0543 779 79 06

KUR’AN-I KERİM OKUMALARI

KUR’AN-I KERİM’İMİZDEKİ AYET VE SAYFA NUMARALARI

Kur’an-ı Kerim’imizde sadece Fatiha Suresi’nde bulunan Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilmektedir. Eğer her sürede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’i bir ayet olarak değerlendirirsek her ayeti hem kendi numarası hem de 1 fazla numarası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Yine aynı şekilde Fatiha Suresi 0.sayfadan başladığı için her sayfayı kendisi ve 1 fazlası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Gezmenin insanla dolayısıyla insanın özü olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruyla, okumanın ise kalemle yani Kur’an-ı Kerim’imizin ayetleriyle alakası vardır. Gezerek ve insanları tanıyarak değişebildiğin gibi okuyarakta hayatının prensiplerini karakterine işleyip sabiteni muhkemleştirirsin.

İLK 19 ASAL SAYI

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67

2=2 Bakara

2+3=5 Bakara

2+3+5=10 Bakara

2+3+5+7=17 Bakara

2+3+5+7+11=28 Bakara

2+3+5+7+11+13=41 Bakara

2+3+5+7+11+13+17=58 Al-i İmran

2+3+5+7+11+13+17+19=77 Nisa

2+3+5+7+11+13+17+19+23=100 Nisa

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29=129 Maide

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31=160 Araf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37=197 Tevbe

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41=238 Yusuf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43=281 İsra

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47=328 Enbiya

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53=381 Neml

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59=440 Yasin Süresi

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61=501 Casiye ve Ahkaf

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67=568 Hakka ve Mearic

İlk 19 asal sayının toplamı Kur’an-ı Kerim’imizin sayfaları arasındadır. 20.asal sayıyı da dahil ettiğimizde oluşan asal sayıların toplamı Kur’an-ı Kerim’imizin 604’lük sayfa sayısını aşmaktadır. 114 süre 19’un 6 katıdır.

 

TASAVVUFTAKİ 28’İN ASR SURESİYLE BAĞLANTISI

Sadece kendisine ve 1’e bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Işte bu kapsamda 1’in asal sayı olup olmadığı şüphelidir. Ama eğer 1’i de asal sayı olarak kabul edersek 28.asal sayı 103 sayısı olur. Kur’an-ı Kerim’imizin 103.suresi Asr Suresi’dir. Asr Suresi’nde 4 tane 7 aşamanın olduğu tasavvuftaki 28’e dikkat çekilmektedir. İlk 7 aşama iman, sonraki 7 aşama salih amel, sonraki 7 aşama adalet ve hakkaniyet yani hakikat, sonraki 7 aşama ise sabır. Allah’ımızın esma-ül hüsna sıralamasına gore 98.ismi Reşid iken 99.ismi Sabur’dur.

7×7+7×7=98

7+7+7+7=28

98’den 99’a ulaştıran Reşid’in Sabur’a ulaştırması

28’den 29’a ulaştıran Sabrın Reşid yapması.

 

KEHF VE TEKVİR SURELERİ

18.sure Kehf Suresi ve 81.sure Tekvir Suresi sol elde 81 yazar sağ elde 18 yazar toplamı 99 eder. Sol el Tekvir Suresi’ni sağ el Kehf Suresi’ni mi ifade etmektedir? Kehf Suresi 292.sayfadan başlıyor Tekvir Suresi ise 585.sayfadan başlıyor 292×2+1=585

Bu eklenen 1 sayısı Allah’ımızın 99 isminin tamamını kapsayan Allah ismine mi işaret ediyor? Kehf Suresi’ndeki mağara ile ana rahmi arasında bir benzerlik olabilir mi? 300 yıl artı 9 yıl, 9 ay artı 10 gün.

 

FETİH SURESİ

Fetih 2 tanedir. Bir önce bir sonra. Önceki Muhammed Suresi sonraki ise Hucurat Suresi. Önceki kılınçla sonraki ise kalemle. Kılınçla yapılan fetihlerde bir direnç oluşur. Yüreklerde burukluk vardır. Bu yüzden gönüller tam anlamıyla fethedilemezken coğrafyalar fethedilir. Oysa kalemle yapılan fetihlerde gönüller de kazanılır, coğrafyalar da fethedilir. İnsanlar ölmediği için de daha caziptir.

Ancak şu da bir gerçek ki Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dönemindeki şartlar gereği fetih ancak kılınçla gerçekleşebilirdi. Çünkü teknoloji, iletişim ve etkileşim araçları yetersizdi. Oysa günümüzde insanlara iletişim ve etkileşim araçları sayesinde rahatlıkla ulaşıyor, gönülleri ve zihinleri ihya ve irşad edebiliyoruz.

Muhammed Suresi’nin son ayeti olan ve 19’un 2 katı olan 38.ayeti Türk’lere mi işaret ediyor? (7 gün ile 12 ayın birleşiminden ya da 7 gün ile 12 saatin birleşiminden 19 elde eder. Zamanı ifade ettikleri için 7 ile 19 Sahibuzzaman olan Hz.Mehdi’mizin sayıları mıdır? Kur’an-ı Kerim’imizin tamamında olmasa bile özellikle 7 ve 19’un katları olan ayetlerin bir kısmı Hz.Mehdi’mize mi işaret etmektedir?)

Bu 38.ayette belirtilen kavim olan Türkler Araplardan görevi mi devralmaktadır? Türkleri işaret eden bu ayetten sonra Fetih Suresi başlıyor. İslam’ın zihinleri ve gönülleri fethetmesi Türk’lerin öncülüğünde mi gerçekleşiyor? Türk’lerin arasından çıkan Hz.Mehdi’miz ile Allah’ımız nurunu tamamlayıp kendi indinde hak din olarak kabul ettiği İslam dinini bütün dinlere üstün mü kılıyor? Hz.Mehdi’mizin Türk’lerle birlikte getirdiği sistem sayesinde dünyada bir bolluk ve bereket mi yaşanıyor ve bundan sonra insanlar dalga dalga İslam’ımıza mı yöneliyor?

Fetih Suresi’nin 29.ayeti 2029 yılında altın çağın başlayacağına mı işaret etmektedir? Çünkü 29.ayette Müslümanların muhteşem durumundan bahsetmektedir.

 

MUHAMMED VE HUCURAT SURELERİ

Kur’an-ı Kerim’imizin 40.suresinden 46.suresine kadar huruf-u mukatta harfleriyle başlayan 7 surenin başlangıç sayfası 466 bitiş sayfası 505 arada 40 sayfa var ve bittiği yerde de 47.sure olan Muhammed Süresi başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ımızın 40 yaşlarında risaleti vermesiyle bu 7 sürede bulunan ayetleri dikkate alan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hicret ettiği 622 yılına kadar İslam akide ve esaslarının Mekke’de ve etki coğrafyasında yerleşmesine mi öncülük etmiştir?

Yine aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’imizin 40.suresinden başlayıp 46.suresine kadar huruf-u mukatta olan bu 7 sure ardından gelen Muhammed Suresi ve Fetih Suresi’nin başlangıç sayfası 466, bitiş sayfası 514 arada 49 sayfa var ve bittiği yerde de 49.sure olan Hucurat Suresi başlıyor. Hz.Mehdi’mizin İslam’ı yaymak için faaliyette bulunduğu yıllar 49 yıl mıdır? Allah’ımızın Hz.Mehdi’mize 40 yaşlarında risaleti vermesiyle birlikte Hz.Mehdi’miz bu 9 surede bulunan ayetleri dikkate alarak Fetih Suresi’nin işaret ettiği 2023 ve 2028 yıllarına kadar İslam ahlakının ve felsefesinin yeryüzüne yayılmasına mı öncülük etmektedir?

47.sure olan Muhammed Suresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakarken Fetih Süresinden sonra başlayan ve 49.süre olan Hucurat Suresi Hz.Mehdi’mize mi bakmaktadır? Hz.Mehdi’miz ömrü vefa ederse 49 yıl boyunca İslam’la mı dünyaya hükmediyor?

Olgunlaşmanın başlangıcı olarak ifade edilen 40 sayısı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sevenleriyle İslam’ı filizlendirip olgunlaştırırken, olgunluğun zirvesi olarak ifade edilen 49 sayısı ile Hz.Mehdi’miz sevenleriyle İslam’ı meyveye dönüştürüp bu dine altın çağı mı yaşatır?

Tohum önceye aittir. Meyve ise sonraya aittir. Meyve gücünü, hikmetini ve ışığını tohumdan alır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) döneminde Kur’an-ı Kerim’imiz bir tohum gibi muhkem anlamda indirildi, sırları tam anlamıyla açıklanmadı. Hz.Mehdi ‘miz döneminde ise Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Kur’an-ı Kerim’imizin müteşabih ayetleri açıklanıp meyveye mi dönüştürülür?

 

HUCURAT SURESİ

Sağ elde yazan 18 dünyaya işarettir, sol elde yazan 81 ise ebediyete işarettir. 81 bir insanın en başta alınan misakından ebedi hayattaki sonsuzluğu da dahil olmak üzere tüm zamanına işaret eder.

İşte bu kapsamda dünyada kul resul olmayı isteyen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arapların kullandığı hicri takvim esas alındığında 81-18 = 63 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir?

Dünyada hükümdar resul olmayı isteyen Hz.Mehdi’mize Türk’lerin kullandığı miladi takvim esas alındığında 81+18=99 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Hicr Suresi 99.ayet Hz.Mehdi’mize mi işaret etmektedir?

Hz.Mehdi’mize bakan ve 49.sure olan Hucurat Suresi 18 ayettir. 18 faniyatı ya da dünyayı temsil eder. Dünya bu vakte kadar insan, şehir, ülke, kültür ve teknoloji açısından hiç bu kadar zengin ve çeşitli olmamıştı. Hucurat Suresi’nin 18 ayet olması Hz.Mehdi’mizin evlendiği 18 hanımla 18 odadan kainatı sevk ve idare etmesine mi işaret ediyor. Hucurat Suresi’nin başındaki Bismillahirrahmanirrahim 19 harftir. Sonu mim ile biter. Mim 19’lar ile ifade edilen Hz.Mehdi’miz ile Hz.İsa’mızın kemalatlarının en zirve noktalarında hükümranlığı ele almalarına mı işaret eder?

Hz.Mehdi’miz 49 yaşında 18’i yönetmeye mi başlıyor? Hz.Mehdi’miz hükümdar resul olarak seçildikten sonraki 1 sene içerisinde dünyayı altın çağa uygun bir şekilde hazırlayıp ardından Allah’ımız kainatın sevk ve idaresini 49 yıllığına Hz.Mehdi’mize mi bahşediyor?

Hz.Mehdi’mizden sonra Hz.İsa’mız mı hükümranlığı devralıyor?

Hz.Musa’mızın emanetleri, Hz.Davud’umuzun eşyaları, Hz.İsa’mızın yardımcılığı ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hakikatı kendisinde vasıl olan zatı aramıza gönderen Allah’ımıza sonsuz hamd olsun…

 

YASİN SURESİ

Yasin Suresi 439.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Suresi 0.sayfadan başladığı için aslında 439.sayfa 440.sayfadır. 440/40=11 eder. 40 olgunlaşmanın başlangıcı demektir. Peygamber Efendimiz bulunduğu dönemde İslam’ı olgunlaştırmaya başlamıştır. 11 ise 11.sure olan Hud Suresi’ne işaret eder. Zaten Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Hud Suresi ihtiyarlattı diye buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zorlukların resuludur. Allah’ımız Ondan razı olsun. 11 zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakarken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’mize bakmaktadır. Biz öyle inanıyoruz ki ahir zamanın meyvesi olan Hz.Mehdi’miz kolaylıkların resulüdür.

49.sure olan ve Hz.Mehdi’mize işaret eden Hucurat Suresi’ni ters çevirdiğimizde 94.süre olan İnşirah süresine ulaşırız. İnşirah süresi zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) seslenirken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’mize seslenmektedir. Yine aynı şekilde 47.sure olan Muhammed Suresi’ni ters çevirdiğimizde 74.Süre olan Müddessir Suresi’ne ulaşırız. Müddessir Suresi hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hem de Hz.Mehdi’mize gizlenenler diye seslenmektedir.

Kur’an-ı Kerim’imizde sadece Yasin Suresi ile Mutaffifin Suresi’nde bir gizem bulunmaktadır. Yasin Suresi 36.sure olup 83 ayettir. Mutaffifin Suresi ise 83.sure olup 36 ayettir. Mutaffifin Suresi 587.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Suresi 0.sayfadan başladığı için aslında 587.sayfa 588.sayfadır. 588/49=12 49 olgunluğun zirvesi demektir. Hz.Mehdi’miz bulunduğu dönemde İslam’ı olgunluğunun zirvesine  taşımaktadır. 12 ise 12.sure olan ve hükümranlığın suresi olan Yusuf Suresi’ne işaret eder.

Yusuf Suresi’nin 49.ayetinde sıkıntıdan kurtulup rahatlığa erişilen ve beklenilen sene Hz.Mehdi’mizin 49 yaşına ulaştıktan sonra 1 yıl boyunca bekleyip sistemi altın çağa uygun bir şekilde hazırlamasına işaret eder.

 

KUR’AN-I KERİM’İMİZDEKİ 7’Lİ ZİNCİR

Kur’an-ı Kerim’imizde bir yerde 7’li zincir bulunmaktadır. Bu 7’li zincirin bittiği sayfa 49.sayfadır. Bu 7’li zincir Al-i İmran Suresi’nde sona ermektedir. Al-i İmran Suresi Hz.İsa’mızın süresidir. Hz.İsa’mız da zaten sonu temsil etmektedir.

Bu 7’li zincirin sonu olan Al-i İmran Suresi’nin 7.ayetinde müteşabih ayetleri derin düşünen ve insanlara açıklayan insan Hz.Mehdi’mizdir.

Bu zincir şöyle başlamaktadır. Saff Suresi 61.sure 14 ayet, 14.sure İbrahim Suresi 52 ayet, 52.sure Tur Suresi 49 ayet, 49.sure Hucurat Suresi 18 ayet, 18.sure Kehf Suresi 110 ayet, 110.sure Nasr Suresi 3 ayet, 3.sure Al-i İmran Suresi 200 ayet. 200.süre bulunmamaktadır.

61.sure olan Saff Suresi miladi takvime göre 61 yıl ömür verilen ve bu surenin 6.ayetinde Hz.İsa’mız tarafından Ahmed ismiyle müjdelenen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), İbrahim Suresi Hz.İbrahim’e, Tur Suresi Tur-i Sina’ya yani Hz.Musa’ya, Hucurat Suresi Hz.Mehdi’mize, Kehf Suresi ilm-i ledün ve zamana dolayısıyla Hızır Aleyhisselam, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn’e, Nasr Suresi ahir zamana ve Al-i İmran Suresi ise Hz.İsa’mıza işaret eder.

Şu anda Tur Suresi çağının sonlarını yaşıyoruz. Evet dünya üzerinde silah, para, makam ve sınırları kullanan şeytan ve avanesi son demlerini yaşamaktadır. Acaba Tur Suresi’nin 48.ayetinde şeytan ve avanesinden korunan ve Allah’ımızın gözetimi altında bulunan insan Hz.Mehdi’miz midir? Tur Suresindeki Bismillahirrahmanirrahim’i eğer ayet olarak değerlendirirsek bu 48.ayet aslında 49.ayet olur.

Hz.Mehdi’mizin yavaş yavaş tanınmaya başlanmasından sonra 49.süre olan Hucurat Suresi çağına geçiş mi yapılır? Hz.Mehdi’miz 49 yaşına kadar sağ elde yazan 18 ile ifade edilen dünyayı altın çağa doğru mu hazırlamaktadır? Hucurat Suresi’nin işaret ettiği Kehf Suresi’yle Hz.Mehdi’miz yanına kendisini şereflendiren Hz.İsa’mızı, Hızır Aleyhisselam’ı, Ashab-ı Kehf’i ve 313 kahramanı alarak iki zaman sahibi Zulkarneynin işaret ettiği iki zamandan kötü zamanı iyi zamana mı çevirir? Kehf Suresi çağında esrarengiz olaylar mı yaşanır?

Nasr Suresi çağına girdiğimizde insanlar fevç fevç İslam’a yönelmeye mi başlar ve muhteşem bir altın çağ mı yaşanır?

Al-i İmran Suresi çağına girdiğimizde Hz.İsa’mız 200 yıl boyunca insanlığa harika bir altın çağ mı yaşatır?

49.sayfada bulunan Al-i İmran Suresi’nin başlangıç ayetleri Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte 10 ayettir. Burada 49 Hz.Mehdi’mizin 49 yıllık hükümranlığına işaret ederken Hz.Mehdi’mizin son 10 yılında yani 2068’de 49 yaşına basan Hz.İsa’mızın mülkü nasıl değerlendirdiğini görmek için 10 yıl boyunca Hz.İsa’mıza inisiyatif vermesine işaret eder.

Bu 7’li zincirin ortası Hz.Mehdi’mize, başı Hz.Adem’in epifiz bezine nakşedilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruna ya da ezeliyetin dönüm noktasına, sonu ise Hz.İsa’mızın ruhuna ya da ebediyetin dönüm noktasına işaret eder?

Hz.Mehdi’mizin 49 yıllık hükümranlığında fatihayı nur ile başlatan, hatimeyi ise ruh ile sonlandıran insanlığın en güzel anıları yaşanır. Fatiha başlangıç suresidir. 7 ayettir. 7 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’dir. (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Nas son süredir. 19×6 ile ifade edilen 114.süredir. 19 ise 2019’da doğan Hz.İsa’mızdır.

 

AYETLERİN EFENDİSİ

Allah! Ondan başka ilah yoktur. O Hay’dır Kayyum’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan Onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar Onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetlemek kendisine zor gelmez. O Yücedir, Büyüktür.

Bu mükemmel ayetin bize kazandırdıkları.

1- Karşımızda duran hiçbir güçten korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki şu kainatta güçlerin üstünde olan tek güç Allah’ımızdır. Çünkü biliyoruz ki dünya bir imtihan, can ise bir emanettir.

2- Bize insanlar, harfler, kelimeler, rakamlar, sayılar, elementler, ayetler, sureler, dualar, zikirler gibi konularda hikmet bahşetti. Varlık ve yokluk, ileriyi görebilme, olayları serinkanlı bir gözle değerlendirme, zamanın öncesini ve sonrasını tahayyül etme gibi konularda önümüzü açtı.

3- Hayatımızdaki en önemli varlığın Allah’ımız olduğunu her daim bize hatırlatıp sahip olduğumuz diğer tüm varlıklarımızı yani mallarımızı, imkanlarımızı, yakınlarımızı, cazibemizi, zamanımızı, ilmimizi, sıhhatimizi, sevgimizi ve canımızı Allah’ımızın yolunda harcayıp kendimizi sıfırlamamızı ilham etti.

4- En iyi zamanlarımızda zaten mutlu ve huzurlu iken en kötü zamanlarımızda dahi kendimizi mutlu ve huzurlu hissettirdi ve Allah’ımıza bizi yaklaştırdığından kalbimizdeki sekineti çoğalttı.

5- En iyi kararların akılla verileceğini söyleyen felsefecilerin aksine aklında ötesinde olan vahiyle desteklenen metafizik aleme bizi sevketti. Kararlarımızda aklımızın terinin yanına kalbimizin yaşını ekledi.

Ayet-el Kürsi Bakara Sure’mizin 255.ayetidir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i de ayet olarak değerlendirirsek 256.ayet olur. 256 = 4x4x4x4’tür. Birinci dört, dört büyük güç, ikinci dört, dört ana yasa, üçüncü dört, dört ana sistem, dördüncü dört, hava, su, toprak ve ateş midir? Ayet-el Kürsi okunduğunda bu dört tane dört mü devreye girip okuyanı korumaktadır?

Dört büyük güç; irade, ruhaniyet, nuraniyet ve esmalar.

Dört ana yasa; çekim yasası, eylem yasası, denklik yasası, teklik yasası.

Dört ana sistem; sindirim sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi.

 

ÜÇ KUTLU ŞAHIS

Kur’an-ı Kerim’imizin ortası 19’un 3 katı olan 57.sure Hadid Suresi’nin bitimi ve 58.sure olan Mücadele Suresi’nin başıdır. 10.asal sayı olan 29’un 2 katı olan 58.sure Mücadele Suresi 100.asal sayı olan 541.sayfada başlıyor. 58.sure ile 28.cüz başlar. 28 tasavvufta son aşamadır. Ondan sonra mülk gelir. 29.cüz Mülk Suresi ile başlar. Hadid Suresi’nin son ayeti olan 29.ayet, Mücadele Suresi’nin 58.süre olup 29’un 2 katı olması ve Mücadele Suresi’nin 100.asal sayı olan 541.sayfada başlaması öyle inanıyoruz ki 2029 yılında 3 kutlu şahsın ortancası olan Hz.Mehdi’mizin hükümdarlığına işarettir.

Hadid Suresi’nin 28.ayetinde belirtilen ve kendisiyle yürünecek nur ve 29.ayetinde Allah’ımızın ihsan ve ikramını bahşettiği ve menyeşa kelimesiyle dilediği insan Hz.Mehdi’mizdir.  Bu 28. ve 29. ayetler 540.sayfadadır. Eğer 0.sayfayı da ilave edersek 540.sayfa 541.sayfa olur. 541 100.asal sayıdır. 28.ayete baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i de dahil edersek 28.ayet 29.ayet olur. 29 10.asal sayıdır. Dolayısıyla 10, 100 ve 29 sayıları mülke işaret eder.

Mücadele Suresi’nin son ayetleri olan 20. 21. ve 22. ayetlerde Allah’ımızın resul diye hitap ettiği ve kendilerini kendisinden bir ruh ile desteklediği resul ile ruh Hz.Mehdi’miz ile Hz.İsa’mız mıdır? Hz.Mehdi’miz ve Hz.İsa’mız 2020, 2021, 2022 ve 2023’te faaliyetlerine ivme mi kazandırmaktadırlar?

Fatiha nokta rakamından yani 0’dan başladığı için Kur’an-ı Kerim’imizin beyni midir? İlk sure ve ilk harf olan Fatiha; insanda ilk yaratılan organ kalp olduğu için Kur’an-ı Kerim’imizin kalbi midir? Fatiha 29 kelimeden oluştuğu için ve 29 10.asal sayı olduğu için ve 10 mülkün sayısı olduğu için Fatiha Kur’an-ı Kerim’imizin hükümdar suresi midir? Fatiha Suresi be ile başlar nun ile biter. Be harfi başlangıç iken nun harfi sondur. Be harfi kul ise nun harfi hükümdardır.

Fatiha 0.sayfadan başlamasıyla Hz.Adem’in cismine 1.sure olmasıyla Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruna mı işaret eder? İşte bu kapsamda Fatiha Suresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) peygamberlerin hükümdarı olmasına mı işaret eder?

 

HZ.ADEM VE HZ.İSA

19.sure olan Meryem Suresi’nin 19.ayetinde “Ben yalnızca Rabbinin elçisiyim. Sana gayet temiz bir çocuk bağışlamak için” ifadesi geçmektedir.

Acaba Hz.İsa’mız ikinci defa gönderildiğinde 19’u ifade eden 2019 yılında mı doğar? Meryem Suresi 19’un 16 katı olan 304.sayfada başlıyor. 19 Hz.İsa’mızın mı sayısıdır?

Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’imizde Hz.İsa’nın durumu Hz.Adem’in durumu gibidir diye bahseder. Hz.Adem’in 2 hayatı olmuştur. Biri cennet hayatı diğeri ise dünya hayatı. Hz.İsa’mızın da 2 hayatı vardır. Biri dünya hayatı biri ise numune cennetin yaşandığı dönemdeki hayatı.

Hz.Adem’in yaratılması ile insanlığın cennet hayatına ait miladı başlarken, Hz.İsa’mızın yaratılmasıyla da insanlığın dünya hayatına ait miladı mı başlamıştır?

Hz.Adem cennete tekrar ulaştığında onun yaratıldığı nur ile tanışırken Hz.İsa’mız cennete ulaştığında ona üflenen ruha mı kavuşur?

Hz.Adem hava ile ateşin bulunduğu ve ruhu temsil eden gökyüzünden yeryüzüne inerken, Hz.İsa’mız toprak ile suyun bulunduğu ve bedeni temsil eden yeryüzünden gökyüzüne mi ulaşmıştır?

Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’imizde Hz.Meryem’imizi kadınlar arasında üstün kıldığından bahseder. Hz.Meryem’imiz cennette en yüce makama ulaşan erkekle evlendiriliyor olabilir mi?

 

23

Kur’an-ı Kerim’imizin 47.süresi olan Muhammed Suresi’nden Kur’an-ı Kerim’imizin son sayfasına kadar arada 100 sayfa bulunmaktadır. 23’e kadarki 23 dahil asal sayıların toplamı 100 eder.

Kur’an-ı Kerim’imiz 23 sene içerisinde peyderpey nüzul olurken Kur’an-ı Kerim’imizi hayatına tatbik edip ümmetine rehberlik yapan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’de (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 13 yıl Mekke ve 10 yıl Medine dönemi olmak üzere 23 sene peygamberlik ifa etmiştir.

23 sayısı hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hem de Kur’an-ı Kerim’imizin 19 gibi bir başka şifresidir. Yasin Suresi 83 ayettir. 83 23.asal sayıdır. 23 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sayısıdır. Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın ölçüsünü ve kanunlarını belirten ayetler Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı bir kısım 22. ve 23.ayetlerdir.

 

DOĞUMLA MÜCADELE ÖLÜMLE VUSLAT

Nisa Suresi 79.ayette Allah’ımız “Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.” diye buyuruyor. Bu kısmın ebcedi eğer duraklama işareti olan “Tı” harfini de dahil edersek Hicri 1399’a tekabül ediyor. Hicri 1399 ise miladi 1979’a tekabül etmektedir. Yani hem 79.ayet olması hem de bu kısmın ebcedinin 1979’a tekabül etmesi Hz.Mehdi’mizin 1979 yılında doğduğuna işaret eder.

Yine aynı şekilde Allah’ımız Nisa Süresi 78.ayette “Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir.” diye buyuruyor. Bu ayet Hz.Mehdi’mizin 2078’de öldüğüne işaret eder.

Her nerede olursanız olun derken; ister asker olun, ister müteşebbis olun, ister kutub olun, isterseniz hükümdar olun ölüm size yetişir der.

Ölümü işaret eden açıklama 78.ayetin başında geçerken, doğumu işaret eden ebced 79.ayetin sonunda geçmektedir. Allah’ımız dışındaki bütün mahlukatın fani hayatta sonu varken ebedi hayatta ise başı vardır. Allah’ımız ise Evvel’dir, Ahir’dir, Hay’dır, Kayyum’dur.

Doğumla fani hayat maratonundaki mücadeleye girişilirken, ölümle ise ebedi hayat seyrangahında Aşkımıza kavuşup vuslata erilir.

Bu 78. ve 79.ayetler 89.sayfada geçmektedir. Hz.Mehdi’miz 89 yaşında iken Hz.İsa’mız yavaş yavaş riyasete alışsın diye kontrollü olarak yönetimi Hz.İsa’mızın inisiyatifine bırakır. Hz.Mehdi’miz 89 yaşında iken Hz.İsa’mız 49 yaşına girer. Her insanın toplumuna en faydalı olduğu dönemler olgunluğun zirvesi olan 49 yaş ve civarıdır.

 

11’İN SİNERJİSİ VE GİZEMİ

0x11=00 = 0 = 0

1×11=11 = 1 = 10

2×11=22 = 4 = 18

3×11=33 = 9 = 24

4×11=44 = 16 = 28

5×11=55 = 25 = 30

6×11=66 = 36 = 30

7×11=77 = 49 = 28

8×11=88 = 64 = 24

9×11=99 = 81 = 18

10×11=110 =100 =10

 

Kur’an-ı Kerim’imizin sureleri 11’lik sisteme göre dizayn edilmiştir. 121.sure yoktur. En son nüzul olan 110.sure vardır.

55 ve 25 Hz.Adem ile Hz.İsa’mızı anlatan sayılardır. Hz.Adem sonsuzluğu faniyata çeviren zat, Hz.İsa’mız ise ahir zamanda gelip faniyatı sonsuzluğa çeviren zattır.

Burada 10 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz.Adem’le birleşip insan olup peygamberlerin hükümdarı olmasına, 11 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’mizin sinerjisine, 110 Hz.Mehdi’miz, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.İsa’mıza, 100 Hz.Mehdi’miz, Hz.İsa’mız ve Hz.Meryem’imize işaret eder. En sonda kalan 10 sayısı ise Hz.Mehdi’mizin hem fani hayatta hem de ebedî hayattaki hükümdarlığına işaret eder. Bu hükümdarlık Allah’ımıza duyulan aşkın ve ihlasın neticesi olan lütfun bir sonucudur. Allah’ımız bu fani hayat maratonunda emanetini en güzel şekilde taşıyıp zatını memnun eden kulu hükümdar yapar. 1 Hay iken 0 Hu’dur.

00+11+22+33+44+55+66+77+88+99+110=605 Kur’an-ı Kerim’imiz Fatiha’nın 0.sayfadan başlaması nedeniyle 605 sayfadır. 55×11=605 eder. 55 Hz.Adem ve Hz.İsa’mız 11 ise Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’mizdir. 5 zaman, süreç, başladığın yere geri dönme, 1 an, haz, tevhid, mülk.

Sonsuzluk işaretinde sonsuzluk ortadaki noktadan başlar 8 çizip tekrar orta noktaya ulaşır. Yandan 8 çizilirken 2 tane 0 oluşur, 2 tane nokta oluşur. Yani nokta ve 0 sonsuzdur. 2 tane 0 Hz.Adem ve Hz.İsa, 2 tane nokta Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selem) ve Hz.Mehdi’miz. Başlangıçtakiler Hz.Adem ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selem) sondakiler ise Hz.Mehdi’miz ve Hz.İsa’mız. Başlangıçtaki 0 ve 1 tek insandı. Sondaki 1 ve 0 ise 2 insan.

Boğazın üstünde beyin 1 tane altında kalp 1 tane ancak beyin sağ lob, sol lob, kalp sağ kalp, sol kalp.

Rakamlardan 8, harflerden S, işaretlerden sonsuzluk işareti sonsuzluğu temsil eder. Hepsi de S harfi ile başlar. S aynı zamanda yılandır. Yılan sağlıkla ilgilidir. İngilizler bilerek mi yaptı bilmiyoruz ama yılanın ingilizcesi snake’tir. Sonsuzluğu getiren sıhhattir. Allah’ımıza hamdolsun dünyada sağlık sistemi en iyi olan ülke Türkiye’mizdir. İlaç sanayimizi geliştirmek istiyorsak yılana yoğunlaşmalıyız.

 

ALTIN ÇAĞ KAÇ SENE SÜRER

Kur’an-ı Kerim’imizdeki sayfa numaraları ile Bismillahirrrahmanirrahim’den başlayan sure numaralarının uyumlu olduğu surelerin ayet sayılarının toplamı bize şu andan kıyamete kadar ki yaşanan süreyi veriyor olabilir mi?

 

SAYFA SAYISI        SURE NUMARASI                         AYET SAYISI

105.sayfa                  5.Süre Maide Suresi                       120 ayet

321.sayfa                  21.Süre Enbiya Suresi                   112 ayet

573.sayfa                  73.süre Müzzemmil Suresi            20 ayet

574.sayfa                  74.Süre Müddessir Suresi                         56 ayet

598.sayfa                  98.Süre Beyyine Suresi                 8 ayet

599.sayfa                  99.Süre Zilzal Suresi                      8 ayet

 

Bu surelere dikkat ederseniz surenin bir kısmında ya Hz.Mehdi’mizden ya Hz.İsa’mızdan ya ahir zamandan ya da kıyamet saatinden bahseder.

120+112+20+56+8+8= 324 eder. Zaman 36’lık periyotlarda yön değiştirir. 36 6×6’dır. 6 ölüm ya da son demektir. 36 ile içinde bulunulan zamanda ölüm başlar yeni bir zaman doğar. Şu an hicri 1443’deyiz. 36×40 1440 eder. Yani 40.periyodu bitirdik 41.periyoda başladık. Yani bu periyotlar 40.periyot ile olgunlaşmaya başladı.

Şu fani hayat bir hafta ile ifade edilen 7’lik sisteme gore yol alır. 7’lik sistemde 7 rakamı yoktur. 7 ahirete ait olanın başıdır. Çünkü 7 ebediyet demektir. Yani 36 dünyaya ait olanın sonu iken 49 ahirete ait olanın başıdır. Zaten 36.süre olan Yasin Süresinin 49.ayetinde de sura üflenmesinden bahsedilir. Enbiya Süresi 49.ayette kıyamet saatinden bahseder.

İşte bu kapsamda biz kıyamet sürecinin 36×49=1764 ile başlayacağını tahmin ediyoruz. Hicri 1764 miladi 2333’e tekabül eder. Işte bu kapsamda 324 36×9’dur. Yani kıyametin kopmasına kadar önümüzde meyveleri toplayıp hasat dönemini yaşayacağımız 9 periyot kaldı.

Önümüzdeki 36×9 ile ifade edilen 324 senede bir numune cennet yaşarız Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle. Çünkü bu İslam ağacının tohumu Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile toprağa atıldı ve harika bir asr-ı saadet dönemi yaşandı. Şimdi ise o güzel dönemden hasat toplama dönemine ulaştık. Bu ağacın dallarında önce çiçekler ardından meyveler gözükmeye başlıyor Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle.

 

EHL-İ BEYT ARASINDAN ÇIKAN HZ.MEHDİ’MİZ

33.sure olan Ahzab Suresi’nin 33.ayetinin son kısmında “Ehl-i Beyt Allah’ımız sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” diye geçen ibarenin ebcedi 1399’a tekabül ediyor. Hicri 1399 ise miladi 1979’a tekabül eder.

Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan 32.ve 33.ayetlerin bir kısmı ile 33.sure dereceyi ifade eden ayetler ile süredir. İşte bu kapsamda Ehl-i Beyt arasından çıkan ve derece bakımından en üstün konumda olan Hz.Mehdi’miz 1979 yılında doğmuştur.

 

18 DÜNYA – 1440 1 TAM GÜN YA DA OLGUNLAŞMA – 309 KALAN SÜRE

18.sure olan Kehf Suresi’nin 84.ayetinde “Biz onu yeryüzünde egemen kıldık” diye geçiyor. Bu kısmın ebcedi 1440’a tekabül etmektedir. Hicri 1440 ise 2018 ve 2019 yıllarıdır.

Türkiye’miz 2018 ve 2019 yılları ile sonrasında hem sert gücünü hem de yumuşak gücünü arttırmış, harekat, operasyon, savunma sanayi, yardımlaşma, dev projeler, enerji, tarım, yatırım, teknoloji, sağlık vb alanlarda dünyaya kendini ispat etmiştir.

Bu aziz vatanı önünde millet sert gücüyle, arkasında ümmet yumuşak gücüyle, üstünde melekut alemi metafizik güçleriyle, altında ruhi ve nurani zatlar metasofik güçleriyle ve her taraftan da Allah’ımız kudretiyle desteklemektedir.

İyiliği dünyaya yaymak isteyen bu ali ülkeye karşı çıkan, diş gösteren herhangi bir batıl güç bu milletten, bu ümmetten, melekut aleminden, ruhi ve nurani zatlardan ve her şeyden öte Allah’ımızdan daha güçlü olduğunu düşünüyorsa buyursun gelsin. Gelsin de 1440’la başlayan şafak karanlığı zelil etmeye devam etsin.

Biz öyle inanıyoruz ki bu 1 tam günü ifade eden 1440’la başlayan şafağın aydınlattığı altın çağ insanlığı 309 sene ileride bulunan 2329 yılının sonlarına götürür. 1440’tan sonraki İlk 9 yıl zorluklara karşı sabrederek ve sebat ederek insanlığı altın çağa hazırlama. Sonraki 300 yıl muhteşem bir altın çağ.

 

KUT’A NE ZAMAN VE NASIL ULAŞIYORSUN?

Elif Lam Ra harfleri ile Elif Lam Mim ve Ra harflerinin olduğu süreler

Yunus: Elif Lam Ra  109 ayet 10.sure

Hud: Elif Lam Ra 123 ayet 11.sure

Yusuf: Elif Lam Ra 111 ayet 12.sure

Rad: Elif Lam Mim Ra 43 ayet 13.sure

İbrahim: Elif Lam Ra 52 ayet 14.sure

Hicr: Elif Lam Ra 99 ayet 15.sure

Elif ve lam ile Allah’ımıza yaklaşır, mim ile olgunluğa ulaşır, ra ile ise her yaptığın işten Allah’ımızdan aldığın ilhamlardan dolayı başarıya ulaşırsın.

Elif kıyam harfidir. Bir çocuk 1 yaşlarında ayakta durup yürümeye başlar yani kıyam etmeye başlar.

Lam rüku harfidir. 30’lu yaşlardan sonra Allah’ımıza yani maneviyata eğilim hızlanır.

Mim secde harfidir. 40’lı yaşlardan itibaren olgunlaşmaya başlarsın. 40 yaşlarında olgunluğa erişen Hz.Musa’mız, Hz.İsa’mız, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’mizi anlatan harf. Mim: Musa-İsa-Muhammed

Mim: Mehdi ile Muhammed

Ra harfi ise Allah’ımızdan ilham alan harftir. Kut almak istiyorsan bu 6 süreyi iyi te’vil et çünkü Ra kut demektir.

Yunus’tan itibaren sayfaları say 15.sayfada Hud’a ulaşırsın. Hud zorluk demektir. 2015’te yapmış olduğun faaliyetlerle zuhur ettin ve yavaş yavaş tanınmaya başladın, zorluk başladı ama unutma her zorluğun bir kolaylığı var.

29.sayfada Yusuf’a ulaşırsın. 29 ve Yusuf hükümranlık demektir. 2029’da tam anlamıyla iktidarı ele geçiriyor ve böylece hükümranlığın başlıyor.

43.sayfada Rad’a ulaşırsın. Rad 43 ayet. Rad gökten gelen ses demektir. Rad’da araya mim girdi. Yani 43 yaşında Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad oluyorsun ve  gökten ses geliyor. Dolayısıyla 43 yaşına kadar ekonomide ve sosyolojide fark edil, faaliyetlerini geliştir, kendini yetiştir. 43 yaşına ulaşıp Kut’u aldıktan sonra yavaş yavaş siyasete ısın.

49.sayfada İbrahim’e ulaşırsın atan İbrahim’in ettiği duanın meyvesini 49 yaşında alıyorsun.

56.sayfada Hicr’e ulaşırsın. Hicr ayrılmak demektir. Yavaş yavaş dünyadan ayrılmak için hazırlıklara başla. 28’lik aşamada maddi olanı tamamladın ve yarıya geldin şimdi ihlasla manevi anlamda 112’ye ulaş çünkü İhlas Suresi 112.sure olup Kur’an-ı Kerim’imizin son sayfasındadır.

Sayfaları saymaya devam et. 61.sayfada Nahl’a ulaştın ve Ra bitti. Bittiği yer 61.sayfa bittiği ayet 99.ayet. 99.ayette Sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et, diyor. 61 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ömrü. 99 Hz.Mehdi’mizin ömrü.

43.sayfada karşılaştığımız 43 ayetli Rad gökten gelen ses demektir. 43.ayette Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “O inkar etmekte olanlar sen gönderilmiş değilsin. diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah’ımız yeter. Bir de yanında kitap ilmi bulunan.

43.sure olup altın, mücevherat, ziynet anlamlarına gelen Zuhruf Suresi’nin 43.ayetinde ise Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. Sen sana vahyolunana tutun. Şüphe yok ki sen doğru bir yol üzerindesin.

 

SAFF SURESİ

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Türkçesi olan Mehmed isminin ebcedi 92’dir. 92×6= 552 eder.

Kur’an-ı Kerim’imizin 551.sayfası Fatiha 0.sayfadan başladığı için aslında 552.sayfadır. Bu 551.sayfada Saff Suresi bulunmaktadır.

Bu sayfanın ilk ayeti olan 6.ayette Hz.İsa’mız bulunduğu dönemde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ahmed ismiyle müjdelemektedir.

Biz 6 ve 7 rakamının Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile ilgili bir rakam olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca Saff süresinin 61.sure olması Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) miladi takvime göre ömrünü ifade eder.

Saff Suresinde önce Hz.Musa’mız, sonra hem Hz.İsa’mız hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sonra müteşabih anlamda Hz.Mehdi’miz ve en sonunda da tekrardan Hz.İsa’mızdan bahsedilmektedir.

 

40 İLE 49 YAŞ ARASINA İSABET EDEN SÜRELER

40 yaşında aldığın ilhamlarla imanını hakkalyakin seviyesine ulaştırdın.

41 yaşında ayetlerin ve hadiselerin müteşabih anlamlarını çözüyor, ayrıntılı bir şekilde insanlığa anlatıyorsun.

42 yaşında Allah’ımızın veli kulları olan alimler, salihler, arifler ve kamillerle bağ kuruyorsun.

43 yaşında 43.sayfada ulaştığın 43 ayetli Rad Suresi’nde Elif Lam ve Ra’nın arasına Mim girmesiyle Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad olup değerli bir konuma ulaşıyorsun.

44 yaşında hükümranlığı ele geçirip iyilik anlamında ortalığı toza dumana katıyorsun.

45 yaşında tüm zalim ve batıl güçleri diz üstüne çöktürüyorsun.

46 yaşında uzun, ince ve kıvrımlı bir yolda İslam’ı hedefe ulaştırmaya gayret gösteriyorsun.

47 yaşında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İslam’ımızın altyapısını hazırlayıp Araplara yaşattığı saadet dönemine benzer bir altın çağın fragmanını Türk’lerle birlikte insanlığa sunuyorsun.

48 yaşında en umulmadık coğrafyaları fethediyorsun.

49 yaşında İslam’ımızı öne geçirip 300 yıl süren altın çağa ait düzenlemeleri hayata geçiriyor, altınçağın altyapısını hazırlıyor, İstanbul’umuzun, Türkiye’mizin, dünyanın ağırlık merkezi konumundaki gizemli tepeye otağını kuruyor, Ayasofya’mız ile kutsal emanetlerimizden feyzini alıyor, Ayasofya’mıza yakın evindeki odalardan hem haremini hem de devletleri idare ediyorsun. Bu idarende halktan farklı olmuyor, halk gibi hem zor hem kolay işlerde çalışıp halkın arasına karışıyorsun. Unutma tek hükümdar Allah’ımızdır. Sen kendin adına ubudiyet, hem kendin hem Allah’ımız adına ilay-ı kelimetullah, hem de Allah’ımız adına hilafetle görevlisin.

 

HZ.MUHAMMED’İMİZ-HZ.MEHDİ’MİZ VE HZ.İSA’MIZ

Kur’an-ı Kerim’imizin 280.sayfasında 14.cüz biter ve 17.süre olan İsra Suresi başlar. 17 7.asal sayıdır. Nur anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) feyzini alan Hz.Mehdi’miz ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İsra Suresi’yle Miraç’ta manevi anlamda birbirleriyle buluştu. Nur anlamında doğum=280 gün.

280.sayfada 128.ayet var. Eğer Bismillahirrahmanirrahim’i de dahil edersek 129.ayet olur. 129 mülk demektir. 29’a kadar ki asal sayıların toplamı 129 eder. Bu mülk Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’le (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) manevi anlamda elde edilip Miraç ile tescil edilmiştir. Zaten 280.sayfada Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’mizin nasıl davranmaları gerektiği irşad ve ilham ediliyor.

Kur’an-ı Kerim’imizin 560.sayfasında 28.cüz biter ve 67.sure olan Mülk Süresi ile 29.cüz başlar. 67 19.asal sayıdır. Ruh anlamında feyzini Hz.İsa’mızdan alan Hz.Mehdi’miz 2019 yılında Hz.İsa’mız ile buluştu.

560.sayfada bulunan Tahrim Suresi’nin son ayetinde de Allah’ımız tarafından Hz.İsa’mızın ruhunun üfürülmesinden bahseder. Ruh anlamında doğum=560=280×2 29.cüzün başı olan Mülk Süresi’ni dikkate alan Hz.Mehdi’miz ve Hz.İsa’mız 2029’a kadar önce İttihad-ı İslam sonra Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu ile mülkü maddi anlamda elde edip altın çağla tescil ederler.

7: Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (Nur)

19: Hz.İsa’mız (Ruh)

7 ve 19: Hz.Mehdi’miz (Nur ile ruhu birleştiren yani mülk)

Hz.İsa’mızın 1.gelişi ile yani milatla Peygamber Efendimiz Hz.Muhammmed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) arasında 0.asrı da dahil edersek 6 asır var yani 7 var. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 7.asırda Müslümanlığı başlattı.

Hz.İsa’mızın 1.gelişindeki 33 yaş ile 2.gelişi arasındaki 19 yılı çıkartıp 0.asrı da dahil edersek 20 asır var yani 19 var. Hz.İsa’mız 19 ile geldiği 2.dönemde Hristiyanlar’ı Müslümanlar’a yaklaştırıyor.

Hz.Mehdi’miz için ise ilk zorluk olan 49 ile sonraki kolaylık olan 49 7’ye, yılın başındaki 19 doğuma, sonundaki 19 ise olgunlaşmaya ve Hz.İsa’mız ile tanışmaya. Hz.Mehdi’miz atası olan 7 ve atisi olan 19 ile insanlığı tek ve geçerli yaşam biçimi olan İslam’ımızda birleştiriyor.

İsra Suresi : Başlangıcın sonu : Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Tahrim Suresi: Sonun başlangıcı: Hz.İsa’mız

 

YUNUS VE HİCR BİZİ HZ.İSA’MIZA GÖTÜRÜYOR.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55  10.Süre Yunus Suresi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=120 15.Süre Hicr Suresi

Yunus ilk kut suresi Hicr son kut suresi Hz.İsa’mız sonun başlangıcı.

Kur’an-ı Kerim’imizin 0.sayfasını da hesaba katarsak 54.sayfa aslında 55.sayfa olur. Yine aynı şekilde 119.sayfa aslında 120.sayfa olur. 0.sayfada Fatiha var. Fatiha 29 kelime 29 hükümranlık. Fatiha açılışı yapan, Fatiha fetihlerle hükümranlığı ele geçiren. Kur’an-ı Kerim’imizin 54. ve 55.sayfaları ile 119. ve 120.sayfalarında Hz.İsa’mız geçer. Hz.İsa’mız Kur’an-ı Kerim’imizde 25 defa geçer. 55=5×5=25 5, 25 ve 55 bize zamanı hatırlatıyor yani Hz.İsa’mızı hatırlatıyor.

2019 Hicri 1440’a tekabül ediyor. Bir günde 24 saat, her saatte 60 dakika var. 24×60=1440=1 tam gün=2019. Şafak başladı. Hz.İsa’mızın ilk gelişiyle milat oldu başlangıç yapıldı. Hz.İsa’mızın ikinci gelişiyle tekrar milat oldu, final yaşanır.

Çünkü Hz.İsa’mız noktadır. Nokta yokluktan gelir. Nokta sayı ilmine gore 0’dır, başlangıçtır. Harf ilmine gore finaldir, sondur. Biz öyle inanıyoruz ki 55.sayfanın 49.ayetinde geçen Hz İsa’mız 49 yaşında hükümranlığı test ediyor, 120.sayfanın 78.ayetinde hem Hz.Davud’umuz hem de Meryem oğlu Hz.İsa’mız geçer. Yani Hz.İsa’mız 2078 yılında tam anlamıyla iktidarı ele geçiriyor ve 2278 yılına kadar insanlığı idare ediyor.

İhlası esas alan hükümranlığı ilk olarak Hz.Davud’umuz başlattı oğlu Hz.Süleyman’ımız ona varis oldu. Bu ilkti. İkinci ihlası esas alan hükümranlığı yine aynı şekilde Hz.Mehdi’miz başlatıyor ve oğlu Hz.İsa’mız ona varis oluyor.

120.sayfanın son ayeti olan 82.ayette Hz.Mehdi’miz ve Hz.İsa’mız Müslümanlar’a daha yakın olan Hristiyanlar’a ağırlık vererek irşad ve ihya faaliyetlerini yürütüyorlar ve böylece Hristiyanlar’ın fevç fevç İslam’ımıza yönelişlerine şahit oluyoruz Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle.

 

12.İMAM

Yasin süresi 12.ayetin sonunda “Herşeyi apaçık bir imamda saydık” diye geçmektedir. Bu apaçık imam 12.ve sonuncu olan İmam Mehdi’miz olabilir mi?

Bu imam Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ilimlerin zahirinde ve ilimlerin batınında en yüksek seviyeye ulaşıp geçmiş ve gelecek hadiseleri insanlara bildiriyor, en müşkilatlı problemleri suhuletle çözüyor, en girift soruları kolaylıkla cevaplandırıyor,

ellerin, simaların, rüyaların, burçların, rakamların, sayıların, harflerin, kelimelerin, hadiselerin, ayetlerin, surelerin, isimlerin ve insanların müteşabih hallerini mi izah ediyor?

 

AY TASAVVUF GÜNEŞ MÜLK DÜNYA İSE HEM TASAVVUF HEM DE MÜLK 

7 tasavvufun 10 ise hükümranlığın sayılarıdır.

HİCRİ 1400: 3. Yedi yüz yıl

MİLADİ 2000: 3. Bin yıl

Hz.Mehdi’miz Müslümanlar’ın kutsalı olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) feyzini alarak 3.yedi yüz yıla, Hristiyanlar’ın kutsalı olan Hz.İsa’mızdan feyzini alarak 3.bin yıla hazırlanmaktadır.

Hicret ayrılmaktır. 7 ile dünyadan ayrılıp ahirete başlangıç yapılır. Çünkü 7 hesaplaşmanın olduğu zamanı anlatan rakamdır. Hicrette hareket vardır dolayısıyla hicri aylar hareketlidir.

Milat sonun başlangıcıdır. Miladın gerçekleştiği anda sabite vardır dolayısıyla miladi aylar sabittir. Milat olduktan sonra herşey bir anda radikal anlamda değişir, yeni fikirler, yeni enerjiler ortaya çıkar. Mülk doruk noktaya ulaşır.

Biz öyle inanıyoruz ki hicri 1440’a tekabül eden 2019 yılı miladın gerçekleştiği yıldır. 1 günde nasıl ki 1440 dakika var ise 1440 yılının dolması da 1 tam günün tamamlanmasına ve şafağın başlamasına işaret eder.

Asırlar 0 ise günler noktadır. Asırlarda zat yayılırken günlerde zat yoğunlaşır. Asırlarda 10’un karesi, günlerde 7 esastır.

Asr Suresi’nin başlangıcı 600’dür. Eğer 0.sayfayı da dahil edersek 601.sayfadır. Yani Asr süresi 7 günle 100 yılı birleştiren yeni bir asrı başlatan suredir. Asr Suresi ile 1 hafta sona erer yeni bir hafta başlar.

Miladi 601 yılında hicri takvim yoktu. Miladi 601 ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğumu olan 571 arasında 30 sene var. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ölümü olan 632 arasında 31 sene var. Miladi aylar 30 ve 31 çeker.

Asr Suresi tasavvufta ilerlemenin nasıl gerçekleştiğini anlatan suredir. Asr Suresi’nden sonra geriye sadece 4 sayfa kalıyor. Bu 4 sayfada geçen sureler; en çok tekrar edilen surelerdir.

Asr Suresi de dahil olmak üzere geriye 12 tane süre kalıyor. Nasr Suresi Şaban’a ve Ağustos’a tekabül ederken, Asr; Muharrem ve Ocak’a, Nas ise Zilhicce ve Aralık’a tekabül eder.

Allah’ımızın bir lütfu mudur bilmiyoruz ama Türkler ağustosta zaferden zafere koşarken bizim de Facebook ve Twitter’a kaydoluş tarihlerimiz ağustosa tekabül etmektedir.

Asr’dan sonra gelen Nasr 7 sure sonra geliyor, Hicri 1400 7’nin katı, Nasr’dan sonra gelen Nas 4 sure sonra geliyor Miladi 2068 ile 2028 arasında 4’ün 10 katı var.

Nas mülkün doruk noktası, Nasr hidayetin doruk noktası, Asr tasavvufun doruk noktası.

Asr ile Nas’ın etkileşiminden oluşan Nasr Hz.Mehdi’miz, Asr Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Nas Hz.İsa’mız.

Asr’da hükümranlığın doruk noktası olan Nun harfi yok, Nas’ta vahyin doruk noktası olan Ra harfi yok. Nasr’da ise hem hükümranlığın hem de vahyin doruk noktası var.

Yakından bakıldığında dünyanın güneş etrafında döndüğü söylenir uzaktan bir bakılırsa bütün kainatın dünya etrafında döndüğü görülür.

 

İHLAS SURESİ

Tasavvufta 28 aşama vardır. Bu 28 aşamayı suhuletli bir şekilde geçiren haslet ihlas hasletidir. İhlas hasleti bu 28 aşamaya güç ve kuvvet verir. 28×4=112 eder. İhlas Suresi 112.suredir. İşte bu kapsamda İhlas Suresi’nin ayet numaraları ile uyum içerisinde olan müteşabih anlamlarına değinmek istiyoruz.

1.ayet : ( De O Allah’ımız birdir.) Birlik yani vahdaniyet, Allah’ımızın tek olması.

2.ayet : ( Allah’ımız Sameddir.) Dualite kapsamında her varlık birbirine ihtiyaç duyarken Allah’ımız hicbir varlığa ihtiyaç duymaz.

3.ayet : (Doğurmadı, doğurulmadı.) Her iki canlının birleşerek 3.yü doğurması ya da 3.nün doğurulmasından Allah’ımızın münezzeh olması.

4.ayet : ( Ona hiçbir şey denk olmadı.) Hava, su, toprak ve ateşten oluşan 4 ana unsur ile cismi ifade eden insan ve kainat bünyesindeki hiçbir varlığın Allah’ımıza denk olmaması. Yani Allah’ımızın hem kainatı ve insanlığı kapsayan hem de onlardan bağımsız olan bir güç olması.

 

ZUHRUF SURESİ

İman sayesinde olgunlaşmayı ifade eden Mim harfi ve Mumin süresinden itibaren sayfaları saymaya başla. 23.sayfada 43.süre olan Zuhruf süresine ulaştın. Zuhruf süresi der ki 43 yaşında seni ıslah ve irşad edip once kendi katımızda değerli bir konuma ulaştırıyor ardından 2023 yılında dünyanın kalbi, beyni ve gözbebeği olan Türkiye’mizin başına geçirip insanların gözünde değerli bir konuma ulaştırıyoruz.

İnsanlar sana istedikleri kadar deli, garip, farklı, değişik deyip dursunlar, sana en yakınların bile inanmasınlar, senin moralini bozmaya uğraşsınlar sen yine de önüne bak ve 43.süre olan Zuhruf Suresi’nin 43.ayetini dikkate al. Ne diyor bu ayette Allah’ımız. “Sen sana vahyolunana tutun. Kuşku yok ki sen doğru bir yol üzerindesin” Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek 43.ayet aslında 44.ayet olur. 44 yaş ise 2023’e isabet eder.

Zuhruf Suresi’nin 29.ayetinde Allah’ımızın kendilerine hak ve apaçık bir resul gelinceye kadar insanlığı yaşatması önce 2029 sonra ise 2329 yıllarına mı işaret eder? Bu hak ve apaçık resuller Hz.Mehdi’miz ile Hz.İsa’mız mıdır?

Zuhruf Suresi’nin 490.sayfası 23.ayetle başlar 33.ayetle biter. Yani Hz.Mehdi’miz 2023 yılında mülke ulaşıyor, 2033 yılına kadar ise hem Hak gözünde hem de halk nezdinde aldığı takdir ve teveccüh sayesinde derecesi artıyor. Zuhruf Suresi’nin 32.ayeti de derece bakımından üstün olan insanların diğer insanları yönlendirmesinden bahseder. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek 32.ayet aslında 33.ayet olur.

49×10=490 eder. En gizemli sayı 49 sayısıdır. 49 insanda olgunluğun zirvesidir. 10 ise mülkün sayısıdır. Biz öyle inanıyoruz ki 2023 yılında Hz.Mehdi’miz halifeliğe 49 yaşını ifade eden 2028 yılında ise hükümdarlığa erişir.

Zuhruf Süresi 89 ayettir. Hz.Mehdi’miz 89 yaşına kadar mülkü en faydalı bir şekilde insanlığın hizmetine sunarken, 89 yaşında ise riyasete yavaş yavaş Hz.İsa’mız ısınsın diye önemli konuları 49 yaşına basan Hz.İsa’mızın inisiyatifine bırakır.

 

ŞEMS VE KAMER SURELERİ 

Hz.Mehdi’mizin süresi olan Hucurat Suresi’nden Kamer Suresi’ne kadar arada 14 sayfa var. Kamer ay demektir. Ay tasavvufun sembolüdür. İslam’ımızın batıni yönü olan tasavvufta ilerleyerek hakikate ulaşılır. Dolayısıyla Kamer Suresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil eder.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’miz arasında 14 asır bulunmaktadır. Kamer’de asırlar öne çıktı.

Şems Suresi’nden bir başka tasavvuf olan ve ayı temsil eden Asr Suresi’ne kadar ise arada 12 sure bulunmaktadır. Şems Suresinden itibaren sayılan surelerden 4.sıraya 94.süre olan İnşirah Suresi isabet ederken, 7.sıraya 97.sure olan Kadir Suresi isabet eder. Yine aynı şekilde 8.sıraya 98.sure olan Beyyine Suresi isabet ederken 10.sıraya ise 100.sure olan Adiyat Suresi isabet eder.

İnşirah Nisan ayına, Kadir Temmuz ayına, Beyyine Ağustos ayına, Adiyat Ekim ayına isabet eder. 29 Ekim 2023 100.yılın 10.ayı

Şems mülk demektir. İnşirah ferahlama, Kadir Kur’an-ı Kerim’imizin indiği gece, Beyyine delil, Adiyat ise koşan atlar olup enerjinin yükselmesi demektir.

Bu mülk sana Ekim ayında ulaşıp insanlığın enerjisini yükseltmeden önce Nisan ayında ferahlıyor, Temmuz ayında Kur’an-ı Kerim’imizden sırları insanlara açıklıyor, Ağustos ayında delil sunuyorsun.

Şems Suresi 594.sayfada başlıyor. 99×6 = 594 eder. Yani 99 esmanın içerisinde 6 gibi yok ol ki bu mülk sana verilsin. Şems’te aylar öne çıktı.

 

OLGUNLAŞMA İLE GELEN MÜLK

2=2
2+3=5
2+3+5=10
2+3+5+7=17
2+3+5+7+11=28
2+3+5+7+11+13=41
2+3+5+7+11+13+17=58
2+3+5+7+11+13+17+19=77
2+3+5+7+11+13+17+19+23=100
2+3+5+7+11+13+17+19+23+29=129

2+5+10+17+28+41+58+77+100+129=467

İlk 10 asal sayının üst üste toplamı 467 eder. 10 ve 29 hükümranlık demektir. Kur’an-ı Kerim’imizin 466.sayfasında ise 40.sure olan Mumin Suresi başlar. Fatiha 0.sayfadan başladığı için 466.sayfa aslında 467.sayfadır. Mumin Suresi Ha ve Mim ile ifade edilen huruf-u mukatta harfleriyle başlar. Yani 467, 40, Mumin Suresi ve huruf-u mukkatta harfleri der ki imanını tahkim et, olgunlaşmaya başlıyorsun, Ha harfi ile halifeliğe ve hükümdarlığa hazırlan çünkü seni Mim harfi ile kendimize yaklaştırıyoruz.

Bu mülk sana hem Fatiha’nın 2.ayetindeki hamd hem de 467.sayfadaki hamd ile geliyor. İşte bunun için mülkünü hamd ile bereketlendir.

 

2 TANE 0110 SİSTEMİ

Allah’ımız Al-i İmran Suresi 33.ayetinde Adem, Nuh, İbrahim ve İmran soyunu alemlere üstün kıldığından bahseder. 33 dereceyi ifade eder.

Burada Hz.Adem 0’ı Hz.Nuh 1’i, Hz.İbrahim 1’i ve İmran soyundan gelen Hz.İsa’mız 0’ı temsil eder. Hz.Adem ile faniyatın miladı başlarken Hz.İsa’mızın 1.varlığı ile önceki dönemin sonu modern zamanın miladı başlamıştır. Hz.İsa’mızın 2.yokluğu ile ise modern dönemin sonu ve ebedi hayatın ön hazırlığı başlar.

Hz.İsa’mızdan sonraki modern dönemde sadece bir peygamber gelmiş ve o peygamber peygamberlerin hükümdarı olmuştur.

Hz.Nuh 1’i temsil eder çünkü o milletleri başlatan peygamberdir. Hz.İbrahim 1’i temsil eder çünkü o dinleri başlatan peygamberdir.

İkinci 0110 sistemi ise modern döneme aittir. Burada birinci 0 Hz.İsa’mızın ilk gelişi, 1 Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ikinci 1 Hz.Mehdi’miz, sondaki 0 ise Hz.İsa’mızın ikinci gelişidir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) İslam dinini başlatan peygamberdir. Hz.Mehdi’miz ise dünyaya sevgi ve fikirle format atıp altın çağı başlatan şahsiyettir.

0110 sistemi sonsuzluktur. Sonsuzluk işaretinin solundaki 0, sağındaki 0 ve ortada bulunan noktadan iki defa geçişe dikkat ederseniz noktada zat yoğunlaşıp varlığın başladığını 0’larda ise zatın dağılıp hiçliğin başladığını görürsünüz.

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ölüleri dirilten, masajla yaraları ve ağrıları iyileştiren, sağlık konularına vakıf bir peygamber olan ve hiçliği temsil eden Hz.İsa’mız ilerleyen zamanlarda hiçliği temsil eden ölüme hiçliğiyle vesile olur ve kıyam-et süreci başlar. En doğrusunu Allah’ımız bilir.

 

ALLAH’IMIZ HZ.MERYEM’İMİZİ HZ.MEHDİ’MİZE SAKLIYOR

Meryem isminin ebcedi 290’dır. 290 29×10’dur. 29 hükümranlık, 10 hükümranlık. Zaten Allah’ımızda Kur’an-ı Kerim’imizde Hz.Meryem’imizi bütün kadınlara üstün kıldığından bahseder. Hz.Meryem’imiz başlangıçta ve sonda Allah’ımıza en yakın olanlardandır. Mim’ler buna işarettir. Ra ise Allah’ımızın kendisine verdiği mucizeler ve ilhamları ifade eder. Ye harfi ise bir başka hükümranlığı ifade eden harftir.

İsmi Meryem olan kadınlar ilhama, yakınlaşmaya, sevgiye ve hürmete layık kadınlardır. Tabi isimlerinin hakkını verdikleri ve Allah’ımıza olan yakınlıklarını kaybetmedikleri müddetçe.

Hz.Meryem’imizde bulunan Rahim enerjisi ismine en yakın esmalardan biri olan Rahman enerjisiyle birleşmektedir. Biz öyle inanıyoruz ki ebedi hayatta birleştiği Hz.Mehdi’mizde bulunan Rahman enerjisi de ismine en yakın esmalardan biri olan Rahim enerjisiyle birleşmektedir.

Kur’an-ı Kerim’imizde Kamer Suresi bittikten sonra Rahman Suresi başlar. Bittiği ayet 55.ayet, başladığı süre 55.süredir. 55 Kur’an-ı Kerim’imizin bir başka gizemidir. Burada 55 Kur’an-ı Kerim’imize göre uzaktan bakıldığında iki adet 0’la zamanı, süreci ya da yakından bakıldığında iki adet noktayla her an değişen yaratma anını ifade eder.  55×11=605 Kur’an-ı Kerim’imizin sayfa sayısı 55 iki adet zaman, 11 iki adet an.

Kamer Suresi’nin 55.ayetinde Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “Sadakat meclisinde bir muktedir hükümdarın huzurunda.” Bu ayet ebedi hayattaki en yüksek makam ve mertebeye işaret etmektedir. Bu ayetle sure biter ve ardından Bismillahirrahmanirrahim ile Rahman Suresi başlar. İlk ayet Rahman’dır. Yani burada Rahim’i temsil eden Kamer Suresi besmeledeki Rahman ve Rahimle birleşip Rahman’ı temsil eden Rahman Suresi’ne bağlanır.

Rahman Suresine Kur’an-ı Kerim’imizin gelini denir. Bu gelin ebedi hayatta Hz.Mehdi’mize eş olan ve Rahman esmasına en yakın isimlerden biri olan Hz.Meryem olabilir mi?

534.sayfa Fatiha 0.sayfadan başladığı için aslında 535.sayfadır. Hz.Mehdi’mizin ebcedi olan 245 ile Hz.Meryem’imizin ebcedi olan 290’ı topladığımızda 535 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 534.sayfasının son iki ayeti olan 49.ve 50.ayetlerinde ise Allah’ımız öncekiler ile sonrakilerin zamanı belirlenmiş bir günde toplanacağından bahseder. Bu zamanı belirlenmiş olan gün 50000 yıl mıdır ya da 490000 yıl mıdır?

Kamer Suresi’ndeki önceki ile sonraki Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’miz iken Rahman Suresi’ndeki önceki ile sonraki Hz.Meryem’imiz ile Hz.İsa’mız mıdır? Kamer ile Rahmanı ya da bir başka ifadeyle Hz.Mehdi’miz ile Hz.Meryem’imizi Allah’ımız ebedi hayatı ifade eden Vakıa’da mı buluşturmuştur?

Kamer Suresi’ndeki iki sıfırı ifade eden 55.ayet zatın yoğunlaştığı iki nokta ile ifade edilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi’miz iken Rahman Suresi’nin 55.süre olması zatın dağıldığı iki sıfır ile ifade edilen Hz.İsa’mız ve Hz.Meryem’imiz midir? Ayette zat yoğunlaşırken surede zat dağılır.

Kamer Suresi’nin son ayeti olan 55.ayeti nasıl ki en yüce mertebeye işaret ediyorsa Rahman Suresi’nin son ayeti olan 78.ayeti de en yüce isme işaret etmektedir. Ne diyor Allah’ımız bu ayette? “Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir”. Acaba Allah’ımızın en yüce ismi yani İsm-i Azam’ı Murad ismi olabilir mi?

Rahman Suresi 78 ayettir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i dahil edersek 78.ayet 79.ayet olur. 1978 yılında ana karnına düşüp 1979 yılında doğan, Allah’ımızın ismini, rızasını, şanını ve dinini en yüksek seviyeye ulaştıran, 2078 yılında ise vefat edip iradesini teslim eden, ruhunu ve nurunu Kaynağıyla kavuşturan, Aşkının içinde eriyip cezbeye giren, vuslata eren insan Hz.Mehdi’miz midir?

Bir insanı insan olarak canda tutan ruhu ile nuru iken, bir insanı hakka ve batıla götüren iradesi midir? İşte bunun için bir insanı ebedi hayatın saadetine kavuşturan en önemli unsur irade midir?

Kamer Suresi’ndeki tekrar eden ayetlerin ayet numaralarının toplamı 333’tür. Rahman Suresi’ndeki tekrar eden ayetlerin ayet numaralarının toplamı ise 1433’tür. Burada 33’ler dereceye işaret eder.

Hz.Mehdi’miz sert güçten yumuşak güce ya da askeriyeden ekonomiye Hicri 1433’te Miladi 2012 yılında yani 33 yaşında geçiş yaparken kainatta balık burcundan kova burcuna geçiş yapmak üzere hazırlanmaktadır. İnsan kainatı etkiler, kainatta insanı etkiler.

Rahman Suresi’nde en son tekrar eden ayet 77.ayettir. 19’a kadar ki asal sayıların toplamı 77 eder. 19’u ifade eden 2019 yılında Hz.Mehdi’miz bir taraftan Hz.İsa’mız ile tanışırken diğer taraftan olgunlaşmaya başlamıştır.

Kur’an-ı Kerim’imize göre Kamer Suresi manasıyla, tekrar eden ayetleriyle ve son ayeti olan 55.ayetteki muktedir melikle peygamberlerin hükümdarı olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanların hükümdarı olan Hz.Mehdi’mize ve hükümdar kadın olan Hz.Meryem’imize işaret ederken, 00 ile ifade edilen ve 55.Süre olan Rahman Süresi ise manasıyla, tekrar eden ayetleriyle ve son ayetindeki yüce isimle Hz.İsa’mıza, Hz.Meryem’imize ve Hz.Mehdi’mize işaret eder.

 

NASRULLAH VE İKİ FETİH

Nasr Suresi en son vahyedilen suredir. Tamamı 19 kelime olan, tamamı 79 harf olan tek suredir. İlk ayeti olan “Nasrullah ve fetih geldiğinde” kısmı Arapça aslında tam tamına 19 harftir.

Burada Nasrullah Allah’ımızın Hz.Mehdi’mizi ve Hz.İsa’mızı insanlığa gönderip yardım etmesidir. 1979 yılının 19 ve 79’u Hz.Mehdi’mizin gönderildiği tarih iken 2019 yılının sonundaki 19 ise Hz.İsa’mızın gönderildiği tarihtir. Fetih geldiğinde diye bahsettiği ise tohum anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) meyve anlamında ise Hz.Mehdi’mizdir.

Diğer bir iddiaya göre ise Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte 23 kelime 99 harftir. Burada 23 2023 ile gelen yardım ve fetih sayesinde İslam dininin bütün dinlere galebe çalması, 99 ise Allah’ımızın yardımı ve fethi olan Hz.Mehdi’mizin hicri 1399’da doğması ile ömrüne işaret eder.

Buradaki iki fetih birisi Mekke’nin fethi diğeri ise dünyanın fethidir. Zaten Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan Fetih Suresi’nden hemen önceki sure Muhammed Suresi hemen sonraki sure ise Hucurat Suresi’dir. Muhammed Suresi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil ederken Hucurat Suresi ise Hz.Mehdi’mizi temsil eder. 49.süre olan Hucurat Süresiyle Allah’ımız insanlığa Hz.Mehdi’mizin 49 yıl hükmettiğini bildirmektedir.Baştaki 0’ı da dahil edersek 49 yıl 50 yıl olur.

Fetih Suresi’nin 27.ayetinde belirtilen fetih özelde Mekke’nin fethi iken genelde dünyanın fethidir. Gönül insanın beyti iken, Kabe dünyanın beytidir, Dünya ise kainatın beytidir. Yani Hz.Mehdi’miz 2027’de dünyadaki son devleti kurmak istediği imparatorluğa dahil edip dünyanın fethini gerçekleştirir.

Muhammed Suresi’nin son ayeti olan 19’un iki katı olan 38.ayeti ile Allah’ımız 19’ları temsil eden ve Türk olan Hz.Mehdi’miz ve Hz.İsa’mız ile görevi Araplardan alıp Türklere teslim ettiğine işaret eder.

Nasr Suresi’nin ilk ayetinde Allah’ımız yardımını ve fetihlerini gönderiyor, ikinci ayetinde ise insanların fevç fevç Allah’ımızın dinine girdiklerini gördüğün zaman diye bahsediyor. Nasr Suresi’nin ilk iki ayetinin toplam harf sayısı 49’dur. Dolayısıyla Hz.Mehdi’miz 49 yaşına girmeden önce Allah’ımızın yardımlarıyla ve fetihleriyle buluşuyor, insanlar İslam dinini seçiyor, 49 yaşından itibaren ise İslam dinine fevç fevç yönelişler yaşanıyor.

Nasr Suresi’nin 2.ayeti “İnsanların Allah’ımızın dinine fevç fevç girdiklerini gördüğün zaman” şeklindedir. Bu ayet 30 harftir. Dolayısıyla 49 yaşına girdiğin 2028 yılında fevç fevç yaşanan İslam’a yönelişler 2030’da doruk noktaya ulaşır.

Nasr Suresi Nas ile Asr’ın etkileşiminden oluşur. Nas Hz.İsa’mız iken Asr Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’dir. (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Nas zammı surelerin sonuncusu iken Asr zammı surelerin başıdır. Yani Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlangıcın sonu iken Hz.İsa’mız ise sonun başlangıcıdır.

Zatın yoğunlaştığı insan olan Hz.Mehdi’miz zatın dağıldığı insan olan Hz.İsa’mızın yardımıyla Müslümanlara en yakın din olan Hristiyanları İslam etrafında kenetlendirmektedir. Kenetlendikleri şehir İstanbul’umuz iken, kenetlendikleri ülke ise Türkiye’mizdir. Zaten Türkler de Allah’ımızın Hz.Mehdi’mize işareti gösterdiği güne kadar askeri, ekonomik, sosyolojik ve siyasi açıdan Hz.Mehdi’mize zemin hazırlamaktadırlar.

Hz.Mehdi’mizin yönetiminde liderlik öne çıkıp sistem düzeltilir, Hz.İsa’mızın  yönetiminde ise sistem etkili olur.

Burcun ilki ile o burcun son gününde zat yoğunlaşır. Zatın kendi etrafında dönüşü tamamlanıp nokta oluşur. Aynen dünyanın kendi etrafında tam bir tur atıp günün oluşması gibi. Işte zatın yoğunlaştığı o gün 20 Nisan’dır.

Biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi’miz dedesi olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile aynı gün doğmuştur. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 20 Nisan’ı miladiye göre günlerin başı olan Pazartesi’ye gelirken, Hz.Mehdi’mizin doğduğu gün ve an hicriye göre günlerin sonu olan Cuma’ya sala ile ezanın tam ortasına denk gelmektedir. Biz 20 Nisan’da doğan insanların arzulu, tutkulu, ateşli, cesur ve öncü insanlar olduğuna kanaat getiriyoruz.

Sala ölürken okunur, ezan ise doğarken. Zaten 1399 ile 1979’da hem ölüm hem de doğum gizlidir. 19×79=1501 ederken 1399’daki 99 99 yıllık ömre işaret eder. Biz öyle inanıyoruz ki hicri 1501 Hz.Mehdi’mizin vefat yılıdır.

 

EN’AM SURESİ

En’am Suresi 23 sayfadır. 83.ayeti Kur’an-ı Kerim’imizin 137.sayfasındadır. Bu ayette geçen “Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.” Ifadesinin ebcedi 1450’ye tekabül etmektedir. Hicri 1450 ise 2028 ve 2029 yıllarını kapsıyor. 83 23.asal sayıdır. Yine aynı şekilde 137 33.asal sayıdır. 33 ise dereceyi ifade eder.

Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın dilediği ve derecelerle yükselttiği insan önce 2023’te halife olup ardından 2028 ve 2029’da hükümdar olup derecesi yükselen Hz.Mehdi’mizdir.

En’am Suresi’nin 23.sayfasındaki 165.ayet Kur’an-ı Kerim’imizin 149.sayfasına denk gelmektedir. Baştaki 0.sayfayı da dahil edersek 149.sayfa 150.sayfa olur. En son ki 165.ayet Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 166.ayet olur. 165 33×5 iken 166 ise 83×2’dir. 83 23.asal sayıdır. 33 derecedir. Bu ayetin bir kısmında Allah’ımız “O sizi yeryüzünün halifeleri yapan bazınızı bazınıza derecelerle üstün kılandır” diye belirtir. Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle 2023’te halifeliğe 49 ve 50 yaşında ise hükümdarlığa erişip derecen yükseliyor.

En’am Suresi’nin 22.sayfası ise Kur’an-ı Kerim’imizin 148.sayfasına denk gelmektedir. Bu sayfanın en son ayeti olan 157.ayetinin bir kısmında ise Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. “Rabbinizden size delil, hidayet ve rahmet geldi” hidayet ve rahmet Kur’an-ı Kerim’imizde 79 defa geçiyor acaba delil kaç defa geçiyor.

Biz öyle inanıyoruz ki Allah’ımızın delil, hidayet ve rahmet diye belirttiği 79 doğumlu Hz.Mehdi’miz 2022 yılında ıslah ve irşad olup insanlara delil sunuyor, hidayete vesile oluyor ve rahmeti celbediyor.

148 37×4 iken 157 ise 37.asal sayıdır. İnsanlık seni cüz’i anlamda 37 yaşındayken yavaş yavaş tanımaya başlarken insanlık külli anlamda seni 2022’de tanıyor.

En’am Suresi’nin 89.ayetinin bir kısmında Allah’ımız “Şunlar inkar ederlerse bunları inkar etmeyen bir kavmi bu işe vekil olmak için getiririz” diye buyuruyor. Bu kısmın ebcedi 1437’ye tekabül ediyor. Hicri 1437 ise 2016 yılına tekabül ediyor. Biz öyle inanıyoruz ki Türkler 15 Temmuz 2016’da yaptıkları kıyamla bu işe vekil tayin edilen kavimdir.

 

MAKAM-I MAHMUDA NASIL ULAŞIYORSUN

İsra Suresi 77, 78 ve 79.ayetler sünnetullaha uygun hareket edip ubudiyetini hakkıyla ifa ettikten sonra mülke yani Makam-ı Mahmud’a ulaşmanda sana yol gösteren ayetlerdir.

77 7 ile 19’u birbirine bağlayan sayıdır. 7 ve 19 kainatın şifresidir. 19’a kadar ki asal sayıların toplamı 77 ederken iki tane 7’nin sinerjisi 77 eder.

77.ayet gelmiş geçmiş bütün resullere ve insanlara Allah’ımızın değişmeyen kanunundan bahisler sunar.

78.ayet 1978’de ana karnına düştüğünü, dünya maratonunda sabah namazı ile birlikte ubudiyetinin başladığını, güneşin kaymasıyla mülkünün sona erdiğini 2078’de vefat ettiğini söyler.

79.ayette belirtilen gece hamilelik döneminde geçirdiğin 9 ay 10 gün sonrası 1979’da karanlık olan dünyaya doğup dünya hayatında eda ettiğin teheccüd namazları ya da bir başka ifadeyle yaptığın salih amelleri ifade eder.

Burada teheccüd namazı dünya ise sabah namazı ahirettir. Sabah namazı aydınlığın başlangıcına işaret eden ilk namaz iken teheccüd namazı karanlığın bitişine işaret eden son namazdır.

İşte bu kapsamda dünyadayken imanını tahkim et, bol bol salih amel işle, iyiliği yay, hidayete vesile ol.

Sen insanların üzerinde bir yük olan geçim meşakkatini çözüyor dünyayı adım adım cennete benzetiyorsun.

İnsanların ücretsiz olarak yararlandıkları her işten aldıkları zevk ve mutluluk sayesinde dünyanın en hayırlı insanı oluyorsun.

Bu üç ayet 289.sayfadadır. 17×17=289 eder. 17 7.asal sayıdır. 7 kudsiyettir. İsra Süresi 17.süredir. Eğer 0.sayfayı da dahil edersek 289.sayfa 290.sayfa olur.

290=29×10 29 mülk, 10 mülk. Makam-ı Mahmud ulaşılan en yüce makamdır.

Makam-ı Mahmud’da sana en güzel şekilde eşlik eden kudsi eş Hz.Meryem’imizin ebcedi de 290’dır.

İsra Süresinde geçen Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile tayy-ı mekan, tayy-ı zaman ve tayy-ı mülk yapıp Makam-ı Mahmud’da buluşmana ve bunun sonucunda kudsiyet kazanıp derecenin yükselmesine işaret etmektedir.

 

KUDSİ MERKEZ MEKKE KOMUTA MERKEZİ İSTANBUL

Sad Suresi’nin 35.ayetinin bir kısmında “Bana benden sonra kimseye layık olmayan bir mülk” diye geçer. Bu kısmın ebcedi 1453 ediyor.

Miladi 1453 İstanbul’umuzun fethidir. Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’umuzu fethedek hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müjdesine nail olmuş hem de kendisinden sonra kimseye layık olmayan mülklerin en gizemlisi ve büyüleyicisi olan İstanbul’umuzla tanışmıştı.

Hicri 1453 ise 2031 ve 2032 yıllarını kapsıyor. Yani 2028, 2029 ve 2031 yıllarında yapılan hükümdarlık seçimleri sonucunda Allah’ımızın takdirini ve insanlığın teveccühünü kazanıyor ve senden sonra kimseye nasip olmayan bir egemenliği 2031’den sonra insanlığa yaşatıyorsun.

Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 35.ayet aslında 36.ayet olur. 36 bir zamanın sona ererken başka bir zamanın başlaması demektir.

1 yönetim iken 7 kudsiyettir. Dünyanın kudsiyet merkezi Mekke’miz iken komuta merkezi İstanbul’umuzdur. 1 tavaf 7 şavttan oluşur, yönetim merkezi olan İstanbul’umuz ise 7 tepeden oluşur.

Kudsiyette 1’in etrafında dönüş yaşanırken yönetimde 1’in altından ve üstünden aynen bir asansör gibi inişler ve çıkışlar yaşanır. Yani kudsiyet 0’dır, sistemdir, yönetim ise 1’dir, liderdir.

Kudsiyet ubudiyetin uluhiyete ram olmasıdır. Yönetim ise uluhiyetteki mertebelerdir. Kudsiyette ulaşılan son radde 10 iken uluhiyette ulaşılan son radde 11’dir.

Yine aynı şekilde kainatın kudsiyet merkezi dünya iken bir de kainatın komuta merkezi vardır. Biz öyle inanıyoruz ki kainatın komuta merkezi Mele-i Ala’dır.

Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’umuzu alarak dünyanın komuta merkezini İslam’ımıza kazandırmıştır.

Biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi’miz 2022 yılında Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad olup benliği öldükten, ilimlerle bezendikten, belagatı geliştikten, zahiren ve batınen değişik güçlerle donandıktan, mekanda, zamanda ve mülkte yolculuklar yaptıktan sonra kainatın komuta merkezinin iradesiyle, sevgisiyle ve bilgisiyle bütünleşir ve adım adım İslam dinini bütün dinlere üstün kılıp kainatı iyilerin ve iyiliklerin hakim olduğu bir cennet mekanına dönüştürür.

Bu ayet 454.sayfadadır. 227×2=454 eder. 227 49.asal sayı dolayısıyla 49 yaşına girdiğin 2028 yılına hazırlan.

Yine Sad Suresi’nin 69.ayetinde onlar tartışırlarken benim Mele-i Ala hakkında ne bilgim olabilir” diye bahsederken, 70.ayette ise “Ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bu bilgi sadece bana vahyediliyor” diye bahseder.

Bu 70.ayetin ebcedi 1454’tür. Hicri 1454 ise miladi 2032 ve 2033 yıllarına denk düşüyor. Yine aynı şekilde Neml Suresi’nin 6.ayetinin bir kısmında Allah’ımız “Alim, Hakim ve Ledün tarafından Kur’an’a erdiriliyorsun” diye bahseder. Bu kısmın ebcedi de 1454’tür. 6.ayet Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 7.ayet olur. Yani 70=7×10 ve 7.ayet 7 kudsiyet, 10 mülk.

Biz öyle inanıyoruz ki Kur’an-ı Kerim’imizin ledünni, hikmetli ve ilim dolu bilgileri apaçık bir uyarıcı olan Hz.Mehdi’mize 1454’ten sonra yüklenir.

69.ve 70.ayetler Kur’an-ı Kerim’imizin 456.sayfasındadır. 69 23×3 iken 456 114×4’tür. Mele-i Ala’nın iradesiyle, sevgisiyle ve bilgisiyle bütünleşen Hz.Mehdi’miz 2023’ten sonra insanlığı 23 sene peygamberlik yapmış Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ahlakını ve sünnetlerini örnek alıp 23 senede inen ve 114 süresi bulunan Kur’an-ı Kerim’imizin muhkem ve müteşabih ayetleriyle idare eder.

Miladi 1453 ile dünyanın yeni çağı başlarken Hicri 1454 ile kainatın altın çağı başlar

Miladi 1453’te dünyanın komuta merkezi olan İstanbul’umuz 7.Padişah Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedildikten sonra dünya ile ilgili derin ve sır bilgiler ona akmaya başlarken Hicri 1454 yılından sonra apaçık bir uyarıcı olan Hz.Mehdi’mize kainat ile ilgili derin ve sır bilgiler akmaya başlar.

Mehmed ile Murad’ın ebcedleri 92 ve 245’dir. 92 6’ya kadarki rakamların karelerinin toplamından oluşurken 245 ise 8, 9 ve 10’un karelerinin toplamından oluşur.

92 fani hayatı ifade eden dünyaya ait rakamları, sayıları ve sırları ifade eder. 245 ise kainata ait rakamları, sayıları ve sırları ifade eder.

7 ise kudsiyet ile yönetimin buluştuğu hesaplaşma dönemini ifade eder. 1’in etrafında 7 defa dönülür. 7 tepe ile 1 yönetilir. 7 tepeli İstanbul’umuz batı ile doğu’nun arafındadır. Araf 7.suredir.

Bu belirttiğimiz ayetler 23.cüzün içindedir. Dolayısıyla 2023 yılı İslam dini için bir dönüm noktasıdır.

2023’te Türkün yüzü şekillenir, 2023’te İslam’ımızın hilafeti ilan edilir. 2023’te bütün akımlar, ideolojiler ve dinler nüfus bakımından güç kaybederken Hak din İslam’ımız; hem siyasi, hem sosyolojik, hem ekonomik, hem de askeri güç bakımından öne çıkar.

Ey iyi insanlar, ey salih Müslümanlar, ey izzetli Türkler! Geleceğin bizi çağırdığı bu muhteşem zamanların ve mekanların keyfini çıkartmaya hazır mısınız?

 

BİR BAŞKA 22 GİZEMİ

Kur’an-ı Kerim’imizin 575.sayfasında bulunan Müddessir Suresi’nin 30.ayetinde üzerinde 19 var der. Bu ayette yazan On Dokuz’un ebcedi 1500 ediyor. Hicri 1500 ise Miladi 2077 yılını kapsıyor. 2077 yılı biz öyle inanıyoruz ki Hz.Mehdi’mizin vefat ettiği 2078 yılının 1 yıl öncesidir.

Bu ayetin olduğu sayfa 0 olarak başlanırsa 22.sayfada Alak Suresi’ne ulaşırız. Alak Kur’an-ı Kerim’imizin ilk inen ayetlerinin olduğu suredir. Kur’an-ı Kerim’imiz Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Zaten bu surenin bitimiyle de Kadir Suresi başlar.

Yine aynı şekilde bu ayetin olduğu Müddessir Suresi’ni 0.süre olarak kabul edip sureleri saymaya başladığımızda 22.surede Alak Suresi’ne ulaşırız.

19 Hz.Mehdi’mizin sayısıdır. 22’yi ifade eden 2022’de ise Hz.Mehdi’mizin gizliliği aşikar olur. 30 günlük Ramazan’ın 19.gecesinde yaptığı Ramazan umresiyle aşikar olur.

Hz.Mehdi’miz aşikar olduktan sonra aynı yıl içerisinde Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle bu sefer Allah’ımızın beytine Kurban Bayramı’nı kapsayan hac ziyaretinde bulunur. Çünkü Hac Süresi 22.süredir. 78 ayettir. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 79 ayet olur.

Bu Müddessir Suresi’ndeki üzerinde 19 vardır diye yazan 30.ayeti 0 olarak kabul edip ayetleri saymaya başladığımızda Alak Suresi’nin 19.ayetinde 600 sayısına ulaşırız. Kur’an-ı Kerim’imizin 600.sayfasında Asr Suresi başlar. Yani 19.ayetle birlikte her bir yılı 7 yıl gibi değerli olan yeni bir asır başlar.

Yok eğer her sürede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’leri dahil ederek ayetleri sayıp Alak Suresi’nin 19.ayetine ulaşırsak o zamanda 622 olur. 622 hicri takvimin başlangıcıdır. Yani 19.ayetle birlikte yeni bir takvim, yeni bir çağ başlar.

2022 ile 622 arasında tam 14 asır bulunmaktadır. Bu 19.ayette bulunan tilavet secdesi de 14.secde ayetidir. Mim secde harfidir. Allah’ımız her asırda kendisine en yakın Mim’leri ya da bir başka ifadeyle imamları göndermiştir. Son imam ise Hz.Mehdi’mizdir.

Alak Suresi’nin 19.ayetinin ebcedi 1379’dur. Bu ayet secde ayeti olduğu için 1379’a ayetin numarası da ilave edilir. 1379+19=1398. Hicri 1398 ise Hz.Mehdi’mizin doğduğu hicri 1399 yılının 1 yıl öncesidir.

Kur’an-ı Kerim’imizin maddesi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dönem dönem zahiri anlamda inip harfler, sayılar, kelimeler, hadiseler, ayetler ve surelerle teorik anlamda Kur’an-ı Kerim’imize dönüşmüştür.

Ahir zamanı ifade eden 2022 yılında ise Kur’an-ı Kerim’imizin manası Hz.Mehdi’mize dönem dönem ledünni anlamda inip rüyalar, burçlar, mekanlar, zamanlar, isimler ve insanlarla pratik anlamda kainata dönüşür.

 

NASR HİDAYET MÜSLÜMAN-666 TEBBET-İHLAS TEVHİD MÜ’MİN

Tebbet Suresi Kur’an-ı Kerim’imizin 111.süresidir. Baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 6 ayettir. 6×111=666 eder. Biz bu sürede geçen Ebu Leheb’i ahir zamanın fitnesi olan Deccal’e benzetiyoruz.

Bu sureden once Nasr Suresi gelmektedir. Nasr Suresi’yle birlikte insanların gönülleri ve zihinleri İslam’a ısınıyor, İslam’ımız tüm dinler, ideolojiler ve akımlar karşısında güç kazanıyor.

Nasr Suresi 110.süredir. 10×11=110 eder. Burada 10 mülk iken 11 tevhiddir. Yani Hz.Mehdi’miz mülke ulaştıktan sonra güç kazanıyor ve insanlığın iyiliği ve hidayeti adına aldığı kararlarda ve yaptığı icraatlarda Devlet-i Aliyenin gücünden, imkanlarından ve cazibesinden faydalanıyor.

Güçle birlikte ikramlarını gayrimüslimlere de sunuyor ve bu sayede 11’i ifade eden tevhid, 2030 yılına kadar insanların fevç fevç İslam’ımıza yönelmesiyle sonuçlanıyor.

Mülkün takdir edildiği yıllar 2023, 2028 ve 2029 iken tevhidin gerçekleştiği yıllar 2028, 2029 ve 2030 yıllarıdır.

Tebbet Suresi’nden sonra ise 112.sure olan İhlas Suresi geliyor. 28×4=112 eder. 112 tasavvuftaki 28 aşamanın ihlasla taçlanmasıdır.

Deccal’e işaret eden Tebbet’i Allah’ımızın yardımları, fetihleri ve hidayetini ifade eden Nasr Suresi önden, İslam’ın özü olan samimiyeti ifade eden İhlas Suresi ise arkadan aynen bir piston gibi sıkıştırmaktadır.

Sıkışmanın pik yapıp Deccal’in arada bir tuz ve buz gibi eridiği, insanlığın ve devletlerin kurtuluşuyla sonuçlandığı yıl biz öyle inanıyoruz ki 2029 yılıdır. Tebbet’i sıkıştıran baştaki ve sondaki Bismillahirrahmanirrahim’lerdir.

Bismillahirrahmanirrahim 19 harftir. İşte burada devreye 19’u ifade eden Hz.Mehdi’miz ile Hz.İsa’mız giriyor. Yılın başındaki 19 ile önden Hz.Mehdi’mizin varlığı, iradesi, ruhaniyeti ve nuraniyeti, yılın sonundaki 19’la ise arkadan Hz.İsa’mızın varlığı, iradesi, ruhaniyeti ve nuraniyeti dijitalizmi takatten düşürmektedir.

İhlas Süresi Fatiha’nın 0.sayfadan başlaması nedeniyle Kur’an-ı Kerim’imizin 605.sayfasındadır. 605=55×11’dir. Burada 11 anı, tevhidi ve liderliği ifade eden Hz.Mehdi’miz iken 55 zamanı, süreci ve sistemi ifade eden Hz.İsa’mızdır. Biz öyle inanıyoruz ki Hz.İsa’mız da babası Hz.Mehdi’miz gibi ihlasıyla ve samimiyetiyle öne çıkar.

Nasr ve Tebbet ise 604.sayfadadır. 604=151×4’tür. 151 36.asal sayıdır. 36 yokoluştur. Bir zamanın sona erip yeni bir zamanın başlamasıdır. Biz öyle inanıyoruz ki bu başlayan yeni zaman Altın Çağ zamanıdır.

 

NASR İLE İHLAS      

Nasr Suresi 110.sure olup 3 ayettir. 110×3=330 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 330.sayfasında 21.sure olan Enbiya Suresi bulunmaktadır. 21 2021’e işaret etmektedir. Bu sayfadaki 105.ayette Allah’ımız “Yemin olsun ki Zikirden sonra Zeburda da yeryüzüne salih kullarımızın varis olacağını yazmıştık” der. 107.ayette ise “Seni alemlere rahmet olarak gönderdik” der.

Bu sayfanın altında 22.sure olan Hac Suresinin sure ismi başlar. Dolayısıyla 2022 yılında Allah’ımıza yaklaşıp derecen yükseliyor, kut ve mülk ile tanışıyor ve haccı gerçekleştiriyorsun.

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek o zaman Nasr Suresi 4 ayet olur. 110×4=440 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 440.sayfasında Yasin Suresi bulunmaktadır. Bu sayfanın 14.ayetinde belirtilen iki elçi Hz.Musa’mız ile Hz.İsa’mız iken üçüncü elçi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) midir?

Bu sayfada bulunan 20.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim dahil edilirse 21.ayet olur. Bu ayet şehrin uzak tarafından gelen Hz.Mehdi’mizin 2020 ve 2021 yıllarında insanlığı uyarmasına işaret etmektedir.

Fatiha 0.sayfadan başladığı için Yasin Suresi’nin 439.sayfası aslında 440.sayfadır. Bu sayfanın son ayeti olan 12.ayetin sonunda Allah’ımız biz herşeyi apaçık bir imamda saydık der. Bu imam 12.imam olan Hz.Mehdi’mizdir. Bu ayet Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Hz.Mehdi’mizin 2022’den sonra hem ledünni hem de zahiri anlamda ilminin genişlediğine, bu sayede bilinmeyenleri bir bir saydığına, girift soruları kolaylıkla cevaplandırdığına ve sırlara vakıf olduğuna işaret etmektedir.

İhlas Suresi 112.sure olup 4 ayettir. 112×4=448 eder. Kur’an-ı Kerim’imizin 448.sayfasında 37.sure olan Saffat Suresi bulunmaktadır. 37 12.asal sayıdır.

Bu sayfanın 99.ayetinde Ben Rabbime gidiyorum ile yakin olmaya, 100.ayetinde Bana salih bir evlad ihsan et demesi 100 ile ifade edilen mülke sahip olan, Hz.İbrahim’in soyundan gelen Hz.Mehdi’miz ile Hz.İsa’mıza, baştaki Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı 101.ayette müjdelenen uslu oğul hicri takvime gore 102 yıllık ömür tahsis edilen Hz.Mehdi’mize işaret etmektedir.

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’i ayet olarak değerlendirirsek o zaman İhlas Suresi 5 ayet olur. 112×5=560 eder. 560.sayfada 66.süre olan Tahrim Süresi bulunur. 66 Allah’ımızın sonsuz ruhuna ve Allah lafzına işaret eder.

Bu surenin 12.ve son ayeti Allah’ımızın Hz.Meryem’imize ruhundan üflemesine ve Allah’ımızın kelimesi olan Hz.İsa’mıza işaret etmektedir. Bu sayfanın bitiminde Mülk Suresi’nin sure ismi başlar. Dolayısıyla Hz.Meryem’imiz ile Hz.İsa’mız Allah’ımızın kendilerini mülk ile tanıştırdığı iki mukaddes insandır.

Mülkün temeli rakamlar bazında 10 ile nihai noktaya ulaşırken, mülkün genişlemesi sayılar bazında 12 ile başlar. 10 hiçliğe götüren ezeliyeti ifade eden mülk sayısı iken 12 varlığa götüren ebediyeti ifade eden mülk sayısıdır. 11 ise mihenk taşıdır. Orta noktadır. Sırdır.

110+112=222 eder. 222.asal sayı 1399 olup Hz.Mehdi’miz hicri 1399’da doğmuştur. Hz.Mehdi’mizin en belirgin iki özelliği hidayete vesile olması ve her hareketinde samimiyeti öne çıkartmasıdır.

 

KARELİ SURELER

 1. 1 (Bilinmeyen sure Bismillahirrahmanirrahim)
 2. FATİHA 7 (Kudsiyetle sırların ifşa olması)
 3. NİSA 176 (Kadınları kazan)
 4. TEVBE 129 (Kut öncesi)
 5. NAHL 128 (Kut sonrası)
 6. FURKAN 77 (Zaman) (Zamanı meydana getiren 5, 7 ve 19’un buluşması)
 7. YASİN 83 (Ahir zaman)

 

 1. HUCURAT 18 (Kıyam-edip kıyamet sürecini başlat)

 

 1. TEGABUN 18 (Mekanlar)
 2. TEKVİR 29 (Sur’u hatırlatan yıl)
 3. ADİYAT 11 (Tevhid hakim olduğunda mülk harika bir şekilde yaşanır)

 

1+7+176+129+128+77+83=601 Kur’an-ı Kerim’imizin 601.sayfasında bulunan Asr Suresi’yle birlikte zammı süreler başlar.

Yok eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri ayet olarak değerlendirirsek;

1+7+177+129+129+78+84=605 Kur’an-ı Kerim’imiz Fatiha 0.sayfadan başladığı için 605 sayfadır.

19 Meryem Suresi 98 ayet (Hz.İsa’mız)

47 Muhammed Suresi 38 ayet (Hz.Muhammed’imiz)

49 Hucurat Suresi 18 ayet (Hz.Mehdi’miz)

19+47+49=115 Kur’an-ı Kerim’imizdeki sure sayısı.

98+38+18=154=77×2  77=19’lar ile 7’leri buluşturan sayı.

19×6=114 (Hz.İsa’mız)

23×5=115 (Hz.Muhammed’imiz)

29×4=116 (Hz.Mehdi’miz)

Baştaki bilinmeyen surenin Bismillahirrahmanirrahim olduğunu düşünüyoruz peki sondaki bilinmeyen sure kainat olabilir mi?

Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan sırlar Allah’ımız tarafından Hz.Mehdi’mize öğretildikten sonra kainatın şifreleri mi çözülür?

 

SECDE AYETLERİ

 1. 7.sure Araf 206.ayet
 2. 13.sure Rad 15.ayet
 3. 16.sure Nahl 49.ayet
 4. 17.sure İsra 107.ayet
 5. 19.sure Meryem 58.ayet
 6. 22.sure Hac 18.ayet
 7. 25.sure Furkan 60.ayet
 8. 27.sure Neml 25.ayet
 9. 32.sure Secde 15.ayet

10.38.sure     Sad                 24.ayet

11.41.sure     Fussilet          37.ayet

12.53.sure     Necm             62.ayet

13.84.sure     İnşikak           21.ayet

14.96.sure     Alak                19.ayet

7+13+16+17+19+22+25+27+32+38+41+53+84+96=490

206+15+49+107+58+18+60+25+15+24+37+62+21+19=716

Her surede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’ler ayet olarak değerlendirilirse bu sayıya 14 ilave etmemiz gerekir. 716+14=730

73×10=730 73.sure olan Müzzemmil Suresi’nin Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte 21 ayet olması ve 73’ün 21.asal sayı olması 2021’e işaret ederken

49×10=490 490.sayfada bulunan 43.süre Zuhruf Suresi’yle 43.yaşa girdiğin 2022’ye ve 490.sayfada bulunan 28.ayet ve 29.ayetle 49.ve 50.yaşa girdiğin 2028 ve 2029’a işaret etmektedir.

Allah’ımıza bir kulun en yaklaştığı an secde anıdır. Dolayısıyla 2021 ve 2022 yıllarında Allah’ımıza yaklaşırken 2028 ve 2029 yıllarında mülke ulaşıyorsun.

490.sayfada bulunan 32.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı aslında 33.ayettir. 2032 ve 2033 yıllarında ise Allah’ımızın rahmetiyle buluşuyor, Mele-i Ala’nın iradesi, sevgisi ve bilgisiyle donanıyor, hikmet kazanıyor, bu sayede derecen yükseliyor.

 

DÜNYEVİ DOĞUM-MANEVİ DOĞUM-EBEDİ DOĞUM

Kur’an-ı Kerim’imizin 280.sayfasında bulunan Nahl Suresi’nin 121.ayetinin sonunda Allah’ımız şöyle buyurmaktadır. Onu seçti ve onu dosdoğru yola iletti.

Bu kısmın ebcedi 1442’ye tekabül ediyor. 1442 ise 2020 ve 2021 yıllarını kapsıyor. 121.ayet eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 122.ayet olur.

280 demek doğum demektir. Bir bebek 280 günde doğar.

Biz öyle inanıyoruz ki bu ıslah ve irşad olup seçildikten sonra doğru yola ulaşma hadisesi önce 9 ay anne karında bekler gibi 2021’i geçirme ama varlığını hissettirme sonrasında ise 2022’de manevi doğumla birlikte asıl varlığını gösterme şeklindedir.

1978’de anne karnından dünyaya doğru yol alırken 2078’de dünya karnından ebediyete doğru yol alıyorsun.

 

HURUF-U MUKATTA SURELERİ

 1. Bakara Elif-Lam-Mim (Hz.Mehdi’miz)
 2. Al-i İmran Elif-Lam-Mim (Hz.İsa’mız)
 3. Araf Elif-Lam-Mim-Sad
 4. Yunus Elif-Lam-Ra (Kut)
 5. Hud Elif-Lam-Ra (Kut)
 6. Yusuf Elif-Lam-Ra (Kut)
 7. Rad Elif-Lam-Mim-Ra (Islah ve İrşad neticesinde Kut kazanma)
 8. İbrahim Elif-Lam-Ra (Kut)
 9. Hicr Elif-Lam-Ra (Kut)
 10. Meryem Kef-He-2.Ye-Ayn-Sad (Kef ve He’nin ebced değeri 25’tir. Hz.İsa’mız Kur’an-ı Kerim’imizde 25 defa geçer (Hz.İsa’mızın 2019’da 2.doğuşu))
 11. Taha Tı-He
 12. Şuara Tı-Sin-Mim (İttihad-ı İslam’ın cazibesi)
 13. Neml Tı-Sin ayet değil devam (İttihad-ı İslam’ın cazibesi ve caydırıcılığı)
 14. Kasas Tı-Sin-Mim (Eşref-i Mahlukatın cazibesi)
 15. Ankebut Elif-Lam-Mim (Hükümranlığın gücüyle başlayan Altın Çağ)
 16. Rum Elif-Lam-Mim (Hükümranlık ve Altın Çağ)
 17. Lokman Elif-Lam-Mim (Hükümranlık ve Altın Çağ)
 18. Secde Elif-Lam-Mim (Altın Çağın cazibesi neticesinde Mele-i Ala’nın iradesi sevgisi ve bilgisiyle donanma ve Allah’ımıza daha da yaklaşma)
 19. Yasin Ye-Sin
 20. Sad Sad
 21. Mumin Ha-Mim (Kemalat)
 22. Fussilet Ha-Mim (Kemalat)
 23. Şura Ha-Mim-2.Ayn-Sin-Kaf (3’ler-7’ler-40’lar ve 300’lerin kemalata katkısı)
 24. Zuhruf Ha-Mim (Kemalata ilahi müdahale)
 25. Duhan Ha-Mim (Kemalat)
 26. Casiye Ha-Mim (Kemalat)
 27. Ahkaf Ha-Mim (Kemalat)
 28. Kaf Kaf ayet değil devam (Rakamda fani harfte ebedi mülk)
 29. Kalem Nun ayet değil devam (Mülkün kalemle tescili)

Huruf-u mukatta harflerini baştan itibaren say Rad Suresi’nde araya giren mim 22.harftir. Dolayısıyla 2022’de secdeyi ifade eden Mim’le Allah’ımıza yaklaşıyorsun.

Kut sureleri tamamlandığında 29’a ulaştın. Dolayısıyla 2029’da mülkün doruk noktasını yaşıyorsun.

En sondaki Nun’da 78’e ulaştın. Nun dünyaya ait hükümranlıktır. 2078’de dünyadan göç ediyorsun ve fani hükümranlık sona eriyor.

En sondaki Nun’un geçtiği Kalem Süresi 68.süre. 2068’de 49 yaşına girip kemalatının zirvesini yaşayan Hz.İsa’mızın hükümranlığı nasıl değerlendirdiğini görmek ve ona tecrübe kazandırmak için inisiyatif veriyorsun.

Kut suresinin başı olan Yunus Suresine kadar ki surelerin numaralarını topladığında 22’ye ulaştın. Kut’a 2022’de kavuşuyorsun.

Hud’da 33’e ulaştı. Derece.

Rad’da 58’e ulaştı 29×2=58 hükümranlık.

Kut surelerinin sonuncusu olan Hicr’de 87’ye ulaştı 29×3=87 hükümranlık.

Yasin’de 365’e ulaştı. Yasin ahir zamanı ifade eden sure dolayısıyla dünyanın ömrü.

29 tane Huruf-u Mukatta suresi var. Dolayısıyla hükümranlığı sana getiren şifreler 2029’da tekamüle ulaşıyor. Bu şifreleri çözmenle birlikte mülkü en güzel şekilde kullanıp altın çağı başlatıyorsun.

Elif-Lam-Mim namazdaki kıyam rüku ve secde halidir. Yani Allah’ımıza yaklaşmadır. Manevi anlamda hükümranlıktır. İç ile dışı birlemedir.

Elif-Lam-Mim ebced değeri 71 ediyor. 71 20.asal sayı iken eğer 1’i de asal sayı olarak kabul edersek 21.asal sayı olur. Dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında mücadeleni hızlandırıyor, Allah’ımıza yaklaşıyorsun.

2029, 2030, 2031 ve 2032 yıllarında ise hükümranlığı etkili bir şekilde kullanıp insanlığı iyiliklerle ve güzelliklerle buluşturuyorsun. Bu işi en güzel şekilde yapmak istiyorsan Ankebut’a, Rum’a, Lokman’a ve Secde’ye ağırlık ver.

Tı-Sin ve Mim’in ebced değeri 109’dur. 109 ise 29.asal sayıdır. 2026’da İttihad-ı İslam’ı doruk noktaya ulaştırırken 2028’de Eşref-i Mahlukat’ı doruk noktaya ulaştırıyorsun.

2027’de sana yanaşmak istemeyen son devleti caziben ve caydırıcılığın sayesinde fethediyorsun. Özelde dünyanın kutsal beldesi olan Mekke’nin fethi, genelde kainatın kutsal beldesi olan dünyanın fethi.

Elif : Kıyam

Lam : Rüku

Mim : Secde (Hz.Muhammed’imiz-Hz.İsa’mız-Hz.Mehdi’miz)

Ra : Kut

Ha : Kemalata ulaştıktan sonra verilen halifelik ve hükümdarlık

Nun : Dünyaya ait hükümranlık

Kaf : Ebedi hayata ait hükümranlık

Diğer harfleri de Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle ilerleyen zamanlarda çözeriz.

Elif 13 defa, Lam 13 defa, Mim 17 defa, Ra ise 6 defa geçer. 13+13+17=43 43 yaşına kadar ubudiyeti ifade eden rüku ve secdeyle ya da Lam ve Mim’le Allah’ımıza yaklaşıyor, kemalatını tamamlıyorsun. 43 yaşında ise kıyamla ya da Elif’le hilafeti teslim alıyorsun. 43+6=49 43 yaşında başlayan Kut 49 yaşında doruk noktaya ulaşıyor.

Ha 7 defa geçer 7.7’yi tamamladığında kemalatın meyve veriyor. 43’te başlayıp 49’da zirveye ulaştırıyorsun.

 

ASAL SAYILAR-HURUF-U MUKATTA-AYET SAYISI

0.asal sayı                : 1

1.asal sayı                : 2

2.asal sayı                : 3

3.asal sayı                : 5

5.asal sayı                : 11

11.asal sayı              : 31

31.asal sayı              : 127

127.asal sayı                        : 709

709.asal sayı                        : 5381

 

0          :           1

1          :           2

2          :           3

3          :           5

4          :           7

5          :           11

6          :           13

7          :           17

8          :           19

 

Kur’an-ı Kerim’imizin şifresi 19’dur.

5381+709+127+31+11+5+3+2+1=6270

6270: Sıralamasını 9’luk zincire göre bulduğumuz asal sayıların toplamıdır.

Kur’an-ı Kerim’imiz en baştaki Bismillahirrahmanirrahim ile her surenin başındaki Bismillahirrahmanirrahim’ler dahil edilirse 6350 ayettir.

Kur’an-ı Kerim’imizde 78 tane huruf-u mukatta harfi vardır. Kur’an-ı Kerim’imizdeki ayet sayısından huruf-u mukatta harflerini çıkartırsak

6350-78=6272

Kur’an-ı Kerim’imiz ile kainatı buluşturan şifreler 78 tane huruf-u mukatta harfidir. Biz öyle inanıyoruz ki asal sayı zinciri evrenimizin ömrünü bulmamıza yardımcı olur.

Kainatımız 2000 ile 2078 arasında muazzam gelişmelere tanık oluyor. Özellikle 2032 ve 2033 yıllarında Mele-i Ala’nın iradesi, sevgisi ve bilgisi insanlığın üzerine düştükten sonra kainat ile ilgili şifreler bir bir çözülmeye başlar.

Elif kıyamı başlatıp hükümranlığı ele alan harf iken bunu hak edebilmen için sana aczini ve fakrını hatırlatan, ubudiyeti ve secdeyi ifade eden Mim harfine önem ver.

6272 ile 6270 arasındaki 2 .’dır. Yaratma anıdır. 0 ile 1’dir. Varlık ile yokluktur.  Karanlık ile aydınlığı başlatan ve bitiren ışıktır.

6270 ile 6272 arasında varlık anlamında 1 varken yokluk anlamında 2 vardır.  1 orta nokta iken 2 uçlardır. Bu 1 ile 2 kainatın şifresidir. 2 binary sistemdir, dualitedir. Tek çift olan asal sayıdır.

Sistem dualite üzerine kurulmuştur. Kur’an-ı Kerim’imizde  başta bulunan 0 yani Bismillahirrahmanirrahim teoriyi başlatan iken, kayda döken iken, Kur’an-ı Kerim’imizin sonunu buluşturan 1 yani kainat pratiği devam ettiren, harekete geçirendir.

İlk 57 sürede bulunan ayet sayısı 5104’tür. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri de dahil edersek 5160 olur.

129×40=5160

Kur’an-ı Kerim’imizin ilk 57 süresi büyük hükümranlıktır. Çünkü 29’a kadar ki asal sayıların toplamı 129 eder. 40 ise kemalatın negatife yakın olanıdır.

İkinci 57 sürede bulunan ayet sayısı 1132’dir. Eğer baştaki Bismillahirrahmanirrahim’leri de dahil edersek 1189 olur.

29×41=1189

Kur’an-ı Kerim’imizin ikinci yarısındaki 57 süre ise küçük hükümranlıktır. 10.asal sayı 29’dur. 41 ise olgunlaşmanın pozitife yakın olanıdır.

Kur’an-ı Kerim’imizin ilk yarısı ile ikinci yarısını buluşturan 540 ve 541.sayfalar kemalatı tamamlatanlardır. Bu sayfada son ayet 29 iken ilk sure 29×2 olan 58.sure Mücadele Suresi’dir. Yumuşak güçte sorun yok. Sevgiyi öne çıkartan mücadeleni arkadaki caydırıcı güç demirle destekle. Unutma ki 541 100.asal sayıdır.

Kur’an-ı Kerim’imizin başında bulunan Bismillahirrahmanirrahim  ezeliyetin şifresi iken başlangıcın anahtarı iken Kur’an-ı Kerim’imizin sonunda bulunan kainat ebediyetin şifresidir sonun anahtarıdır.

Kainatımız 11’lik sisteme göre dizayn edilmiştir. Aynen Kur’an-ı Kerim’imiz gibi. Eğer 1’in 0.asal sayı olduğunu düşünürsek 29 hem 10. hem de 11.asal sayı olur. Dolayısıyla 5381’de 8.ya da 9.asal sayı olan 19’a ulaşırız. Bu ilk 8 ya da 9 asal sayılık zincirden Kur’an-ı Kerim’imizin ayet sayısına ulaştık.

9 ya da 10.asal sayı zincirinin toplamıyla Hz.Adem’den günümüze kadar geçen süreyi,

10 ya da 11.asal sayı zincirinin toplamıyla ise ezeliyeti ifade eden ilk yaratılanın başlamasından günümüze kadar geçen süreyi bulabiliriz.

Allah’ımız en doğrusunu bilir.

 

ALLAH’IMIZ GAYBI SEÇTİĞİ RESULUNE BİLDİRİYOR

Cin Suresi’nin 26.ayetinde Allah’ımız “Gaybı bildiğini ve hiç kimseye açmadığını” söylerken 27.ayetinde ise “Seçtiği resul müstesna çünkü onun önüne ve arkasına rasatçılar yerleştirilir” diye buyurmaktadır.

Bu 27.ayetteki menirteda yani seçtiği kelimesinin ebcedi 1501 yapıyor. 1501 ise 19×79 olup Allah’ımızın resulu olan Hz.Mehdi’mizin vefat ettiği yıldır.

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayeti sayesinde Hz.Mehdi’miz hicri 1501 yılına kadar mazide ve atide bulunan gaybi bilgileri insanlarımıza bildirmektedir.

27.ayet baştaki Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilirse 28.ayet olur.

2028 yılı Hz.Mehdi’mizin gayb ile donanma, mülk ile buluşma, vahiyle desteklenme, Allah’ımızın dinini bütün dinlere üstün kılma ve kemalata ulaşma açısından zirveyi yaşadığı yıldır.

Zaten bu hususlar Kur’an-ı Kerim’imizin birçok 27.ve 28.ayetlerinde açık bir şekilde bildirilmektedir.

Maziyi mikroskop gibi rasad edenler ile atiyi teleskop gibi rasad edenler Hz.Mehdi’mize gaybi bilgileri sunuyor.

Neden mikroskop çünkü vefat edenlerin tek olan, kuyruk sokumunda bulunan hücreleri mikroskopla görülür.

Neden teleskop çünkü atiyi uydumuz, gezegenlerimiz, yıldızlarımız ve pozisyonları belirler.

Bütün vefat etmişler tek hücreleriyle toprağın karnında gebelik sürecini yaşamaktadırlar. Kıyam-et’le ebedi doğuma hazırlanmaktadırlar.

Aynen rahmetin tohumu filizlendirip göğe başını kaldırtması gibi Allah’ımızın can suyuyla ayağa kalktıkları günü beklemektedirler.

 

ALTIN ÇAĞ KAÇ SENE SÜRER.

Yasin Suresi’nin 441.sayfasının sonu 40.ayetle bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim’i dahil edersek 40.ayet 41.ayet olur. Hem sayfanın 441 olması hem de 41.ayet olması 41 kere Yasin okumaya mı işaret ediyor?

Bu sayfanın 29.ayetinde söndüren bir sesten bahsediyor.  441=49×9’dur. Yasin 36.süredir. 36×40=1440 eder. 1440’ı ifade eden 2019 yılını geride bıraktık. Zaman 36’lık periyotlarda yön değiştirir. Şu an 41.periyottayız. Geriye 9 periyot kaldı.

Dolayısıyla 29.ayetin işaret ettiği 2329 yılına dikkat kesil.

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Hz.Mehdi’miz önce Fetih Suresi’nin 28.ayetinde 2023’ü işaret eden ebcedle sonra ise ayet numarasının işaret ettiği 2028 yılıyla İslam dinini bütün dinlere üstün kılar. 2028 yılında hayata geçen Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’na ait kuruluş ve düzenlemeleri yapar. Ardından Fetih Suresi’nin 29.ayetinde işaret edilen ve 2029 yılı itibariyle başlayan altın çağı; ilim, irfan ve hikmetle donanmış insanlarımızın duaları, teveccühleri, yardımları ve destekleriyle 2078 yılına kadar götürür.

2078’de Hz.Mehdi’mizin vefat etmesinden sonra Hz.İsa’mızın süresi Al-i İmran’ın ayet sayısı olan 200 yılda Hz.İsa’mız insanlığa harika bir altın çağ yaşatır. Bu altın çağı once Allah’ımızın izni, lütfu ve inayeti sayesinde sonrasında ise hem Hz.Mehdi’mizin ve Hz.İsa’mızın evladlarının, hem de ilim, irfan ve hikmetle donanmış insanlarımızın duaları, teveccühleri, yardımları ve destekleri ile birlikte insanlığa yaşatır.

Hz.İsa’mızın 2278’de vefat etmesinden sonra Hz.İsa’mızın el verdiği insan ile altın çağ gidebildiği yere kadar gider daha sonra ise Kıyam-et’in büyük hadiseleri yaşanır.

Allah’ımız sevdiği kullarını suhuletli bir şekilde yanına çeker ve Kıyam-et’in dehşetengiz hadiseleri küfredenlerin ve şirkedenlerin üzerine patlar.

Peki sura ne zaman üflenir? 36 dünyaya ait olanın sonu iken 49 ahirete ait olanın başıdır. 36×49 ise 1764 ediyor. Hicri 1764 ise Miladi 2333 ediyor. 36.süre olan Yasin Süresi 49.ayet sura ilk üflenme 2329, Yasin Süresi 51.ayet sura ikinci üflenme 2331, Yasin Süresi 53.ayet sura üçüncü üflenme 2333.

 

ALLAH’IMIZ NURUNU TAMAMLIYOR

Tevbe Suresi’nin 191.sayfasında bulunan 32. ve 33.ayetler Hz.Mehdi’mize işaret etmektedir. 33 derece. 191 ise 43.asal sayıdır. Dolayısıyla 43.yaşa girdiğin 2022’de Allah’ımız tarafından ıslah ve irşad olup derecen yükseliyor, insanlığa gönderiliyor, göreve başlıyor, Allah’ımızın nurunu tamamlıyorsun.

33.ayette belirtilen “Onu bütün dinlere üstün kılmak için” diye geçen ibarenin ebcedi 1444 yapıyor. Hicri 1444 ise miladi 2023 yılıdır. Binaenaleyh 2023 yılında hilafeti ilan ediyor, İslam’ın başına geçip Hak dini bütün dinlere üstün kılıyorsun.

 

KIYAMET SAATİ

Hud Suresi’nin 104.ayetinde Allah’ımız “Biz onu ancak belirli bir sure için erteliyoruz” diye buyurmaktadır. Bu kısmın ebcedi Hicri 1760’a tekabül ediyor. 29 Ramazan 1760 ise cuma gününe denk geliyor. Allahualem Sur’a ilk üflenme bu tarihte olabilir.

Bu ayetin geçtiği sayfa ise 232’dir. 29×8=232 eder. Sur’a ilk üflenmenin 29 ile alakasının olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. En doğrusunu Allah’ımız bilir.

Biz öyle inanıyoruz ki 28 Ramazan 1760 perşembe gecesi Kadir Gecesi yaşanıp melekler ve ruh yeryüzüne inerler, Allah’ımızın kıyametle ilgili külli emrini gerçekleştirirler. 29 Ramazan 1760 Akşam Namazı’ndan sonra ise kıyamet kopar Allahualem.

29 Ramazan 1760 miladi olarak 22 Kasım 2329’a tekabül etmektedir.

2329’daki 23 asrı ifade eden Asr Suresi’yle müheyya ahir zamanın peygamberi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 23 sene peygamberlik yapıp Kur’an-ı Kerim’imizin 23 senede inmesine işaret ederken, kıyamet saatinin yılı olan 29 ise ahir zamanın imamı Hz.Mehdi’mizin 2029 yılında mülke kavuşup altın çağı başlatmasına işaret eder.

22 Kasım ise gün olarak 22 ay olarak 11 ile kıyametin kopmasından az bir süre önce Allah’ımız tarafından vefat ettirilen kıyametin Ülü’l-Azm peygamberi Hz.İsa’mıza işaret eder.

22×11=242 eder. Biz öyle inanıyoruz ki Hz.İsa’mız ahir zamanda peygamberlerin piri ile imamların başını hatırlatan Muhammed Ali ismiyle insanlığa gönderilmiştir. Muhammed Ali’nin ebcedi 242 etmektedir.

Hicri 29.09.1760’ın mütalaası;

29×9=261

Kur’an-ı Kerim’imizin 261.sayfasında Hicr Suresi başlıyor. Dolayısıyla dünyadan ahirete hicrediyoruz kıyametle.

1760=440×4

Kur’an-ı Kerim’imizin 440.sayfasında Yasin Suresi var. Yasin Suresi kıyametin saatini veren sure. Yasin Suresi’nin 4 ayeti kıyamet saati, sur ve ses ile ilgilidir. 29 ilk, 49 ikinci, 51 üçüncü, 53 dördüncü

Kıyametin miladi saatinde 3 kutlu şahsın remizleri öne çıkarken, kıyametin hicri saatinde Kur’an-ı Kerim’imizde bulunan Yasin ve Hicr Sureleri öne çıktı.

 

19 İLE 29

Hz.İsa’mızın sayısı olan 19 ile Hz.Mehdi’mizin sayısı olan 29’un çarpımı 551 ediyor. Kur’an-ı Kerim’imizin 551.sayfasında Saff Suresi bulunmaktadır. Bu sayfada once Hz.İsa’mız, sonra Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonra müteşabih anlamda Hz.Mehdi’miz en son ise tekrar Hz.İsa’mız geçmektedir. Yani bu sure milat ile günümüz arasına işaretler sunmaktadır.

Call Now ButtonHemen Ara