaşında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İslam’ın altyapısını hazırlayıp Araplara yaşattığı saadet dönemine benzer bir altın çağın fragmanını Türklerle birlikte insanlığa sunuyorsun.

 

48 yaşında en umulmadık coğrafyaları fethediyorsun.

 

49 yaşında İslam’ı öne geçirip 300 yıl süren altın çağa ait düzenlemeleri hayata geçiriyor, altınçağın altyapısını hazırlıyor, İstanbul’umuzun, Türkiye’mizin, dünyanın ağırlık merkezi konumundaki gizemli tepeye otağını kuruyor, Ayasofya’mız ile kutsal emanetlerimizden feyzini alıyor, Ayasofya’mıza yakın evindeki odalardan hem haremini hem de devletleri idare ediyorsun. Bu idarende halktan farklı olmuyor, halk gibi hem zor hem kolay işlerde çalışıp halkın arasına karışıyorsun. Unutma tek hükümdar Allah’ımızdır. Sen kendin adına ubudiyet, hem kendin hem Allah’ımız adına ila-yı kelimetullah, hem de Allah’ımız adına hilafetle görevlisin.

 

HZ.MUHAMMED-HZ.MEHDİ VE HZ.İSA

 

Kur’an-ı Kerim’in 280.sayfasında 14.cüz biter ve 17.süre olan İsra süresi başlar. 17 7.asal sayıdır. Nur anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) feyzini alan Hz.Mehdi ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İsra Süresiyle miraçta manevi anlamda birbirleriyle buluştu. Nur anlamında doğum=280 gün.

 

280.sayfada 128.ayet var. Eğer Bismillahirrahmanirrahim’i de dahil edersek 129.ayet olur. 129 mülk demektir. 29’a kadar ki asal sayıların toplamı 129 eder. Bu mülk Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’le (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) manevi anlamda elde edilip Miraç ile tescil edilmiştir. Zaten 280.sayfada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’nin nasıl davranmaları gerektiği irşad ve ilham ediliyor.

 

Kur’an-ı Kerim’in 560.sayfasında 28 cüz biter ve 67.Süre olan Mülk süresi ile 29.cüz başlar. 67 19.asal sayıdır. Ruh anlamında feyzini Hz.İsa’dan alan Hz.Mehdi 2019 yılında Hz.İsa ile buluştu.

 

560.sayfada bulunan Tahrim Süresinin son ayetinde de Allah’ımız tarafından Hz.İsa’nın ruhunun üfürülmesinden bahseder. Ruh anlamında doğum=560=280×2 29.cüzün başı olan Mülk süresini dikkate alan Hz.Mehdi ve Hz.İsa 2029’a kadar önce İttihad-ı İslam sonra Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu ile mülkü maddi anlamda elde edip altın çağla tescil ederler.

 

7: Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (Nur)

19: Hz.İsa (Ruh)

7 ve 19: Hz.Mehdi (Nur ile ruhu birleştiren yani mülk)

 

Hz.İsa’nın 1.gelişi ile yani milatla Peygamber Efendimiz Hz.Muhammmed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) arasında 0.asrı da dahil edersek 6 asır var yani 7 var. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 7.asırda Müslümanlığı başlattı.

 

Hz.İsa’nın 1.gelişindeki 33 yaş ile 2.gelişi arasındaki 19 yılı çıkartıp 0.asrı da dahil edersek 20 asır var yani 19 var. Hz.İsa 19 ile geldiği 2.dönemde Hristiyanları Müslümanlara yaklaştırıyor.

 

Hz.Mehdi için ise ilk zorluk olan 49 ile sonraki kolaylık olan 49 7’ye, Yılın başındaki 19 doğuma sonundaki 19 ise olgunlaşmaya ve Hz.İsa ile tanışmaya. Hz.Mehdi atası olan 7 ve atisi olan 19 ile insanlığı tek ve geçerli yaşam biçimi olan İslam’da birleştiriyor.

 

İsra Süresi : Başlangıcın sonu : Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Tahrim Süresi: Sonun başlangıcı: Hz.İsa

 

YUNUS VE HİCR BİZİ HZ.İSA’YA GÖTÜRÜYOR.

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55  10.Süre Yunus Süresi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=120 15.Süre Hicr Süresi

 

Yunus ilk kut süresi Hicr son kut süresi Hz.İsa sonun başlangıcı.

 

Kur’an-ı Kerim’in 0.sayfasını da hesaba katarsak 54.sayfa aslında 55.sayfa olur. Yine aynı şekilde 119.sayfa aslında 120.sayfa olur. 0.sayfada Fatiha var. Fatiha 29 kelime 29 hükümranlık. Fatiha açılışı yapan, Fatiha fetihlerle hükümranlığı ele geçiren. Kur’an-ı Kerim’in 54. ve 55.sayfaları ile 119. ve 120.sayfalarında Hz.İsa geçer. Hz.İsa Kur’an-ı Kerim’de 25 defa geçer. 55=5×5=25 5, 25 ve 55 bize zamanı hatırlatıyor yani Hz.İsa’yı hatırlatıyor.

 

2019 Hicri 1440’a tekabül ediyor. Bir günde 24 saat, her saatte 60 dakika var. 24×60=1440=1 tam gün=2019. Şafak başladı. Hz.İsa’nın ilk gelişiyle milat oldu başlangıç yapıldı. Hz.İsa’nın ikinci gelişiyle tekrar milat oldu, final yaşanır.

 

Çünkü Hz.İsa noktadır. Nokta yokluktan gelir. Nokta sayı ilmine gore 0’dır, başlangıçtır. Harf ilmine gore finaldir, sondur. Biz öyle inanıyoruz ki 55.sayfanın 49.ayetinde geçen Hz İsa 49 yaşında hükümranlığı test ediyor, 120.sayfanın 78.ayetinde geçen Hz.İsa ise 2078 yılında tam anlamıyla iktidarı ele geçiriyor. Bu 78.ayette hem Hz.Davud’dan hem de Meryem oğlu İsa’dan bahseder.

 

İhlası esas alan hükümranlığı ilk olarak Hz.Davud başlattı oğlu Hz.Süleyman ona varis oldu. Bu ilkti. İkinci ihlası esas alan hükümranlığı yine aynı şekilde Hz.Mehdi başlatıyor ve oğlu İsa Mesih ona varis oluyor.

 

120.sayfanın son ayeti olan 82.ayette Hz.Mehdi ve Hz.İsa Müslümanlara daha yakın olan Hristiyanlara ağırlık vererek irşad ve ihya faaliyetlerini yürütüyorlar ve böylece Hristiyanların fevç fevç İslam’a yönelişlerine şahit oluyoruz Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle.

 

YUNUS HUD VE YUSUF’UN MÜTALAASI

Yunus: Elif Lam Ra 109 ayet
Hud: Elif Lam Ra 123 ayet
Yusuf: Elif Lam Ra 111 ayet

Elif 1.harf
Lam 12.harf
Ra 20.harf

Elif+Lam+Ra=33=Derece

Elif : 1
Lam : 30
Ra: 200

Elif+Lam+Ra=231=77×3 19’a kadar ki asal sayıların toplamı 77 eder. 77’den 7×7 olan 49’u çıkartınca 28 kalır. Tasavvuftaki 28 aşamanın özü 7’yi iyi anlayabilmektir. 7 ve 19 birbirine aşık olan iki sayıdır. Zaman bu iki sayının birbirleriyle olan ilişkilerinden doğar.

Yunus Süresi : 109 ayet 109 29.asal sayı dolayısıyla hükümranlığa hazırlanmaya başla.

Hud Süresi 123 ayet 1-2-3 diye tırmanma dolayısıyla azmet, sabret, sebat et.

Yusuf Süresi : 111 ayet 3 tane 1’in sinerji oluşturması çevreni genişlet, teşkilatlan.

109+123+111=343=7x7x7=343 49’ları mütalaa et.

Yunus’taki 49: Her ümmetin ecel saati

Hud’taki 49: Öncenin ve sonranın gaybının bildirilmesi

Yusuf’taki 49: Zorluk olan 49’dan kolaylık olan 49’a geçiş.

 

12.İMAM

 

Yasin Süresi 12.ayetin sonunda “Herşeyi apaçık bir imamda saydık” diye geçmektedir. Bu apaçık imam 12.ve sonuncu olan İmam Mehdi olabilir mi?

 

Bu İmam Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ilimlerin zahirinde ve ilimlerin batınında en yüksek seviyeye ulaşıp geçmiş ve gelecek hadiseleri insanlara bildiriyor, en müşkülatlı problemleri suhuletle çözüyor, en girift soruları kolaylıkla cevaplandırıyor,

ellerin, simaların, rüyaların, burçların, rakamların, sayıların, harflerin, kelimelerin, hadiselerin, ayetlerin, sürelerin, isimlerin ve insanların müteşabih hallerini mi izah ediyor?

 

AY TASAVVUF GÜNEŞ MÜLK DÜNYA İSE HEM TASAVVUF HEM DE MÜLK 

 

7 tasavvufun 10 ise hükümranlığın sayılarıdır.

HİCRİ 1400: 3. Yedi yüz yıl

MİLADİ 2000: 3. Bin yıl

Hz.Mehdi Müslümanların kutsalı olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) feyzini alarak 3.yedi yüz yıla, Hristiyanların kutsalı olan Hz.İsa’dan feyzini alarak 3.bin yıla hazırlanmaktadır.

 

Hicret ayrılmaktır. 7 ile dünyadan ayrılıp ahirete başlangıç yapılır. Çünkü 7 hesaplaşmanın olduğu zamanı anlatan rakamdır. Hicrette hareket vardır dolayısıyla hicri aylar hareketlidir.

 

Milat sonun başlangıcıdır. Miladın gerçekleştiği anda sabite vardır dolayısıyla miladi aylar sabittir. Milat olduktan sonra herşey bir anda radikal anlamda değişir, yeni fikirler, yeni enerjiler ortaya çıkar. Mülk doruk noktaya ulaşır.

 

Biz öyle inanıyoruz ki hicri 1440’a tekabül eden 2019 yılı miladın gerçekleştiği yıldır. 1 günde nasıl ki 1440 dakika var ise 1440 yılının dolması da 1 tam günün tamamlanmasına ve şafağın başlamasına işaret eder.

 

Asırlar 0 ise günler noktadır. Asırlarda zat yayılırken günlerde zat yoğunlaşır. Asırlarda 10’un karesi, günlerde 7 esastır.

 

Asr Süresi’nin başlangıcı 600’dür. Eğer 0.sayfayı da dahil edersek 601.sayfadır. Yani Asr süresi 7 günle 100 yılı birleştiren yeni bir asrı başlatan süredir. Asr süresi ile 1 hafta sona erer yeni bir hafta başlar.

 

Miladi 601 yılında hicri takvim yoktu. Miladi 601 ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğumu olan 571 arasında 30 sene var. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ölümü olan 632 arasında 31 sene var. Miladi aylar 30 ve 31 çeker.

 

Asr Süresi tasavvufta ilerlemenin nasıl gerçekleştiğini anlatan süredir. Asr Süresinden sonra geriye sadece 4 sayfa kalıyor. Bu 4 sayfada geçen süreler; en çok tekrar edilen sürelerdir.

 

Asr süresi de dahil olmak üzere geriye 12 tane süre kalıyor. Nasr süresi Şaban’a ve Ağustos’a tekabül ederken, Asr; Muharrem ve Ocak’a, Nas ise Zilhicce ve Aralık’a tekabül eder.

 

Allah’ımızın bir lütfu mudur bilmiyoruz ama Türk’ler ağustosta zaferden zafere koşarken bizim de facebook ve twitter’a kaydoluş tarihlerimiz ağustosa tekabül etmektedir.

 

Asr’dan sonra gelen Nasr 7 süre sonra geliyor, Hicri 1400 7’nin katı, Nasr’dan sonra gelen Nas 4 süre sonra geliyor Miladi 2068 ile 2028 arasında 4’ün 10 katı var.

 

Nas mülkün doruk noktası, Nasr hidayetin doruk noktası, Asr tasavvufun doruk noktası.

 

Asr ile Nas’ın etkileşiminden oluşan Nasr Hz.Mehdi, Asr Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Nas Hz.İsa.

 

Asr’da hükümranlığın doruk noktası olan nun harfi yok, Nas’ta vahyin doruk noktası olan ra harfi yok. Nasr’da ise hem hükümranlığın hem de vahyin doruk noktası var.

 

Yakından bakıldığında dünyanın güneş etrafında döndüğü söylenir uzaktan bir bakılırsa bütün kainatın dünya etrafında döndüğü görülür.

SEBE SÜRESİ

Sebe süresi 23.ayetteki Allah’ımızın izin verdiği şefaatçilerden bir tanesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iken Sebe Süresi 28.ayette insanlara gönderilen müjdeci ve uyarıcı Hz.Mehdi midir?

 

Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek 28.ayet aslında 29.ayet olur. Dolayısıyla Hz.Mehdi’nin 2028 ve 2029 yıllarında bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilip mülke ulaşmasından bahsediyor olabilir mi?

 

Bu iki ayet 430.sayfadadır. 43×10= 430 eder. Hz.Mehdi 43 yaşında 10 ile ifade edilen mülke yavaş yavaş ulaşmaya mı başlıyor?

 

Sebe Süresinin 43.ayeti ile 430.sayfada bulunan 28.ayet arasında bir bağlantı mı vardır?

 

Sebe Süresinin 49.ayeti ile 28.ayeti arasında bir bağlantı mı vardır?

Acaba Hakk’ı ifade eden Hz.Mehdi 2028 yılında 49 yaşına girip batılı pasifize mi etmektedir?

 

28 AŞAMAYA GÜÇ VEREN İHLAS HASLETİ

Tasavvufta 28 aşama vardır. Bu 28 aşamayı suhuletli bir şekilde geçiren haslet ihlas hasletidir. İhlas hasleti bu 28 aşamaya güç ve kuvvet verir. 28×4=112 eder. İhlas Süresi 112.süredir. İşte bu kapsamda İhlas Süresinin ayet numaraları ile uyum içerisinde olan müteşabih anlamlarına değinmek istiyoruz.

1.ayet : ( De ki O Allah’ımız birdir.) Birlik yani vahdaniyet, Allah’ımızın tek olması.

2.ayet : ( Allah’ımız Sameddir.) Dualite kapsamında her varlık birbirine ihtiyaç duyarken Allah’ımız hicbir varlığa ihtiyaç duymaz.

3.ayet : (Doğurmadı, doğurulmadı.) Her iki canlının birleşerek 3.yü doğurması ya da 3.nün doğurulmasından Allah’ımızın münezzeh olması.

4.ayet : ( Ona hiçbir şey denk olmadı.) Hava, su, toprak ve ateşten oluşan 4 ana unsur ile cismi ifade eden insan ve kainat bünyesindeki hiçbir varlığın Allah’ımıza denk olmaması. Yani Allah’ımızın hem kainatı ve insanlığı kapsayan hem de onlardan bağımsız olan bir güç olması.

 

ZUHRUF SÜRESİ

İman sayesinde olgunlaşmayı ifade eden mim ve Mumin süresinden itibaren sayfaları saymaya başla. 23.sayfada 43.süre olan Zuhruf Süresine ulaştın. Zuhruf Süresi der ki 43 yaşında seni ıslah ve irşad edip once kendi katımızda değerli bir konuma ulaştırıyor ardından 2023 yılında dünyanın kalbi, beyni ve gözbebeği olan Türkiye’mizin başına geçirip insanların gözünde değerli bir konuma ulaştırıyoruz.

İnsanlar sana istedikleri kadar deli, garip, farklı, değişik deyip dursunlar, sana en yakınların bile inanmasınlar, senin moralini bozmaya uğraşsınlar sen yine de önüne bak ve 43.süre olan Zuhruf Süresinin 43.ayetini dikkate al. Ne diyor bu ayette Allah’ımız. “Sen sana vahyolunana tutun. Kuşku yok ki sen doğru bir yol üzerindesin” Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek 43.ayet aslında 44.ayet olur. 44 yaş ise 2023’e isabet eder.

Zuhruf Süresinin 29.ayetinde Allah’ımızın kendilerine hak ve apaçık bir resul gelinceye kadar insanlığı yaşatması önce 2029 sonra ise 2329 yıllarına mı işaret eder? Bu hak ve apaçık resuller Hz.Mehdi ile Hz.İsa mıdır?

Zuhruf Süresinin 490.sayfası 23.ayetle başlar 33.ayetle biter. Yani Hz.Mehdi 2023 yılında mülke ulaşıyor 2033 yılına kadar ise hem Hak gözünde hem de halk nezdinde aldığı takdir ve teveccüh sayesinde derecesi artıyor. Zuhruf Süresinin 32.ayeti de derece bakımından üstün olan insanların diğer insanları yönlendirmesinden bahseder. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek 32.ayet aslında 33.ayet olur.

49×10=490 eder. En gizemli sayı 49 sayısıdır. 49 insanda olgunluğun zirvesidir. 10 ise mülkün sayısıdır. Biz öyle inanıyoruz ki 2023 yılında Hz.Mehdi halifeliğe 49 yaşını ifade eden 2028 yılında ise hükümdarlığa erişiyor.

Zuhruf Süresi 89 ayettir. Hz.Mehdi 89 yaşına kadar mülkü en faydalı bir şekilde insanlığın hizmetine sunarken, 89 yaşında ise riyasete yavaş yavaş Hz.İsa ısınsın diye önemli konuları 49 yaşına basan Hz.İsa’nın inisiyatifine mi bırakıyor?

 

ŞEMS VE KAMER SÜRELERİ 

 

Hz.Mehdi’nin süresi olan Hucurat Süresinden Kamer Süresine kadar arada 14 sayfa var. Kamer ay demektir. Ay tasavvufun sembolüdür. İslam’ın batıni yönü olan tasavvufta ilerleyerek hakikate ulaşılır. Dolayısıyla Kamer süresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil eder.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi arasında 14 asır bulunmaktadır. Kamer’de asırlar öne çıktı.

 

Şems Süresinden bir başka tasavvuf olan ve ayı temsil eden Asr süresine kadar ise arada 12 süre bulunmaktadır. Şems süresinden itibaren sayılan sürelerden 4.sıraya 94.süre olan İnşirah süresi isabet ederken, 7.sıraya 97.süre olan Kadir süresi isabet eder. Yine aynı şekilde 8.sıraya 98.süre olan Beyyine süresi isabet ederken 10.sıraya ise 100.süre olan Adiyat süresi isabet eder.

 

İnşirah Nisan ayına, Kadir Temmuz ayına, Beyyine Ağustos ayına, Adiyat Ekim ayına isabet eder. 29 Ekim 2023 10.ayın 100.yılı.

 

Şems mülk demektir. İnşirah ferahlama, Kadir Kur’an-ı Kerim’in indiği gece, Beyyine delil, Adiyat ise koşan atlar olup enerjinin yükselmesi demektir.

 

Bu mülk sana Ekim ayında ulaşıp insanlığın enerjisini yükseltmeden önce Nisan ayında ferahlıyor, Temmuz ayında Kur’an-ı Kerim’den sırları insanlara açıklıyor, Ağustos ayında delil sunuyorsun.

 

Şems Süresi 594.sayfada başlıyor. 99×6 = 594 eder. Yani 99 esmanın içerisinde 6 gibi yok ol ki bu mülk sana verilebilsin. Şems’te aylar öne çıktı.

 

OLGUNLAŞMA İLE GELEN MÜLK

 

2=2
2+3=5
2+3+5=10
2+3+5+7=17
2+3+5+7+11=28
2+3+5+7+11+13=41
2+3+5+7+11+13+17=58
2+3+5+7+11+13+17+19=77
2+3+5+7+11+13+17+19+23=100
2+3+5+7+11+13+17+19+23+29=129

 

2+5+10+17+28+41+58+77+100+129=467

İlk 10 asal sayının üst üste toplamı 467 eder. 10 ve 29 hükümranlık demektir. Kur’an-ı Kerim’imizin 466.sayfasında ise 40.süre olan Mumin süresi başlar. Fatiha 0.sayfadan başladığı için 466.sayfa aslında 467.sayfadır. Mumin süresi Ha ve Mim ile ifade edilen huruf-u mukatta harfleriyle başlar. Yani 467, 40, Mumin süresi ve huruf-u mukkatta harfleri der ki imanını tahkim et, olgunlaşmaya başlıyorsun, Ha harfi ile halifeliğe ve hükümdarlığa hazırlan çünkü seni mim harfi ile kendimize yaklaştırıyoruz.

Bu mülk sana hem Fatiha’nın 2.ayetindeki hamd hem de 467.sayfadaki hamd ile geliyor. İşte bunun için mülkünü hamd ile bereketlendir.

 

2 TANE 0110 SİSTEMİ

 

Allah’ımız Al-i İmran süresi 33.ayetinde Adem, Nuh, İbrahim ve İmran soyunu alemlere üstün kıldığından bahseder. 33 dereceyi ifade eder.

 

Burada Hz.Adem 0’ı Hz.Nuh 1’i, Hz.İbrahim 1’i ve İmran soyundan gelen Hz.İsa 0’ı temsil eder. Hz.Ademle faniyatın miladı başlarken Hz.İsa’nın 1.varlığı ile önceki dönemin sonu modern zamanın miladı başlamıştır. Hz.İsa’nın 2.yokluğu ile ise modern dönemin sonu ve ebedi hayatın miladı başlamaktadır.

 

Hz.İsa’dan sonraki modern dönemde sadece bir peygamber gelmiş ve o peygamber peygamberlerin hükümdarı olmuştur.

 

Hz.Nuh 1’i temsil eder çünkü o milletleri başlatan peygamberdir. Hz.İbrahim 1’i temsil eder çünkü o dinleri başlatan peygamberdir.

 

İkinci 0110 sistemi ise modern döneme aittir. Burada birinci 0 Hz.İsa’nın ilk gelişi, 1 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ikinci 1 Hz.Mehdi, sondaki 0 ise Hz.İsa’nın ikinci gelişidir.

 

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İslam dinini başlatan peygamberdir. Hz.Mehdi ise dünyaya sevgi ve fikirle format atıp altın çağı başlatan şahsiyettir.

 

0110 sistemi sonsuzluktur. Sonsuzluk işaretinin solundaki 0, sağındaki 0 ve ortada bulunan noktadan iki defa geçişe dikkat ederseniz noktada zat yoğunlaşıp varlığın başladığını 0’larda ise zatın dağılıp hiçliğin başladığını görürsünüz.

 

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ölüleri dirilten, masajla yaraları ve ağrıları iyileştiren, sağlık konularına vakıf bir peygamber olan ve hiçliği temsil eden Hz.İsa ilerleyen zamanlarda hiçliği temsil eden ölüme hiçliğiyle vesile olur ve kıyam-et başlar. En doğrusunu Allah’ımız bilir.

 

ALLAH’IMIZ HZ.MERYEM’İ HZ.MEHDİ’YE SAKLIYOR

Meryem isminin ebcedi 290’dır. 290 29×10’dur. 29 Hükümranlık, 10 Hükümranlık. Zaten Allah’ımızda Kur’an-ı Kerim’de Hz.Meryem’i bütün kadınlara üstün kıldığından bahseder. Hz.Meryem başlangıçta ve sonda Allah’ımıza en yakın olanlardandır. Mim’ler buna işarettir. Ra ise Allah’ımızın kendisine verdiği mucizeler ve ilhamları ifade eder. Ye harfi ise bir başka hükümranlığı ifade eden harftir.

İsmi Meryem olan kadınlar ilhama, yakınlaşmaya, sevgiye ve hürmete layık kadınlardır. Tabi isimlerinin hakkını verdikleri ve Allah’ımıza olan yakınlıklarını kaybetmedikleri müddetçe.

Hz.Meryem’de bulunan Rahim enerjisi ismine en yakın esmalardan biri olan Rahman enerjisiyle birleşmektedir. Biz öyle inanıyoruz ki ebedi hayatta birleştiği Hz.Mehdi’de bulunan Rahman enerjisi de ismine en yakın esmalardan biri olan Rahim enerjisiyle birleşmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Kamer Süresi bittikten sonra Rahman Süresi başlar. Bittiği ayet 55.ayet, başladığı süre 55.süredir. 55 Kur’an-ı Kerim’in bir başka gizemidir. Burada 55 Kur’an-ı Kerim’imize göre uzaktan bakıldığında iki adet 0’la zamanı, süreci ya da yakından bakıldığında iki adet noktayla her an değişen yaratma anını ifade eder.

Kamer Süresinin 55.ayetinde Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “Sadakat meclisinde bir muktedir hükümdarın huzurunda.” Bu ayet ebedi hayattaki en yüksek makam ve mertebeye işaret etmektedir. Bu ayetle süre biter ve ardından Bismillahirrahmanirrahim ile Rahman Süresi başlar. Ilk ayet Rahman’dır. Yani burada Rahim’i temsil eden Kamer Süresi Besmele’deki Rahman ve Rahimle birleşip Rahman’ı temsil eden Rahman Süresi’ne bağlanır.

Rahman Süresine Kur’an-ı Kerim’in gelini denir. Bu gelin ebedi hayatta Hz.Mehdi’ye eş olan ve Rahman esmasına en yakın isimlerden biri olan Hz.Meryem olabilir mi?

534.sayfa Fatiha 0.sayfadan başladığı için aslında 535.sayfadır. Hz.Mehdi’nin ebcedi olan 245 ile Hz.Meryem’in ebcedi olan 290’ı topladığımızda 535 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 534.sayfasının son iki ayeti olan 49.ve 50.ayetlerinde ise Allah’ımız öncekiler ile sonrakilerin zamanı belirlenmiş bir günde toplanacağından bahseder. Bu zamanı belirlenmiş olan gün 50000 yıl mıdır?

Kamer Süresindeki önceki ile sonraki Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi iken Rahman Süresindeki önceki ile sonraki Hz.Meryem ile Hz.İsa mıdır? Kamer ile Rahmanı ya da bir başka ifadeyle Hz.Mehdi ile Hz.Meryem’i Allah’ımız ebedi hayatı ifade eden Vakıa’da mı buluşturmuştur?

Kamer Süresindeki iki sıfırı ifade eden 55.ayet zatın yoğunlaştığı iki nokta ile ifade edilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi iken Rahman Süresinin 55.süre olması zatın dağıldığı iki sıfır ile ifade edilen Hz.İsa ve Hz.Meryem midir? Ayette zat yoğunlaşırken sürede zat dağılır.

Kamer Süresinin son ayeti olan 55.ayeti nasıl ki en yüce mertebeye işaret ediyorsa Rahman süresinin son ayeti olan 78.ayeti de en yüce isme işaret etmektedir. Ne diyor Allah’ımız bu ayette? “Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir”. Acaba Allah’ımızın en yüce ismi yani İsm-i Azam’ı Murad ismi olabilir mi?

Rahman Süresi 78 ayettir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i dahil edersek 78.ayet 79.ayet olur. 1978 yılında ana karnına düşüp 1979 yılında doğan, Allah’ımızın ismini, rızasını, şanını ve dinini en yüksek seviyeye ulaştıran, 2078 yılında ise vefat edip iradesini teslim eden, ruhunu ve nurunu Kaynağıyla kavuşturan, Aşkının içinde eriyip cezbeye giren, vuslata eren insan Hz.Mehdi midir?

Bir insanı insan olarak canda tutan ruh ile nur iken, bir insanı hakka ve batıla götüren iradesi midir? İşte bunun için bir insanın canından sonra en önemli varlığı iradesi midir?

Kamer Süresindeki tekrar eden ayetlerin ayet numaralarının toplamı 333’tür. Rahman Süresindeki tekrar eden ayetlerin ayet numaralarını topladığımızda ise 1433’e ulaşırız. Burada 33’ler dereceye işaret eder.

Hz.Mehdi sert güçten yumuşak güce ya da askeriyeden ekonomiye Hicri 1433’te Miladi 2012 yılında yani 33 yaşında geçiş yaparken kainatta balık burcundan kova burcuna geçiş yapmak üzere hazırlanmaktadır. İnsan kainatı etkiler, kainatta insanı etkiler.

Rahman Süresinde en son tekrar eden ayet 77.ayettir. 19’a kadar ki asal sayıların toplamı 77 eder. 19’u ifade eden 2019 yılında Hz.Mehdi bir taraftan Hz.İsa ile tanışırken diğer taraftan olgunlaşmış, bir başka taraftan ise yumuşak gücün bir unsuru olan paradan diğer unsuru olan ihlasa geçiş mi yapmıştır? Yani ekonomiden sosyolojiye.

Kur’an-ı Kerim’ceye göre Kamer Süresi manasıyla, tekrar eden ayetleriyle ve son ayeti olan 55.ayetteki muktedir melikle peygamberlerin hükümdarı olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanların hükümdarı olan Hz.Mehdi’ye ve hükümdar kadın olan Hz.Meryem’e işaret ederken, 00 ile ifade edilen ve 55.Süre olan Rahman Süresi ise manasıyla, tekrar eden ayetleriyle ve son ayetindeki yüce isimle Hz.İsa, Hz.Meryem ve Hz.Mehdi’ye mi işaret eder?

19’un 16 katı olan 304.sayfada başlayan 19.süre olan Meryem Süresinin 19.ayeti biz öyle inanıyoruz ki Hz.İsa’nın Muhammed adıyla 2019 yılında doğduğuna işaret etmektedir. 19 Kur’an-ı Kerim’in bir başka şifresi olup Hz.İsa’yı temsil eder.

 

NASRULLAH VE İKİ FETİH

Nasr Süresi en son vahyedilen suredir. Tamamı 19 kelime olan, tamamı 79 harf olan tek suredir. İlk ayeti olan “Nasrullah ve fetih geldiğinde” kısmı Arapça aslında tam tamına 19 harftir.

 

Burada Nasrullah Allah’ımızın Hz.Mehdi’yi ve Hz.İsa’yı insanlığa gönderip yardım etmesidir. 1979 yılının 19 ve 79’u Hz.Mehdi’nin gönderildiği tarih iken 2019 yılının sonundaki 19 ise Hz.İsa’nın gönderildiği tarihtir. Fetih geldiğinde diye bahsettiği ise tohum anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) meyve anlamında ise Hz.Mehdi’dir.

 

Buradaki iki fetih birisi Mekke’nin fethi diğeri ise dünyanın fethidir. Zaten Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan Fetih Süresinden hemen önceki süre Muhammed Süresi hemen sonraki süre ise Hucurat Süresidir. Muhammed Süresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil ederken Hucurat Süresi ise Hz.Mehdi’yi temsil eder. 49.süre olan Hucurat Süresiyle Allah’ımız insanlığa Hz.Mehdi’nin 49 yıl hükmettiğini bildirmektedir.Baştaki 0’ı da dahil edersek 49 yıl 50 yıl olur.

 

Muhammed Süresinin son ayeti olan 19’un iki katı olan 38.ayeti ile Allah’ımız 19’ları temsil eden ve Türk olan Hz.Mehdi ve Hz.İsa ile görevi Araplardan alıp Türklere teslim ettiğine işaret eder.

 

Nasr Süresinin ilk ayetinde Allah’ımız yardımını ve fetihlerini gönderiyor, ikinci ayetinde ise insanların fevç fevç Allah’ımızın dinine girdiklerini gördüğün zaman diye bahsediyor. Nasr Süresinin ilk iki ayetinin toplam harf sayısı 49’dur. Dolayısıyla Hz.Mehdi 49 yaşına girmeden önce Allah’ımızın yardımlarıyla ve fetihleriyle buluşuyor, insanlar İslam dinini seçiyor, 49 yaşından itibaren ise İslam dinine fevç fevç yönelişler yaşanıyor.

 

Nasr Süresi Nas ile Asr’ın etkileşiminden oluşur. Nas Hz.İsa iken Asr Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’dir. (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Nas zammı sürelerin sonuncusu iken Asr zammı sürelerin başıdır. Yani Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlangıcın sonu iken Hz.İsa ise sonun başlangıcıdır.

 

Zatın yoğunlaştığı insan olan Hz.Mehdi zatın dağıldığı insan olan Hz.İsa’nın yardımıyla Müslümanlara en yakın din olan Hristiyanları İslam etrafında kenetlendirmektedir. Kenetlendikleri şehir İstanbul’umuz iken, kenetlendikleri ülke ise Türkiye’mizdir. Zaten Türkler de Allah’ımızın Hz.Mehdi’ye işareti gösterdiği güne kadar askeri, ekonomik, sosyolojik ve siyasi açıdan zemin hazırlamaktadırlar.

 

Hz.Mehdi’nin yönetiminde liderlik öne çıkıp sistem düzeltilir, Hz.İsa’nın yönetiminde ise sistem etkili olur.

 

Burcun ilki ile o burcun son gününde zat yoğunlaşır. Zatın kendi etrafında dönüşü tamamlanıp nokta oluşur. Aynen dünyanın kendi etrafında tam bir tur atıp günün oluşması gibi. Işte zatın yoğunlaştığı o gün 20 Nisan’dır.

 

Biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi dedesi olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile aynı gün doğmuştur. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 20 Nisan’ı miladiye göre günlerin başı olan Pazartesi’ye gelirken, Hz.Mehdi’nin doğduğu gün ve an hicriye göre günlerin sonu olan Cuma’ya sala ile ezanın tam ortasına denk gelmektedir. Biz 20 Nisan’da doğan insanların arzulu, tutkulu, ateşli, cesur ve öncü insanlar olduğuna kanaat getiriyoruz.

 

Sala ölürken okunur, ezan ise doğarken. Zaten 1399 ile 1979’da hem ölüm hem de doğum gizlidir. 19×79=1501 ederken 1399’daki 99 99 yıllık ömre işaret eder. Biz öyle inanıyoruz ki hicri 1501 Hz.Mehdi’nin vefat yılıdır.

 

EN’AM SÜRESİ

 

En’am Süresi 23 sayfadır. 83.ayeti Kur’an-ı Kerim’imizin 137.sayfasındadır. Bu ayette geçen “Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.” Ifadesinin ebcedi 1450’ye tekabül etmektedir. Hicri 1450 ise 2028 ve 2029 yıllarını kapsıyor. 83 23.asal sayıdır. Yine aynı şekilde 137 33.asal sayıdır. 33 ise dereceyi ifade eder. Bu ibarenin başındaki ve sonundaki duraklama işareti olan tı’lar ise bu sırrın açığa çıkmasından itibaren en nihai dereceye ulaşmak için çalışılması gereken 9 yılı ifade eder.

 

Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın dilediği ve derecelerle yükselttiği insan once 2023’te halife olup ardından 2028 ve 2029’da hükümdar olup derecesi yükselen Hz.Mehdi’dir.

 

En’am Süresinin 23.sayfasındaki 165.ayet Kur’an-ı Kerim’imizin 149.sayfasına denk gelmektedir. Baştaki 0.sayfayı da dahil edersek 149.sayfa 150.sayfa olur. En son ki 165.ayet Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 166.ayet olur. 165 33×5 iken 166 ise 83×2’dir. 83 23.asal sayıdır. 33 derecedir. Bu ayetin bir kısmında Allah’ımız “O sizi yeryüzünün halifeleri yapan bazınızı bazınıza derecelerle üstün kılandır” diye belirtir. Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle 2023’te halifeliğe 49 ve 50 yaşında ise hükümdarlığa erişip derecen yükseliyor.

 

En’am Süresinin 22.sayfası ise Kur’an-ı Kerim’imizin 148.sayfasına denk gelmektedir. Bu sayfanın en son ayeti olan 157.ayetinin bir kısmında ise Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “Rabbinizden size delil, hidayet ve rahmet geldi” hidayet ve rahmet Kur’an-ı Kerim’imizde 79 defa geçiyor acaba delil kaç defa geçiyor.

 

Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın delil, hidayet ve rahmet diye belirttiği 79 doğumlu Hz.Mehdi 2022 yılında ıslah ve irşad olup insanlara delil sunuyor, hidayete vesile oluyor ve rahmeti celbediyor.

 

148 37×4 iken 157 ise 37.asal sayıdır. İnsanlık seni cüz’i anlamda 37 yaşındayken yavaş yavaş tanımaya başlarken insanlık külli anlamda seni 2022’de tanıyor.

 

En’am Süresinin 89.ayetinin bir kısmında Allah’ımız “Şunlar inkar ederlerse bunları inkar etmeyen bir kavmi bu işe vekil olmak için getiririz” diye buyuruyor. Bu kısmın ebcedi 1437’ye tekabül ediyor. Hicri 1437 ise 2016 yılına tekabül ediyor. Biz öyle inanıyoruz ki Türkler 15 Temmuz 2016’da yaptıkları kıyamla bu işe vekil tayin edilen kavimdir.

 

MAKAM-I MAHMUDA NASIL ULAŞIRSIN 

İsra Süresi 77, 78 ve 79.ayetler sünnetullaha uygun hareket edip ubudiyetini hakkıyla ifa ettikten sonra mülke yani Makam-ı Mahmud’a ulaşmanda sana yol gösteren ayetlerdir.

 

77 7 ile 19’u birbirine bağlayan sayıdır. 7 ve 19 kainatın şifresidir. 19’a kadar ki asal sayıların toplamı 77 ederken iki tane 7’nin sinerjisi 77 eder.

 

77.ayet gelmiş geçmiş bütün resullere ve insanlara Allah’ımızın değişmeyen kanunundan bahisler sunar.

 

78.ayet 1978’de ana karnına düştüğünü, dünya maratonunda sabah namazı ile birlikte ubudiyetinin başladığını, güneşin kaymasıyla mülkünün sona erdiğini 2078’de öldüğünü söyler.

 

79.ayette belirtilen gece hamilelik döneminde geçirdiğin 9 ay 10 gün sonrası 1979’da karanlık olan dünyaya doğup dünya hayatında eda ettiğin teheccüd namazları ya da bir başka ifadeyle yaptığın salih amelleri ifade eder.

 

Burada teheccüd namazı dünya ise sabah namazı ahirettir. Sabah namazı aydınlığa işaret eden ilk namaz iken teheccüd namazı karanlığa işaret eden son namazdır.

 

İşte bu kapsamda dünyadayken imanını tahkim et, bol bol salih amel işle, iyiliği yay, hidayete vesile ol.

 

Sen insanların üzerinde bir yük olan geçim meşakkatini çözüyor dünyayı adım adım cennete benzetiyorsun.

 

İnsanların ücretsiz olarak yararlandıkları her işten aldıkları zevk ve mutluluk sayesinde dünyanın en hayırlı insanı oluyorsun.

 

Bu üç ayet 289.sayfadadır. 17×17=289 eder. 17 7.asal sayıdır. 7 kudsiyettir. İsra Süresi 17.süredir. Eğer 0.sayfayı da dahil edersek 289.sayfa 290.sayfa olur.

 

290=29×10 29 mülk, 10 mülk. Makam-ı Mahmud ulaşılan en yüce makamdır.

Makam-ı Mahmud’da sana en güzel şekilde eşlik eden kudsi eş Hz.Meryem’in ebcedi de 290’dır.

 

İsra Süresinde geçen Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Tayy-ı Mekan, Tayy-ı Zaman ve Tayy-ı Mülk yapıp Makam-ı Mahmud’da buluşmana ve bunun sonucunda kudsiyet kazanıp derecenin yükselmesine işaret etmektedir.

 

KUDSİ MERKEZ MEKKE KOMUTA MERKEZİ İSTANBUL

 

Sad Süresinin 35.ayetinin bir kısmında “Bana benden sonra kimseye layık olmayan bir mülk” diye geçer. Bu kısmın ebcedi 1453 ediyor.

Miladi 1453 İstanbul’un fethidir. Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’u fethedek hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müjdesine nail olmuş hem de kendisinden sonra kimseye layık olmayan mülklerin en gizemlisi ve büyüleyicisi olan İstanbul’la tanışmıştı.

 

Hicri 1453 ise 2031 ve 2032 yıllarını kapsıyor. Yani 2028, 2029 ve 2031 yıllarında yapılan hükümdarlık seçimleri sonucunda Allah’ımızın takdirini ve insanlığın teveccühünü kazanıyor ve senden sonra kimseye nasip olmayan bir egemenliği 2031’den sonra insanlığa yaşatıyorsun.

 

Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 35.ayet aslında 36.ayet olur. 36 bir zamanın sona ererken başka bir zamanın başlaması demektir.

 

1 yönetim iken 7 kudsiyettir. Dünyanın kudsiyet merkezi Mekke iken komuta merkezi İstanbul’dur. 1 tavaf 7 şavttan oluşur, yönetim merkezi olan İstanbul ise 7 tepeden oluşur.

 

Kudsiyette 1’in etrafında dönüş yaşanırken yönetimde 1’in altından ve üstünden aynen bir asansör gibi inişler ve çıkışlar yaşanır. Yani kudsiyet 0’dır, sistemdir, yönetim ise 1’dir, liderdir.

 

Kudsiyet ubudiyetin uluhiyete ram olmasıdır. Yönetim ise uluhiyetteki mertebelerdir. Kudsiyette ulaşılan son radde 10 iken uluhiyette ulaşılan son radde 11’dir.

Yine aynı şekilde kainatın kudsiyet merkezi dünya iken bir de kainatın komuta merkezi vardır. Biz öyle inanıyoruz ki kainatın komuta merkezi Mele-i Ala’dır.

Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’u alarak dünyanın komuta merkezini İslam’a kazandırmıştır.

 

Biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi 2022 yılında Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad olup benliği öldükten, ilimlerle bezendikten, belagatı geliştikten, zahiren ve batınen değişik güçlerle donandıktan, mekanda, zamanda ve mülkte yolculuklar yaptıktan sonra kainatın komuta merkezinin iradesiyle ve sevgisiyle bütünleşmekte ve adım adım İslam dinini bütün dinlere üstün kılıp dünyamızı ve kainatı iyilerin ve iyiliklerin hakim olduğu bir cennet mekanına dönüştürmektedir.

 

Bu ayet 454.sayfadadır. 227×2=454 eder. 227 49.asal sayı dolayısıyla 49 yaşına girdiğin 2028 yılına hazırlan.

 

Yine Sad Süresinin 69.ayetinde onlar tartışırlarken benim Mele-i Ala hakkında ne bilgim olabilir” diye bahsederken, 70.ayette ise “Ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bu bilgi sadece bana vahyediliyor” diye bahseder.

 

Bu 70.ayetin ebcedi 1454’tür. Hicri 1454 ise miladi 2032 ve 2033 yıllarına denk düşüyor. Yine aynı şekilde Neml Süresi’nin 6.ayetinin bir kısmında Allah’ımız Alim, Hakim ve Ledün tarafından Kur’ana erdiriliyorsun diye bahseder. Bu kısmın ebcedi de 1454’tür. 6.ayet Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 7.ayet olur. Yani 70=7×10 ve 7.ayet 7 kudsiyet, 10 mülk.

 

Biz öyle inanıyoruz ki Kur’an-ı Kerim’imizin ledünni, hikmetli ve ilim dolu bilgileri apaçık bir uyarıcı olan Hz.Mehdi’ye 1454’ten sonra yüklenmektedir.

 

69.ve 70.ayetler Kur’an-ı Kerim’imizin 456.sayfasındadır. 69 23×3 iken 456 114×4’tür. Mele-i Ala’nın sevgisiyle ve iradesiyle bütünleşen Hz.Mehdi 2023’ten sonra insanlığı 23 sene peygamberlik yapmış Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ahlakını ve sünnetlerini örnek alıp 23 senede inen ve 114 süresi bulunan Kur’an-ı Kerim’in muhkem ve müteşabih ayetleriyle idare etmek istemektedir.

 

Miladi 1453 ile dünyanın yeni çağı başlarken Hicri 1454 ile kainatın altın çağı başlar

Miladi 1453’te dünyanın komuta merkezi olan İstanbul 7.Padişah Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedildikten sonra dünya ile ilgili derin ve sır bilgiler ona akmaya başlarken Hicri 1454 yılından sonra apaçık bir uyarıcı olan Hz.Mehdi’ye kainat ile ilgili derin ve sır bilgiler akmaya başlar.

 

Mehmed ile Murad’ın ebcedleri 92 ve 245’dir. 92 6’ya kadarki rakamların karelerinin toplamından oluşurken 245 ise 8, 9 ve 10’un karelerinin toplamından oluşur.

92 fani hayatı ifade eden dünyaya ait rakamları, sayıları ve sırları ifade eder. 245 ise kainata ait rakamları, sayıları ve sırları ifade eder.

 

7 ise kudsiyet ile yönetimin buluştuğu hesaplaşma dönemini ifade eder. 1’in etrafında 7 defa dönülür. 7 tepe ile 1 yönetilir. 7 tepeli İstanbul batı ile doğu’nun arafındadır. Araf 7.süredir.

 

Bu belirttiğimiz ayetler 23.cüzün içindedir. Dolayısıyla 2023 yılı İslam dini için bir dönüm noktasıdır.

2023’te Türk’ün yüzü şekillenmeye başlar, 2023’te İslam’ın hilafeti ilan edilir. 2023’te bütün akımlar, ideolojiler ve dinler nüfus bakımından güç kaybederken Hak din İslam; hem siyasi, hem sosyolojik, hem ekonomik, hem de askeri güç bakımından öne çıkar.

Ey iyi insanlar, ey salih Müslümanlar, ey izzetli Türkler! Geleceğin bizi çağırdığı bu muhteşem zamanların ve mekanların keyfini çıkartmaya hazır mısınız?

 

 

BİR BAŞKA 22 GİZEMİ

 

Kur’an-ı Kerim’imizin 575.sayfasında bulunan Müddessir Süresi’nin 30.ayetinde üzerinde 19 var der. Bu ayette yazan On Dokuz’un ebcedi 1500 ediyor. Hicri 1500 ise Miladi 2077 yılını kapsıyor. 2077 yılı biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi’nin vefat ettiği 2078 yılının 1 yıl öncesidir.

 

Bu ayetin olduğu sayfa 0 olarak başlanırsa 22.sayfada Alak Süresi’ne ulaşırız. Alak Kur’an-ı Kerim’imizin ilk inen ayetlerinin olduğu süredir. Kur’an-ı Kerim’imiz Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Zaten bu sürenin bitimiyle de Kadir Süresi başlar.

 

Yine aynı şekilde bu ayetin olduğu Müddessir Süresi’ni 0.süre olarak kabul edip süreleri saymaya başladığımızda 22.sürede Alak Süresi’ne ulaşırız.

 

19 Hz.Mehdi’nin sayısıdır. 22’yi ifade eden 2022’de ise Hz.Mehdi’nin gizliliği aşikar olur. 30 günlük Ramazan’ın 19.gecesinde yaptığı Ramazan umresiyle aşikar olur.

 

Hz.Mehdi aşikar olduktan sonra aynı yıl içerisinde Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle bu sefer Allah’ımızın beytine Kurban Bayramını kapsayan hac ziyaretinde bulunur. Çünkü Hac Süresi 22.süredir. 78 ayettir. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 79 ayet olur.

 

Bu Müddessir Süresi’ndeki üzerinde 19 vardır diye yazan 30.ayeti 0 olarak kabul edip ayetleri saymaya başladığımızda Alak Süresi’nin 19.ayetinde 600 sayısına ulaşırız. Kur’an-ı Kerim’imizin 600.sayfasında Asr Süresi başlar. Yani 19.ayetle birlikte her bir yılı 7 yıl gibi değerli olan yeni bir asır başlar.

 

Yok eğer her sürede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’leri dahil ederek ayetleri sayıp Alak Süresi’nin 19.ayetine ulaşırsak o zamanda 622 olur. 622 hicri takvimin başlangıcıdır. Yani 19.ayetle birlikte yeni bir takvim, yeni bir çağ başlar.

 

2022 ile 622 arasında tam 14 asır bulunmaktadır. Bu 19.ayette bulunan tilavet secdesi de 14.secde ayetidir. Mim secde harfidir. Allah’ımız her asırda kendisine en yakın mim’leri ya da bir başka ifadeyle imamları göndermiştir. Son imam ise Hz.Mehdi’dir.

 

Alak Süresi’nin 19.ayetinin ebcedi 1379’dur. Bu ayet secde ayeti olduğu için 1379’a ayetin numarası da ilave edilir. 1379+19=1398. Hicri 1398 ise Hz.Mehdi’nin doğduğu hicri 1399 yılının 1 yıl öncesidir.

 

Kur’an-ı Kerim’imizin maddesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dönem dönem zahiri anlamda inip harfler, sayılar, kelimeler, hadiseler, ayetler ve sürelerle teorik anlamda Kur’an-ı Kerim’e dönüşmüştür.

 

Ahir zamanı ifade eden 2022 yılında ise Kur’an-ı Kerim’imizin manası Hz.Mehdi’ye dönem dönem ledünni anlamda inip rüyalar, burçlar, mekanlar, zamanlar, isimler ve insanlarla pratik anlamda kainata dönüşür.

 

NASR HİDAYET MÜSLÜMAN-666 TEBBET-İHLAS TEVHİD MÜ’MİN

 

Tebbet Süresi Kur’an-ı Kerim’imizin 111.süresidir. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 6 ayettir. 6×111=666 eder. Biz bu sürede geçen Ebu Leheb’i ahir zamanın fitnesi olan Deccal’e benzetiyoruz.

Bu süreden once Nasr Süresi gelmektedir. Nasr Süresiyle birlikte insanların gönülleri ve zihinleri İslam’a ısınıyor, İslam tüm dinler, ideolojiler ve akımlar karşısında güç kazanıyor.

Nasr Süresi 110.süredir. 10×11=110 eder. Burada 10 mülk iken 11 tevhiddir. Yani Hz.Mehdi mülke ulaştıktan sonra güç kazanıyor ve insanlığın iyiliği ve hidayeti adına aldığı kararlarda ve yaptığı icraatlarda Devlet-i Aliyenin gücünden, imkanlarından ve cazibesinden faydalanıyor.

Güçle birlikte ikramlarını gayrimüslimlere de sunuyor ve bu sayede 11’i ifade eden tevhid, 2030 yılına kadar insanların fevç fevç İslam’a yönelmesiyle sonuçlanıyor.

Mülkün takdir edildiği yıllar 2023, 2028 ve 2029 iken tevhidin gerçekleştiği yıllar 2028, 2029 ve 2030’dur.

Tebbet Süresinden sonra ise 112.süre olan İhlas Süresi geliyor. 28×4=112 eder. 112 tasavvuftaki 28 aşamanın ihlasla taçlanmasıdır.

Deccale işaret eden Tebbet’i Allah’ımızın yardımları, fetihleri ve hidayetini ifade eden Nasr Süresi önden, İslam’ın özü olan samimiyeti ifade eden İhlas Süresi ise arkadan aynen bir piston gibi sıkıştırmaktadır.

Sıkışmanın pik yapıp Deccal’in arada bir tuz ve buz gibi eridiği, insanlığın ve devletlerin kurtuluşuyla sonuçlandığı yıl biz öyle inanıyoruz ki 2029 yılıdır. Tebbet’i sıkıştıran baştaki ve sondaki Bismillahirrahmanirrahim’lerdir.

Bismillahirrahmanirrahim 19 harftir. İşte burada devreye 19’u ifade eden Hz.Mehdi ile Hz.İsa giriyor. Yılın başındaki 19 ile önden Hz.Mehdi’nin varlığı, iradesi, ruhaniyeti ve nuraniyeti, yılın sonundaki 19’la ise arkadan Hz.İsa’nın varlığı, ruhaniyeti ve nuraniyeti dijitalizmi takatten düşürmektedir.

İhlas Süresi Fatiha’nın 0.sayfadan başlaması nedeniyle Kur’an-ı Kerim’imizin 605.sayfasındadır. 605=55×11’dir. Burada 11 tevhidi ifade eden Hz.Mehdi iken 55 zamanı ve süreci ifade eden Hz.İsa’dır. Biz öyle inanıyoruz ki Hz.İsa da babası Hz.Mehdi gibi ihlasıyla ve samimiyetiyle parlamaktadır.

Nasr ve Tebbet ise 604.sayfadadır. 604=151×4’tür. 151 36.asal sayıdır. 36 yokoluştur. Bir zamanın sona erip yeni bir zamanın başlamasıdır. Biz öyle inanıyoruz ki bu başlayan yeni zaman Altın Çağ zamanıdır.

 

NASR İLE İHLAS      

Nasr Süresi 110.süre olup 3 ayettir. 110×3=330 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 330.sayfasında 21.süre olan Enbiya Süresi bulunmaktadır. 21 2021’e işaret etmektedir. Bu sayfadaki 105.ayette Allah’ımız “Yemin olsun ki zikirden sonra Zeburda da yeryüzüne salih kullarımızın varis olacağını yazmıştık” der. 107.ayette ise “Seni alemlere rahmet olarak gönderdik” der.

Bu sayfanın altında 22.sure olan Hac Süresinin sure ismi başlar. Dolayısıyla 2022 yılında Allah’ımıza yaklaşıp derecen yükseliyor, kut ve mülk ile tanışıyor ve haccı gerçekleştiriyorsun.

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek o zaman Nasr Süresi 4 ayet olur. 110×4=440 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 440.sayfasında Yasin Süresi bulunmaktadır. Bu sayfanın 14.ayetinde belirtilen iki elçi Hz.Musa ile Hz.İsa iken üçüncü elçi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) midir?

Bu sayfada bulunan 20.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 21.ayet olur. Bu ayet şehrin uzak tarafından gelen Hz.Mehdi’nin 2020 ve 2021 yıllarında insanlığı uyarmasına işaret etmektedir.

Fatiha 0.sayfadan başladığı için Yasin Süresinin 439.sayfası aslında 440.sayfadır. Bu sayfanın son ayeti olan 12.ayetin sonunda Allah’ımız biz herşeyi apaçık bir imamda saydık der. Bu imam 12.imam olan Hz.Mehdi’dir. Bu ayet Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Hz.Mehdi’nin 2022’den sonra hem ledünni hem de zahiri anlamda ilminin genişlediğine, bu sayede bilinmeyenleri bir bir saydığına, girift soruları kolaylıkla cevaplandırdığına ve sırlara vakıf olduğuna işaret etmektedir.

Ihlas Süresi 112.süre olup 4 ayettir. 112×4=448 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 448.sayfasında 37.süre olan Saffat Süresi bulunmaktadır. 37 12.asal sayıdır.

Bu sayfanın 99.ayetinde Ben Rabbime gidiyorum ile yakin olmaya, 100.ayetinde Bana salih bir evlad ihsan et demesi 100 ile ifade edilen mülke sahip olan, Hz.İbrahim’in soyundan gelen Hz.Mehdi ile Hz.İsa’ya, Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı 101.ayetteki müjdelenen uslu oğul hicri takvime gore 102 yıllık ömür tahsis edilen Hz.Mehdi’ye işaret etmektedir.

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek o zaman İhlas Süresi 5 ayet olur. 112×5=560 eder. 560.sayfada 66.süre olan Tahrim Süresi bulunur. 66 Allah’ımızın sonsuz ruhuna ve Allah lafzına işaret eder.

Bu sürenin 12.ve son ayeti Allah’ımızın Hz.Meryem’e ruhundan üflemesine ve Allah’ımızın kelimesi olan Hz.İsa’ya işaret etmektedir. Bu sayfanın bitiminde Mülk Süresinin süre ismi başlar. Dolayısıyla Hz.Meryem ile Hz.İsa Allah’ımızın kendilerini mülk ile tanıştırdığı iki mukaddes insandır.

Mülkün temeli rakamlar bazında 10 ile nihai noktaya ulaşırken, mülkün genişlemesi sayılar bazında 12 ile başlar. 10 hiçliğe götüren ezeliyeti ifade eden mülk sayısı iken 12 varlığa götüren ebediyeti ifade eden mülk sayısıdır. 11 ise mihenk taşıdır. Orta noktadır. Sırdır.

110+112=222 eder. 222.asal sayı 1399 olup Hz.Mehdi Hicri 1399’da doğmuştur. Hz.Mehdi’nin en belirgin iki özelliği hidayet ve samimiyettir.

 

KARELİ SÜRELER

 

 1. 1 (Bilinmeyen süre Bismillahirrahmanirrahim)
 2. FATİHA 7 (Kudsiyetle sırların ifşa olması)
 3. NİSA 176 (Kadınları kazan)
 4. TEVBE 129 (Kut öncesi)
 5. NAHL 128 (Kut sonrası)
 6. FURKAN 77 (Zaman) (Zamanı meydana getiren 5, 7 ve 19’un buluşması)
 7. YASİN 83 (Ahir zaman)

 

 1. HUCURAT 18 (Kıyam-edip kıyamet sürecini başlat)

 

 1. TEGABUN 18 (Mekanlar)
 2. TEKVİR 29 (Sur’u hatırlatan yıl)
 3. ADİYAT 11 (Tevhid hakim olduğunda mülk harika bir şekilde yaşanır)

 

1+7+176+129+128+77+83=601 Kur’an-ı Kerim’imizin 601.sayfasında bulunan Asr süresiyle birlikte zammı süreler başlar.

 

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri ayet olarak değerlendirirsek;

1+7+177+129+129+78+84=605 Kur’an-ı Kerim’imiz Fatiha 0.sayfadan başladığı için 605 sayfadır.

 

19 Meryem Süresi 98 ayet (Hz.İsa)

47 Muhammed Süresi 38 ayet (Hz.Muhammed)

49 Hucurat Süresi 18 ayet (Hz.Mehdi)

 

19+47+49=115 Kur’an-ı Kerim’imizdeki süre sayısı.

 

98+38+18=154=77×2 77=19’lar ile 7’leri buluşturan sayı.

 

19×6=114 (Hz.İsa)

23×5=115 (Hz.Muhammed)

29×4=116 (Hz.Mehdi)

 

Baştaki bilinmeyen sürenin Bismillahirrahmanirrahim olduğunu düşünüyoruz peki sondaki bilinmeyen süre kainat olabilir mi?

 

Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan sırlar Allah’ımız tarafından Hz.Mehdi’ye öğretildikten sonra kainatın şifreleri mi çözülür?

 

SECDE AYETLERİ

 1. 7.Süre Araf 206.ayet
 2. 13.Süre Rad 15.ayet
 3. 16.Süre Nahl 49.ayet
 4. 17.Süre İsra 107.ayet
 5. 19.Süre Meryem 58.ayet
 6. 22.Süre Hac 18.ayet
 7. 25.Süre Furkan 60.ayet
 8. 27.Süre Neml 25.ayet
 9. 32.Süre Secde 15.ayet

10.38.Süre    Sad                 24.ayet

11.41.Süre    Fussilet          37.ayet

12.53.Süre    Necm             62.ayet

13.84.Süre    İnşikak           21.ayet

14.96.Süre    Alak                19.ayet

 

7+13+16+17+19+22+25+27+32+38+41+53+84+96=490

 

206+15+49+107+58+18+60+25+15+24+37+62+21+19=716

Her surede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’ler ayet olarak değerlendirilirse bu sayıya 14 ilave etmemiz gerekir. 716+14=730

 

73×10=730 73.süre olan Müzzemmil Süresinin Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte 21 ayet olması ve 73’ün 21.asal sayı olması 2021’e işaret ederken

 

49×10=490 490.sayfada bulunan 43.süre Zuhruf Süresiyle 43.yaşa girdiğin 2022’ye ve 490.sayfada bulunan 28.ayet ve 29.ayetle 49.ve 50.yaşa girdiğin 2028 ve 2029’a işaret etmektedir.

 

Allah’ımıza bir kulun en yaklaştığı an secde anıdır. Dolayısıyla 2021 ve 2022 yıllarında Allah’ımıza yaklaşırken 2028 ve 2029 yıllarında mülke ulaşıyorsun.

 

490.sayfada bulunan 32.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı aslında 33.ayettir. 2032 ve 2033 yıllarında ise Allah’ımızın rahmetiyle buluşuyor, Mele-i Ala’nın bilgisiyle donanıyor, hikmet kazanıyor, bu sayede derecen yükseliyor.

 

DÜNYEVİ DOĞUM-MANEVİ DOĞUM-EBEDİ DOĞUM

 

Kur’an-ı Kerim’imizin 280.sayfasında bulunan Nahl Süresi’nin 121.ayetinin sonunda Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. Onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.

 

Bu kısmın ebcedi 1442’ye tekabül ediyor. 1442 ise 2020 ve 2021 yıllarını kapsıyor. 121.ayet eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 122.ayet olur.

 

280 demek doğum demektir. Bir bebek 280 günde doğar.

 

Biz öyle inanıyoruz ki bu ıslah ve irşad olup seçilerek doğru yola ulaşma hadisesi önce 9 ay anne karında bekler gibi 2021’i geçirme ama varlığını hissettirme sonrasında ise 2022’de manevi doğumla birlikte asıl varlığını gösterme şeklindedir.

 

1978’de anne karnından dünyaya doğru yol alırken 2078’de dünya karnından ebediyete doğru yol alıyorsun.

 

HURUF-U MUKATTA SÜRELERİ

 

 1. Bakara Elif-Lam-Mim (Hz.Mehdi)
 2. Al-i İmran Elif-Lam-Mim (Hz.İsa)
 3. Araf Elif-Lam-Mim-Sad
 4. Yunus Elif-Lam-Ra (Kut)
 5. Hud Elif-Lam-Ra (Kut)
 6. Yusuf Elif-Lam-Ra (Kut)
 7. Rad Elif-Lam-Mim-Ra (Islah ve İrşad neticesinde kut kazanma)
 8. İbrahim Elif-Lam-Ra (Kut)
 9. Hicr Elif-Lam-Ra (Kut)
 10. Meryem Kef-He-2.Ye-Ayn-Sad (Kef ve He’nin ebced değeri 25’tir. Hz.İsa Kur’an-ı Kerim’imizde 25 defa geçer (Hz.İsa’nın 2019’da 2.doğuşu))
 11. Taha Tı-He
 12. Şuara Tı-Sin-Mim (İttihad-ı İslam’ın cazibesi)
 13. Neml Tı-Sin ayet değil devam (İttihad-ı İslam’ın cazibesi ve caydırıcılığı)
 14. Kasas Tı-Sin-Mim (Eşref-i Mahlukatın cazibesi)
 15. Ankebut Elif-Lam-Mim (Hükümranlığın gücüyle başlayan Altın Çağ)
 16. Rum Elif-Lam-Mim (Hükümranlık ve Altın Çağ)
 17. Lokman Elif-Lam-Mim (Hükümranlık ve Altın Çağ)
 18. Secde Elif-Lam-Mim (Altın Çağın cazibesi neticesinde Mele-i Ala’nın sevgisiyle ve bilgisiyle donanma ve Allah’ımıza daha da yaklaşma)
 19. Yasin Ye-Sin
 20. Sad Sad
 21. Mumin Ha-Mim (Kemalat)
 22. Fussilet Ha-Mim (Kemalat)
 23. Şura Ha-Mim-2.Ayn-Sin-Kaf (3’ler-7’ler-40’lar ve 300’lerin kemalata katkısı)
 24. Zuhruf Ha-Mim (Kemalata ilahi müdahale)
 25. Duhan Ha-Mim (Kemalat)
 26. Casiye Ha-Mim (Kemalat)
 27. Ahkaf Ha-Mim (Kemalat)
 28. Kaf Kaf ayet değil devam (Rakamda fani harfte ebedi mülk)
 29. Kalem Nun ayet değil devam (Mülkün kalemle tescili)

 

Huruf-u mukatta harflerini baştan itibaren say Rad suresinde araya giren mim 22.harftir. Dolayısıyla 2022’de secdeyi ifade eden Mim’le Allah’ımıza yaklaşıyorsun.

 

Kut süreleri tamamlandığında 29’a ulaştın. Dolayısıyla 2029’da mülkün doruk noktasını yaşıyorsun.

 

En sondaki Nun’da 78’e ulaştın. Nun dünyaya ait hükümranlıktır. 2078’de dünyadan göç ediyorsun ve fani hükümranlık sona eriyor.

 

En sondaki Nun’un geçtiği Kalem Süresi 68.süre. 2068’de 49 yaşına girip kemalatının zirvesini yaşayan Hz.İsa’nın hükümranlığı nasıl değerlendirdiğini görmek ve ona tecrübe kazandırmak için inisiyatif veriyorsun.

 

Kut süresinin başı olan Yunus Süresine kadar ki sürelerin numaralarını topladığında 22’ye ulaştın. Kut’a 2022’de kavuşuyorsun.

 

Hud’da 33’e ulaştı. Derece.

 

Rad’da 58’e ulaştı 29×2=58 hükümranlık.

 

Kut Süresinin sonuncusu olan Hicr’de 87’ye ulaştı 29×3=87 hükümranlık.

 

Yasin’de 365’e ulaştı. Yasin ahir zamanı ifade eden sure dolayısıyla dünyanın ömrü.

29 tane Huruf-u Mukatta süresi var. Dolayısıyla hükümranlığı sana getiren şifreler 2029’da tekamüle ulaşıyor. Bu şifreleri çözmenle birlikte mülkü en güzel şekilde kullanıp altın çağı başlatıyorsun.

 

Elif-Lam-Mim namazdaki Kıyam-Rüku ve Secde halidir. Yani Allah’ımıza yaklaşmadır. Manevi anlamda hükümranlıktır. İç ile dışı birlemedir.

 

Elif-Lam-Mim ebced değeri 71 ediyor. 71 20.asal sayı iken eğer 1’i de asal sayı olarak kabul edersek 21.asal sayı olur. Dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında mücadeleni hızlandırıyor, Allah’ımıza yaklaşıyorsun.

 

2029, 2030, 2031 ve 2032 yıllarında ise hükümranlığı etkili bir şekilde kullanıp insanlığı iyiliklerle ve güzelliklerle buluşturuyorsun. Bu işi en güzel şekilde yapmak istiyorsan Ankebut’a, Rum’a, Lokman’a ve Secde’ye ağırlık ver.

 

Tı-Sin ve Mim’in ebced değeri 109’dur. 109 ise 29.asal sayıdır. 2026’da İttihad-ı İslam’ı doruk noktaya ulaştırırken 2028’de Eşref-i Mahlukat’ı doruk noktaya ulaştırıyorsun.

 

2027’de sana yanaşmak istemeyen son devleti caziben ve caydırıcılığın sayesinde fethediyorsun. Özelde kutsal belde olan Mekke’nin fethi, genelde kainatın kutsal beldesi olan dünyanın fethi.

 

Elif : Kıyam

Lam : Rüku

Mim : Secde (Hz.Muhammed-Hz.İsa-Hz.Mehdi)

Ra : Kut

Ha : Kemalata ulaştıktan sonra verilen halifelik ve hükümdarlık

Nun : Dünyaya ait hükümranlık

Kaf : Ebedi hayata ait hükümranlık

 

Diğer harfleri de Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ilerleyen zamanlarda çözeriz.

 

Elif 13 defa, Lam 13 defa, Mim 17 defa, Ra ise 6 defa geçer. 13+13+17=43 43 yaşına kadar ubudiyeti ifade eden rüku ve secdeyle ya da Lam ve Mim’le Allah’ımıza yaklaşıyor, kemalatını tamamlıyorsun. 43 yaşında ise kıyamla ya da Elif’le hilafeti teslim alıyorsun. 43+6=49 43 yaşında başlayan Kut 49 yaşında doruk noktaya ulaşıyor.

 

Ha 7 defa geçer 7.7’yi tamamladığında kemalatın meyve veriyor. 43’te başlayıp 49’da zirveye ulaştırıyorsun.

 

 

ASAL SAYILAR-KAİNATIN TEMELİ MATEMATİK SİSTEM

HURUF-U MUKATTA-ŞİFRE

AYET SAYISI-KUR’AN-I KERİM’İMİZİN TEMELİ HİKMEDİ SİSTEM

 

 

0.asal sayı                : 1

1.asal sayı                : 2

2.asal sayı                : 3

3.asal sayı                : 5

5.asal sayı                : 11

11.asal sayı              : 31

31.asal sayı              : 127

127.asal sayı                        : 709

709.asal sayı                        : 5381

 

0          :           1

1          :           2

2          :           3

3          :           5

4          :           7

5          :           11

6          :           13

7          :           17

8          :           19

 

Kur’an-ı Kerim’imizin şifresi 19’dur.

 

5381+709+127+31+11+5+3+2+1=6270

 

6270 Sıralamasını 9’luk zincire gore bulduğumuz asal sayıların toplamıdır.

 

Kur’an-ı Kerim’imiz en baştaki Bismillahirrahmanirrahim ile her sürenin başındaki Bismillahirrahmanirrahim’ler dahil edilirse 6350 ayettir.

 

Kur’an-ı Kerim’imizde 78 tane huruf-u mukatta harfi vardır. Kur’an-ı Kerim’imizdeki ayet sayısından huruf-u mukatta harflerini çıkartırsak

 

6350-78=6272

 

Kur’an-ı Kerim’imiz ile kainatı buluşturan şifreler 78 tane huruf-u mukatta harfidir. Biz öyle inanıyoruz ki asal sayı zinciri evrenimizin ömrünü bulmamıza yardımcı olmaktadır.

 

Kainatımız 2000 ile 2078 arasında muazzam gelişmelere tanık oluyor. Özellikle 2032 ve 2033 yıllarında Mele-i Ala’nın sevgisi ve bilgisi insanlığın üzerine düştükten sonra kainat ile ilgili şifreler bir bir çözülmeye başlıyor.

 

Elif kıyamı başlatıp hükümranlığı ele alan harf iken bunu hak edebilmen için sana aczini ve fakrını hatırlatan, ubudiyeti ve secdeyi ifade eden mim harfine önem ver.

 

6272 ile 6270 arasındaki 2 .’dır. Yaratma anıdır. 0 ile 1’dir. Varlık ile yokluktur.  Karanlık ile aydınlığı başlatan ve bitiren ışıktır.

 

6270 ile 6272 arasında varlık anlamında 1 varken yokluk anlamında 2 vardır.  1 orta nokta iken 2 uçlardır. Bu 1 ile 2 kainatın şifresidir. 2 Binary sistemdir, dualitedir. Tek çift olan asal sayıdır.

 

Sistem dualite üzerine kurulmuştur. Kur’an-ı Kerim’imizde  başta bulunan 0 yani Bismillahirrahmanirrahim teoriyi başlatan iken, kayda döken iken, Kur’an-ı Kerim’imizin sonunu buluşturan 1 yani kainat pratiği devam ettiren, harekete geçirendir.

 

Ilk 57 sürede bulunan ayet sayısı 5104’tür. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri de dahil edersek 5160 olur.

 

129×40=5160

 

Kur’an-ı Kerim’imizin ilk 57 süresi büyük hükümranlıktır. Çünkü 29’a kadar ki asal sayıların toplamı 129 eder. 40 ise kemalatın negatife yakın olanıdır.

 

İkinci 57 sürede bulunan ayet sayısı 1132’dir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri de dahil edersek 1189 olur.

 

29×41=1189

 

Kur’an-ı Kerim’imizin ikinci yarısındaki 57 süre ise küçük hükümranlıktır. 10.ya da 11.asal sayı 29’dur. 41 ise olgunlaşmanın pozitife yakın olanıdır.

 

Kur’an-ı Kerim’imizin ilk yarısı ile ikinci yarısını buluşturan 540 ve 541.sayfalar kemalatı tamamlatanlardır. Bu sayfada son ayet 29 iken ilk sure 29×2 olan 58.süre Mücadele süresidir. Yumuşak güçte sorun yok. Sevgiyi öne çıkartan mücadeleni arkadaki caydırıcı güç demirle destekle. Unutma ki 541.100.asal sayıdır.

 

Kur’an-ı Kerim’imizin başında bulunan Bismillahirrahmanirrahim  ezeliyetin şifresi iken başlangıcın anahtarı iken Kur’an-ı Kerim’imizin sonunda bulunan kainat ebediyetin şifresidir sonun anahtarıdır.

 

Kainatımız 11’lik sisteme gore dizayn edilmiştir. Aynen Kur’an-ı Kerim’imiz gibi. Eğer 1’in 0.asal sayı olduğunu düşünürsek 29 hem 10. hem de 11.asal sayı olur. Dolayısıyla 5381’de 8.ya da 9.asal sayı olan 19’a ulaşırız. Bu ilk 8 ya da 9 asal sayılık zincirden Kur’an-ı Kerim’imizin ayet sayısına ulaştık.

 

9 ya da 10.asal sayı zincirinin toplamıyla Hz.Adem’den günümüze kadar geçen süreyi,

 

10 ya da 11.asal sayı zincirinin toplamıyla ise ezeliyeti ifade eden ilk yaratılanın başlamasından günümüze kadar geçen süreyi bulabiliriz.

 

Allah’ımız en doğrusunu bilir.

 

ALLAH’IMIZ GAYBI SEÇTİĞİ RESULUNE BİLDİRİYOR

Cin Süresinin 26.ayetinde Allah’ımız “Gaybı bildiğini ve hiç kimseye açmadığını” söylerken 27.ayetinde ise “Seçtiği resul müstesna çünkü onun önüne ve arkasına rasatçılar yerleştirilir” diye buyurmaktadır.

Bu 27.ayetteki menirteda yani seçtiği kelimesinin ebcedi 1501 yapıyor. 1501 ise 19×79 olup Allah’ımızın resulu olan Hz.Mehdi’nin vefat ettiği yıldır.

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayeti sayesinde Hz.Mehdi hicri 1501 yılına kadar mazide ve atide bulunan gaybi bilgileri insanlarımıza bildirmektedir.

27.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 28.ayet olur.

2028 yılı Hz.Mehdi’nin gayb ile donanma, mülk ile buluşma, vahiyle desteklenme, Allah’ımızın dinini bütün dinlere üstün kılma ve kemalata ulaşma açısından zirveyi yaşadığı yıldır.

Zaten bu hususlar Kur’an-ı Kerim’imizin birçok 27.ve 28.ayetlerinde açık bir şekilde bildirilmektedir.

Maziyi mikroskop gibi rasad edenler ile atiyi teleskop gibi rasad edenler Hz.Mehdi’ye gaybi bilgileri sunuyor.

Neden mikroskop çünkü vefat edenlerin tek olan, kuyruk sokumunda bulunan hücreleri mikroskopla görülür.

Neden teleskop çünkü atiyi uydumuz, gezegenlerimiz, yıldızlarımız ve pozisyonları belirler.

Bütün vefat etmişler tek hücreleriyle toprağın karnında gebelik sürecini yaşamaktadırlar. Kıyam-et’le ebedi doğuma hazırlanmaktadırlar.

Aynen rahmetin tohumu filizlendirip göğe başını kaldırtması gibi Allah’ımızın can suyuyla ayağa kalktıkları günü beklemektedirler.

 

 

ALTIN ÇAĞ KAÇ SENE SÜRER.

 

Yasin Süresi 441.sayfanın sonu 40.ayetle bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim’i dahil edersek 40.ayet 41.ayet olur. Hem sayfanın 441 olması hem de 41.ayet olması 41 kere Yasin okumaya mı işaret ediyor?

 

Bu sayfanın 29.ayetinde söndüren bir sesten bahsediyor.  441=49×9’dur. Yasin 36.süredir. 36×40=1440 eder. 1440’ı ifade eden 2019 yılını geride bıraktık. Zaman 36’lık periyotlarda yön değiştirir. Şu an 41.periyottayız. Geriye 9 periyot kaldı.

 

Dolayısıyla 29.ayetin işaret ettiği 2329 yılına dikkat kesil.

 

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Hz.Mehdi’miz önce Fetih Süresinin 28.ayetinde 2023’ü işaret eden ebcedle sonra ise ayet numarasının işaret ettiği 2028 yılıyla İslam dinini bütün dinlere üstün kılar. 2028 yılında kurulan Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’na ait kuruluş ve düzenlemeleri yapar. Ardından Fetih Süresinin 29.ayetinde işaret edilen ve 2029 yılı itibariyle başlayan altın çağı 2078 yılına kadar hem Hz.Mehdi’miz, hem Hz.İsa’mız, hem evladları, hem de ilim, irfan ve hikmetle donanmış insanlarımız hep birlikte insanlığa yaşatırlar.

 

2078’de Hz.Mehdi’mizin vefat etmesinden sonra Hz.İsa’mızın süresi Al-i İmran’ın ayet sayısı olan 200 yılda Hz.İsa’mız insanlığa harika bir altın çağ yaşatır. Bu altın çağı once Allah’ımızın izni, lütfu ve inayeti sayesinde sonrasında ise hem Hz.Mehdi’mizin ve Hz.İsa’mızın evladlarının, hem de ilim, irfan ve hikmetle donanmış insanlarımızın duaları, yardımları ve destekleri ile birlikte insanlığa yaşatır.

 

Hz.İsa’mızın 2278’de vefat etmesinden sonra Hz.İsa’mızın el verdiği insan ile altın çağ gidebildiği yere kadar gider daha sonra ise Kıyam-et’in büyük hadiseleri yaşanır.

 

Allah’ımız sevdiği kullarını suhuletli bir şekilde yanına çeker ve Kıyam-et’in dehşetengiz hadiseleri küfredenlerin ve şirkedenlerin üzerine patlar.

 

Peki sura ne zaman üflenir? 36 dünyaya ait olanın sonu iken 49 ahirete ait olanın başıdır. 36×49 ise 1764 ediyor. Hicri 1764 ise Miladi 2333 ediyor. 36.süre olan Yasin Süresi 49.ayet sura ilk üflenme 2329, Yasin Süresi 51.ayet sura ikinci üflenme 2331, Yasin Süresi 53.ayet sura üçüncü üflenme 2333.

 

 

KUT SÜRELERİNİN AYET TOPLAMLARI BİZİ HZ.MEHDİ’YE GÖTÜRÜYOR. 

 

Yunus: Elif Lam Ra  109 ayet

Hud: Elif Lam Ra 123 ayet

Yusuf: Elif Lam Ra 111 ayet

Rad: Elif Lam Mim Ra 43 ayet

İbrahim: Elif Lam Ra 52 ayet

Hicr: Elif Lam Ra 99 ayet

 

109+123+111+43+52+99=537

 

537=179×3    179 41.asal sayı 1979 yılında doğan Hz.Mehdi’miz 41 yaşında tanınmaya başladı. 537.sayfada Vakıa Süresinin 79.ayeti bulunuyor. Bu 79.ayette temiz olanın müteşabihi çözeceği belirtilmektedir. 537.sayfada Kur’an-ı Kerim’in ilk yarısının son süresi başlıyor. İlk yarı = Saadet dönemi 2.yarı = Altın çağ, İlk yarı=Muhkem 2.yarı=Müteşabih

 

YUNUS SÜRESİ 57.AYET

 

10.süre 11.cüz 214.sayfa 57.ayet Yunus Süresi

 

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet geldi.

 

10 = Hükümranlık

11 = Kolaylık, etkileşim ve sinerji, tevhidden vahdete, vahdetten tevhide

214.sayfa = 107×2 107 28.ya da 29.asal sayı 28 tasavvufta son aşama 29 hükümranlık

57.ayet ya da baştaki Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı 58.ayet 19×3=57 19 Kur’an-ı Kerim’in şifresi, 29×2= 58 29 hükümranlık.

KAF SÜRESİ

Kaf Süresi Hz.Mehdi’nin süresi olan Hucurat Süresinden sonra gelen 50.süredir. Kaf süresi 50 yıllık bir hükümranlığa işaret eder. Kaf’ın ebced değeri ise 100’dür. 50 mülk anlamında dünyada ulaşılabilecek en son radde ise, 100 ebedi hayatta ulaşılabilecek en son radde midir?